پوند / فرانک سوییس

GBP/CHF Ask
نرخ فعلی:: 1.2748 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.2748 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.2748 0.07
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۲۱:۳۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.2748 04:21:31 0.0003 0.02% 0.0009 0.07% 0.0006 0.05% - 0.2748
1.2745 04:03:58 - - 0.0006 0.05% 0.0003 0.02% 0.0003 0.2745
1.2745 04:03:58 0.0003 0.02% 0.0006 0.05% 0.0003 0.02% 0.0003 0.2745
1.2748 03:56:31 0.0003 0.02% 0.0009 0.07% 0.0006 0.05% - 0.2748
1.2745 03:43:42 0.0003 0.02% 0.0006 0.05% 0.0003 0.02% 0.0003 0.2745
1.2748 03:35:40 - - 0.0009 0.07% 0.0006 0.05% - 0.2748
1.2748 03:35:40 0.0003 0.02% 0.0009 0.07% 0.0006 0.05% - 0.2748
1.2745 03:22:29 0.0003 0.02% 0.0006 0.05% 0.0003 0.02% 0.0003 0.2745
1.2748 03:07:39 0.0003 0.02% 0.0009 0.07% 0.0006 0.05% - 0.2748
1.2745 03:04:07 - - 0.0006 0.05% 0.0003 0.02% 0.0003 0.2745
1.2745 03:04:01 0.0003 0.02% 0.0006 0.05% 0.0003 0.02% 0.0003 0.2745
1.2748 02:42:32 0.0003 0.02% 0.0009 0.07% 0.0006 0.05% - 0.2748
1.2745 02:04:35 - - 0.0006 0.05% 0.0003 0.02% 0.0003 0.2745
1.2745 02:04:34 0.0003 0.02% 0.0006 0.05% 0.0003 0.02% 0.0003 0.2745
1.2748 01:56:39 0.0003 0.02% 0.0009 0.07% 0.0006 0.05% - 0.2748
1.2745 01:44:43 0.0003 0.02% 0.0006 0.05% 0.0003 0.02% 0.0003 0.2745
1.2748 01:28:36 0.0005 0.04% 0.0009 0.07% 0.0006 0.05% - 0.2748
1.2743 01:23:01 0.0005 0.04% 0.0004 0.03% 0.0001 0.01% 0.0005 0.2743
1.2748 01:07:48 0.0008 0.06% 0.0009 0.07% 0.0006 0.05% - 0.2748
1.274 01:04:38 - - 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0008 0.274
1.274 01:04:35 0.0002 0.02% 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0008 0.274
1.2742 00:44:35 - - 0.0003 0.02% - - 0.0006 0.2742
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی