ین ژاپن / روپیه نپال

JPY/NPR Ask
نرخ فعلی:: 1.0639 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.0639 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.0639 0.06
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۲۲:۵۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.0639 20:22:59 0.0001 0.01% 0.0006 0.06% 0.0007 0.07% 0.0127 0.0639
1.0638 20:09:16 0.0001 0.01% 0.0007 0.07% 0.0008 0.08% 0.0128 0.0638
1.0639 19:43:37 0.0005 0.05% 0.0006 0.06% 0.0007 0.07% 0.0127 0.0639
1.0644 19:22:52 0.0002 0.02% 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0122 0.0644
1.0642 19:03:58 - - 0.0003 0.03% 0.0004 0.04% 0.0124 0.0642
1.0642 19:03:57 0.0011 0.10% 0.0003 0.03% 0.0004 0.04% 0.0124 0.0642
1.0631 18:43:46 0.0009 0.08% 0.0014 0.13% 0.0015 0.14% 0.0135 0.0631
1.064 18:22:42 0.001 0.09% 0.0005 0.05% 0.0006 0.06% 0.0126 0.064
1.065 18:03:52 - - 0.0005 0.05% 0.0004 0.04% 0.0116 0.065
1.065 18:03:48 0.0022 0.21% 0.0005 0.05% 0.0004 0.04% 0.0116 0.065
1.0628 17:43:48 0.001 0.09% 0.0017 0.16% 0.0018 0.17% 0.0138 0.0628
1.0618 17:22:34 0.0008 0.08% 0.0027 0.25% 0.0028 0.26% 0.0148 0.0618
1.0626 17:03:52 - - 0.0019 0.18% 0.002 0.19% 0.014 0.0626
1.0626 17:03:50 0.0002 0.02% 0.0019 0.18% 0.002 0.19% 0.014 0.0626
1.0628 16:50:46 0.0012 0.11% 0.0017 0.16% 0.0018 0.17% 0.0138 0.0628
1.0616 16:22:59 0.0005 0.05% 0.0029 0.27% 0.003 0.28% 0.015 0.0616
1.0621 16:04:12 - - 0.0024 0.23% 0.0025 0.24% 0.0145 0.0621
1.0621 16:04:10 0.0011 0.10% 0.0024 0.23% 0.0025 0.24% 0.0145 0.0621
1.0632 15:43:47 0.0003 0.03% 0.0013 0.12% 0.0014 0.13% 0.0134 0.0632
1.0635 15:23:00 0.0002 0.02% 0.001 0.09% 0.0011 0.10% 0.0131 0.0635
1.0633 15:09:11 0.0002 0.02% 0.0012 0.11% 0.0013 0.12% 0.0133 0.0633
1.0631 14:43:43 0.0004 0.04% 0.0014 0.13% 0.0015 0.14% 0.0135 0.0631
1.0635 14:22:52 0.0008 0.08% 0.001 0.09% 0.0011 0.10% 0.0131 0.0635
1.0643 13:43:39 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0123 0.0643
1.0642 13:23:22 0.0005 0.05% 0.0003 0.03% 0.0004 0.04% 0.0124 0.0642
1.0637 13:03:35 - - 0.0008 0.08% 0.0009 0.08% 0.0129 0.0637
1.0637 13:03:33 0.0013 0.12% 0.0008 0.08% 0.0009 0.08% 0.0129 0.0637
1.065 12:22:58 0.0002 0.02% 0.0005 0.05% 0.0004 0.04% 0.0116 0.065
1.0648 12:05:13 - - 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0118 0.0648
1.0648 12:05:13 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0118 0.0648
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی