پوند / فرانک سوییس

GBP/CHF Ask
نرخ فعلی:: 1.2551 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.2551 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.2551 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پوند / فرانک سوییس در روز جاری

۰۶:۵۶:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.2551 06:56:29 0.0303 2.47% - - 0.0308 2.52% - 0.2551
1.2248 06:43:33 0.0303 2.47% 0.0303 2.47% 0.0005 0.04% 0.0303 0.2248
1.2551 06:28:31 0.0305 2.49% - - 0.0308 2.52% - 0.2551
1.2246 06:23:02 0.0305 2.49% 0.0305 2.49% 0.0003 0.02% 0.0305 0.2246
1.2551 06:07:46 0.0304 2.48% - - 0.0308 2.52% - 0.2551
1.2247 06:03:31 0.0304 2.48% 0.0304 2.48% 0.0004 0.03% 0.0304 0.2247
1.2551 06:01:23 0.031 2.53% - - 0.0308 2.52% - 0.2551
1.2241 05:43:43 0.0002 0.02% 0.031 2.53% 0.0002 0.02% 0.031 0.2241
1.2243 05:23:31 0.0308 2.52% 0.0308 2.52% - - 0.0308 0.2243
1.2551 05:14:40 0.0309 2.52% - - 0.0308 2.52% - 0.2551
1.2242 05:03:20 - - 0.0309 2.52% 0.0001 0.01% 0.0309 0.2242
1.2242 05:03:17 0.0309 2.52% 0.0309 2.52% 0.0001 0.01% 0.0309 0.2242
1.2551 04:49:29 0.0305 2.49% - - 0.0308 2.52% - 0.2551
1.2246 04:43:53 0.0305 2.49% 0.0305 2.49% 0.0003 0.02% 0.0305 0.2246
1.2551 03:56:43 0.0301 2.46% - - 0.0308 2.52% - 0.2551
1.225 03:44:47 0.0301 2.46% 0.0301 2.46% 0.0007 0.06% 0.0301 0.225
1.2551 03:36:06 - - - - 0.0308 2.52% - 0.2551
1.2551 03:36:05 0.0304 2.48% - - 0.0308 2.52% - 0.2551
1.2247 03:23:59 0.0304 2.48% 0.0304 2.48% 0.0004 0.03% 0.0304 0.2247
1.2551 03:07:45 0.0301 2.46% - - 0.0308 2.52% - 0.2551
1.225 03:04:27 - - 0.0301 2.46% 0.0007 0.06% 0.0301 0.225
1.225 03:04:20 0.0301 2.46% 0.0301 2.46% 0.0007 0.06% 0.0301 0.225
1.2551 02:42:48 0.03 2.45% - - 0.0308 2.52% - 0.2551
1.2251 02:23:59 0.0008 0.07% 0.03 2.45% 0.0008 0.07% 0.03 0.2251
1.2259 02:04:37 - - 0.0292 2.38% 0.0016 0.13% 0.0292 0.2259
1.2259 02:04:35 0.0292 2.38% 0.0292 2.38% 0.0016 0.13% 0.0292 0.2259
1.2551 01:56:42 0.0287 2.34% - - 0.0308 2.52% - 0.2551
1.2264 01:44:21 0.0287 2.34% 0.0287 2.34% 0.0021 0.17% 0.0287 0.2264
1.2551 01:28:35 0.0303 2.47% - - 0.0308 2.52% - 0.2551
1.2248 01:23:35 0.0303 2.47% 0.0303 2.47% 0.0005 0.04% 0.0303 0.2248
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی