طلای دست دوم

Gold Mini Size
نرخ فعلی:: 10,792,580 0.34
طلا
نرخ فعلی: : 10,792,580 0.34
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 10,792,580 0.34
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۹:۵۸:۵۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
10,792,580 19:58:56 2,280 0.02% 36,440 0.34% 29,610 0.27% 161,730 13,665
10,794,860 19:56:56 6,830 0.06% 34,160 0.32% 27,330 0.25% 159,450 11,385
10,801,690 19:54:54 6,830 0.06% 27,330 0.25% 20,500 0.19% 152,620 4,555
10,808,520 19:52:57 9,110 0.08% 20,500 0.19% 13,670 0.13% 145,790 2,275
10,799,410 19:51:02 13,670 0.13% 29,610 0.27% 22,780 0.21% 154,900 6,835
10,785,740 19:46:58 2,280 0.02% 43,280 0.40% 36,450 0.34% 168,570 20,505
10,788,020 19:45:05 6,840 0.06% 41,000 0.38% 34,170 0.32% 166,290 18,225
10,794,860 19:43:06 11,390 0.11% 34,160 0.32% 27,330 0.25% 159,450 11,385
10,783,470 19:41:11 2,270 0.02% 45,550 0.42% 38,720 0.36% 170,840 22,775
10,785,740 19:38:55 2,280 0.02% 43,280 0.40% 36,450 0.34% 168,570 20,505
10,788,020 19:36:55 13,670 0.13% 41,000 0.38% 34,170 0.32% 166,290 18,225
10,801,690 19:34:59 11,390 0.11% 27,330 0.25% 20,500 0.19% 152,620 4,555
10,790,300 19:33:04 9,110 0.08% 38,720 0.36% 31,890 0.30% 164,010 15,945
10,781,190 19:31:21 4,550 0.04% 47,830 0.44% 41,000 0.38% 173,120 25,055
10,785,740 19:28:57 4,550 0.04% 43,280 0.40% 36,450 0.34% 168,570 20,505
10,781,190 19:27:49 9,110 0.08% 47,830 0.44% 41,000 0.38% 173,120 25,055
10,790,300 19:26:53 9,110 0.08% 38,720 0.36% 31,890 0.30% 164,010 15,945
10,781,190 19:25:54 2,280 0.02% 47,830 0.44% 41,000 0.38% 173,120 25,055
10,778,910 19:24:52 2,280 0.02% 50,110 0.46% 43,280 0.40% 175,400 27,335
10,776,630 19:23:52 2,280 0.02% 52,390 0.49% 45,560 0.42% 177,680 29,615
10,778,910 19:21:56 2,280 0.02% 50,110 0.46% 43,280 0.40% 175,400 27,335
10,781,190 19:20:53 2,280 0.02% 47,830 0.44% 41,000 0.38% 173,120 25,055
10,783,470 19:19:48 2,280 0.02% 45,550 0.42% 38,720 0.36% 170,840 22,775
10,781,190 19:18:50 9,110 0.08% 47,830 0.44% 41,000 0.38% 173,120 25,055
10,772,080 19:16:02 2,280 0.02% 56,940 0.53% 50,110 0.47% 182,230 34,165
10,769,800 19:13:57 15,940 0.15% 59,220 0.55% 52,390 0.49% 184,510 36,445
10,785,740 19:11:58 15,940 0.15% 43,280 0.40% 36,450 0.34% 168,570 20,505
10,769,800 19:09:55 2,280 0.02% 59,220 0.55% 52,390 0.49% 184,510 36,445
10,767,520 19:08:00 13,670 0.13% 61,500 0.57% 54,670 0.51% 186,790 38,725
10,781,190 19:06:00 18,220 0.17% 47,830 0.44% 41,000 0.38% 173,120 25,055
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی