طلای 18 عیار / 740

Gold 740k
نرخ فعلی:: 11,278,000 0.36
طلا
نرخ فعلی: : 11,278,000 0.36
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 11,278,000 0.36
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

طلای 18 عیار / 740 در روز جاری

۱۴:۲۵:۵۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
11,278,000 14:25:54 7,000 0.06% 41,000 0.36% 27,000 0.24% 41,000 5,400
11,271,000 14:24:54 2,000 0.02% 48,000 0.43% 34,000 0.30% 48,000 1,600
11,273,000 14:23:47 5,000 0.04% 46,000 0.41% 32,000 0.28% 46,000 400
11,278,000 14:22:53 7,000 0.06% 41,000 0.36% 27,000 0.24% 41,000 5,400
11,285,000 14:21:01 2,000 0.02% 34,000 0.30% 20,000 0.18% 34,000 12,400
11,287,000 14:18:52 14,000 0.12% 32,000 0.28% 18,000 0.16% 32,000 14,400
11,273,000 14:16:53 7,000 0.06% 46,000 0.41% 32,000 0.28% 46,000 400
11,280,000 14:14:55 7,000 0.06% 39,000 0.35% 25,000 0.22% 39,000 7,400
11,287,000 14:13:52 9,000 0.08% 32,000 0.28% 18,000 0.16% 32,000 14,400
11,278,000 14:11:01 2,000 0.02% 41,000 0.36% 27,000 0.24% 41,000 5,400
11,280,000 14:08:56 7,000 0.06% 39,000 0.35% 25,000 0.22% 39,000 7,400
11,273,000 14:06:01 12,000 0.11% 46,000 0.41% 32,000 0.28% 46,000 400
11,285,000 14:04:23 5,000 0.04% 34,000 0.30% 20,000 0.18% 34,000 12,400
11,280,000 14:01:48 9,000 0.08% 39,000 0.35% 25,000 0.22% 39,000 7,400
11,271,000 13:57:47 2,000 0.02% 48,000 0.43% 34,000 0.30% 48,000 1,600
11,273,000 13:53:42 5,000 0.04% 46,000 0.41% 32,000 0.28% 46,000 400
11,278,000 13:51:56 2,000 0.02% 41,000 0.36% 27,000 0.24% 41,000 5,400
11,280,000 13:49:54 9,000 0.08% 39,000 0.35% 25,000 0.22% 39,000 7,400
11,271,000 13:45:55 14,000 0.12% 48,000 0.43% 34,000 0.30% 48,000 1,600
11,285,000 13:43:55 12,000 0.11% 34,000 0.30% 20,000 0.18% 34,000 12,400
11,273,000 13:42:57 2,000 0.02% 46,000 0.41% 32,000 0.28% 46,000 400
11,271,000 13:41:03 7,000 0.06% 48,000 0.43% 34,000 0.30% 48,000 1,600
11,278,000 13:38:50 4,000 0.04% 41,000 0.36% 27,000 0.24% 41,000 5,400
11,282,000 13:36:01 3,000 0.03% 37,000 0.33% 23,000 0.20% 37,000 9,400
11,285,000 13:34:00 14,000 0.12% 34,000 0.30% 20,000 0.18% 34,000 12,400
11,271,000 13:24:51 7,000 0.06% 48,000 0.43% 34,000 0.30% 48,000 1,600
11,264,000 13:22:52 11,000 0.10% 55,000 0.49% 41,000 0.36% 55,000 8,600
11,275,000 13:20:52 9,000 0.08% 44,000 0.39% 30,000 0.27% 44,000 2,400
11,266,000 13:17:43 7,000 0.06% 53,000 0.47% 39,000 0.35% 53,000 6,600
11,273,000 13:16:43 16,000 0.14% 46,000 0.41% 32,000 0.28% 46,000 400
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی