پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی

GBP/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 20.3955 0.56
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 20.3955 0.56
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 20.3955 0.56
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

۲۰:۰۳:۰۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
20.3955 20:03:01 - - 0.1139 0.56% 0.1279 0.63% 0.1139 0.3955
20.3955 20:03:00 0.1139 0.56% 0.1139 0.56% 0.1279 0.63% 0.1139 0.3955
20.2816 19:49:28 0.0985 0.49% - - 0.014 0.07% - 0.2816
20.3801 19:43:36 0.0985 0.49% 0.0985 0.49% 0.1125 0.56% 0.0985 0.3801
20.2816 19:21:36 0.0779 0.38% - - 0.014 0.07% - 0.2816
20.3595 19:02:52 - - 0.0779 0.38% 0.0919 0.45% 0.0779 0.3595
20.3595 19:02:52 0.0779 0.38% 0.0779 0.38% 0.0919 0.45% 0.0779 0.3595
20.2816 18:56:27 0.0324 0.16% - - 0.014 0.07% - 0.2816
20.314 18:43:29 0.0324 0.16% 0.0324 0.16% 0.0464 0.23% 0.0324 0.314
20.2816 18:35:43 - - - - 0.014 0.07% - 0.2816
20.2816 18:35:43 0.0219 0.11% - - 0.014 0.07% - 0.2816
20.3035 18:22:52 0.0219 0.11% 0.0219 0.11% 0.0359 0.18% 0.0219 0.3035
20.2816 18:07:37 0.0395 0.19% - - 0.014 0.07% - 0.2816
20.3211 18:02:58 - - 0.0395 0.19% 0.0535 0.26% 0.0395 0.3211
20.3211 18:02:53 0.0395 0.19% 0.0395 0.19% 0.0535 0.26% 0.0395 0.3211
20.2816 17:42:32 0.0247 0.12% - - 0.014 0.07% - 0.2816
20.2569 17:22:51 0.0289 0.14% 0.0247 0.12% 0.0107 0.05% 0.0247 0.2569
20.2858 17:03:11 - - 0.0042 0.02% 0.0182 0.09% 0.0042 0.2858
20.2858 17:03:01 0.0042 0.02% 0.0042 0.02% 0.0182 0.09% 0.0042 0.2858
20.2816 16:56:28 0.0279 0.14% - - 0.014 0.07% - 0.2816
20.2537 16:43:40 0.0279 0.14% 0.0279 0.14% 0.0139 0.07% 0.0279 0.2537
20.2816 16:28:27 0.0439 0.22% - - 0.014 0.07% - 0.2816
20.2377 16:22:44 0.0439 0.22% 0.0439 0.22% 0.0299 0.15% 0.0439 0.2377
20.2816 16:07:30 0.0626 0.31% - - 0.014 0.07% - 0.2816
20.219 16:02:43 - - 0.0626 0.31% 0.0486 0.24% 0.0626 0.219
20.219 16:02:42 0.0072 0.04% 0.0626 0.31% 0.0486 0.24% 0.0626 0.219
20.2262 15:43:35 0.0554 0.27% 0.0554 0.27% 0.0414 0.20% 0.0554 0.2262
20.2816 15:35:33 - - - - 0.014 0.07% - 0.2816
20.2816 15:35:33 0.1018 0.50% - - 0.014 0.07% - 0.2816
20.1798 15:22:47 0.1018 0.50% 0.1018 0.50% 0.0878 0.44% 0.1018 0.1798
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی