خبر

روپیه هند / روپیه نپال

INR/NPR Ask
نرخ فعلی:: 1.6207 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.6207 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.6207 -

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی