ین ژاپن / ریال عربستان

JPY/SAR Ask
نرخ فعلی:: 0.0329 3.65
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0329 3.65
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0329 3.65
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ین ژاپن / ریال عربستان در روز جاری

۱۸:۴۳:۳۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0329 18:43:38 0.0012 3.65% 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.0341 18:35:38 - - - - 0.0011 3.33% - -
0.0341 18:35:38 0.0012 3.65% - - 0.0011 3.33% - -
0.0329 18:22:54 0.0012 3.65% 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.0341 18:07:39 0.0012 3.65% - - 0.0011 3.33% - -
0.0329 18:03:05 - - 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.0329 18:02:59 0.0012 3.65% 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.0341 17:42:33 0.0012 3.65% - - 0.0011 3.33% - -
0.0329 17:03:32 - - 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.0329 17:03:29 0.0012 3.65% 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.0341 16:56:27 0.0012 3.65% - - 0.0011 3.33% - -
0.0329 16:43:34 0.0012 3.65% 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.0341 16:28:31 0.0012 3.65% - - 0.0011 3.33% - -
0.0329 16:22:56 0.0012 3.65% 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.0341 16:07:39 0.0012 3.65% - - 0.0011 3.33% - -
0.0329 16:03:50 - - 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.0329 16:03:46 0.0001 0.30% 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.033 15:22:47 0.0011 3.33% 0.0011 3.33% - - 0.0011 -
0.0341 15:14:33 0.0011 3.33% - - 0.0011 3.33% - -
0.033 15:03:17 - - 0.0011 3.33% - - 0.0011 -
0.033 15:03:17 0.0011 3.33% 0.0011 3.33% - - 0.0011 -
0.0341 14:49:30 0.0012 3.65% - - 0.0011 3.33% - -
0.0329 14:43:40 0.0012 3.65% 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.0341 14:21:39 0.0012 3.65% - - 0.0011 3.33% - -
0.0329 14:03:36 - - 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.0329 14:03:35 0.0012 3.65% 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.0341 13:56:28 0.0012 3.65% - - 0.0011 3.33% - -
0.0329 13:43:44 0.0012 3.65% 0.0012 3.65% 0.0001 0.30% 0.0012 -
0.0341 13:35:45 - - - - 0.0011 3.33% - -
0.0341 13:35:45 0.0011 3.33% - - 0.0011 3.33% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی