پوند / دلار نیوزیلند

GBP/NZD Ask
نرخ فعلی:: 1.9761 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.9761 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.9761 0.08
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۴۵:۴۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.9761 11:45:45 0.001 0.05% 0.0016 0.08% 0.0014 0.07% 0.0083 0.0239
1.9751 11:24:25 0.0009 0.05% 0.0026 0.13% 0.0024 0.12% 0.0093 0.0249
1.9742 11:06:16 - - 0.0035 0.18% 0.0033 0.17% 0.0102 0.0258
1.9742 11:06:15 0.0016 0.08% 0.0035 0.18% 0.0033 0.17% 0.0102 0.0258
1.9758 10:43:57 0.002 0.10% 0.0019 0.10% 0.0017 0.09% 0.0086 0.0242
1.9738 10:23:34 0.0004 0.02% 0.0039 0.20% 0.0037 0.19% 0.0106 0.0262
1.9734 10:05:55 - - 0.0043 0.22% 0.0041 0.21% 0.011 0.0266
1.9734 10:05:53 0.0008 0.04% 0.0043 0.22% 0.0041 0.21% 0.011 0.0266
1.9726 09:43:53 0.0012 0.06% 0.0051 0.26% 0.0049 0.25% 0.0118 0.0274
1.9738 09:04:45 - - 0.0039 0.20% 0.0037 0.19% 0.0106 0.0262
1.9738 09:04:44 0.0008 0.04% 0.0039 0.20% 0.0037 0.19% 0.0106 0.0262
1.973 08:43:49 0.0002 0.01% 0.0047 0.24% 0.0045 0.23% 0.0114 0.027
1.9728 08:22:58 0.0006 0.03% 0.0049 0.25% 0.0047 0.24% 0.0116 0.0272
1.9734 08:04:10 - - 0.0043 0.22% 0.0041 0.21% 0.011 0.0266
1.9734 08:04:10 0.001 0.05% 0.0043 0.22% 0.0041 0.21% 0.011 0.0266
1.9724 07:22:47 0.0008 0.04% 0.0053 0.27% 0.0051 0.26% 0.012 0.0276
1.9732 07:03:58 - - 0.0045 0.23% 0.0043 0.22% 0.0112 0.0268
1.9732 07:03:49 0.0007 0.04% 0.0045 0.23% 0.0043 0.22% 0.0112 0.0268
1.9739 06:43:52 0.0015 0.08% 0.0038 0.19% 0.0036 0.18% 0.0105 0.0261
1.9754 06:22:40 0.0007 0.04% 0.0023 0.12% 0.0021 0.11% 0.009 0.0246
1.9761 06:04:12 - - 0.0016 0.08% 0.0014 0.07% 0.0083 0.0239
1.9761 06:04:10 0.0008 0.04% 0.0016 0.08% 0.0014 0.07% 0.0083 0.0239
1.9753 05:43:42 0.0007 0.04% 0.0024 0.12% 0.0022 0.11% 0.0091 0.0247
1.976 05:22:58 0.0004 0.02% 0.0017 0.09% 0.0015 0.08% 0.0084 0.024
1.9764 05:04:25 - - 0.0013 0.07% 0.0011 0.06% 0.008 0.0236
1.9764 05:04:24 0.0004 0.02% 0.0013 0.07% 0.0011 0.06% 0.008 0.0236
1.9768 04:43:34 0.0006 0.03% 0.0009 0.05% 0.0007 0.04% 0.0076 0.0232
1.9774 04:04:15 - - 0.0003 0.02% 0.0001 0.01% 0.007 0.0226
1.9774 04:04:11 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0001 0.01% 0.007 0.0226
1.9777 03:43:45 0.0005 0.03% - - 0.0002 0.01% 0.0067 0.0223
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی