یورو / فرانک سوییس

EUR/CHF Ask
نرخ فعلی:: 1.0681 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.0681 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.0681 0.06
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یورو / فرانک سوییس در روز جاری

۱۵:۰۳:۴۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.0681 15:03:43 - - 0.0006 0.06% 0.0007 0.07% 0.0077 0.0681
1.0681 15:03:42 0.0077 0.72% 0.0006 0.06% 0.0007 0.07% 0.0077 0.0681
1.0758 14:49:30 0.0073 0.68% 0.0083 0.78% 0.0084 0.79% - 0.0758
1.0685 14:43:45 0.0073 0.68% 0.001 0.09% 0.0011 0.10% 0.0073 0.0685
1.0758 14:28:34 0.0074 0.69% 0.0083 0.78% 0.0084 0.79% - 0.0758
1.0684 14:22:55 0.0004 0.04% 0.0009 0.08% 0.001 0.09% 0.0074 0.0684
1.0688 14:03:59 - - 0.0013 0.12% 0.0014 0.13% 0.007 0.0688
1.0688 14:03:56 0.007 0.65% 0.0013 0.12% 0.0014 0.13% 0.007 0.0688
1.0758 13:56:39 0.0067 0.63% 0.0083 0.78% 0.0084 0.79% - 0.0758
1.0691 13:43:55 0.0067 0.63% 0.0016 0.15% 0.0017 0.16% 0.0067 0.0691
1.0758 13:35:49 - - 0.0083 0.78% 0.0084 0.79% - 0.0758
1.0758 13:35:48 0.0066 0.62% 0.0083 0.78% 0.0084 0.79% - 0.0758
1.0692 13:22:58 0.0066 0.62% 0.0017 0.16% 0.0018 0.17% 0.0066 0.0692
1.0758 13:07:36 0.007 0.65% 0.0083 0.78% 0.0084 0.79% - 0.0758
1.0688 13:03:27 - - 0.0013 0.12% 0.0014 0.13% 0.007 0.0688
1.0688 13:03:23 0.007 0.65% 0.0013 0.12% 0.0014 0.13% 0.007 0.0688
1.0758 12:42:32 0.0064 0.60% 0.0083 0.78% 0.0084 0.79% - 0.0758
1.0694 12:22:57 0.0008 0.07% 0.0019 0.18% 0.002 0.19% 0.0064 0.0694
1.0686 12:04:12 - - 0.0011 0.10% 0.0012 0.11% 0.0072 0.0686
1.0686 12:04:09 0.0072 0.67% 0.0011 0.10% 0.0012 0.11% 0.0072 0.0686
1.0758 11:56:31 0.0067 0.63% 0.0083 0.78% 0.0084 0.79% - 0.0758
1.0691 11:43:25 0.0067 0.63% 0.0016 0.15% 0.0017 0.16% 0.0067 0.0691
1.0758 11:28:32 0.0068 0.64% 0.0083 0.78% 0.0084 0.79% - 0.0758
1.069 11:22:55 0.0006 0.06% 0.0015 0.14% 0.0016 0.15% 0.0068 0.069
1.0684 11:08:55 0.0074 0.69% 0.0009 0.08% 0.001 0.09% 0.0074 0.0684
1.0758 10:42:34 0.0074 0.69% 0.0083 0.78% 0.0084 0.79% - 0.0758
1.0684 10:22:54 0.0074 0.69% 0.0009 0.08% 0.001 0.09% 0.0074 0.0684
1.0758 10:14:34 0.0081 0.76% 0.0083 0.78% 0.0084 0.79% - 0.0758
1.0677 10:03:26 - - 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0081 0.0677
1.0677 10:03:21 0.0081 0.76% 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0081 0.0677
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی