خبر

ین ژاپن / رینگیت مالزی

JPY/MYR Ask
نرخ فعلی:: 0.0307 0.33
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0307 0.33

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0307 0.33

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی