خبر

یورو / دینار کویت

EUR/KWD Ask
نرخ فعلی:: 0.3332 0.85
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3332 0.85

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3332 0.85

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی