خبر

یورو / پزو کوبا

EUR/CUP Ask
نرخ فعلی:: 25.851 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 25.851 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 25.851 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی