یورو / لو بلغارستان

EUR/BGN Ask
نرخ فعلی:: 1.9562 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.9562 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.9562 0.06
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۲۳:۱۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.9562 12:23:12 0.0002 0.01% 0.0012 0.06% 0.0015 0.08% 0.0033 0.0438
1.9564 12:09:01 0.0002 0.01% 0.001 0.05% 0.0013 0.07% 0.0031 0.0436
1.9562 11:43:24 0.0003 0.02% 0.0012 0.06% 0.0015 0.08% 0.0033 0.0438
1.9565 11:22:55 0.0004 0.02% 0.0009 0.05% 0.0012 0.06% 0.003 0.0435
1.9561 11:09:30 0.0003 0.02% 0.0013 0.07% 0.0016 0.08% 0.0034 0.0439
1.9564 10:43:34 0.0003 0.02% 0.001 0.05% 0.0013 0.07% 0.0031 0.0436
1.9561 10:22:54 0.0003 0.02% 0.0013 0.07% 0.0016 0.08% 0.0034 0.0439
1.9564 10:09:15 0.0023 0.12% 0.001 0.05% 0.0013 0.07% 0.0031 0.0436
1.9587 09:43:32 0.0007 0.04% 0.0013 0.07% 0.001 0.05% 0.0008 0.0413
1.958 09:08:29 0.0002 0.01% 0.0006 0.03% 0.0003 0.02% 0.0015 0.042
1.9578 08:43:39 0.0014 0.07% 0.0004 0.02% 0.0001 0.01% 0.0017 0.0422
1.9564 08:22:35 0.0026 0.13% 0.001 0.05% 0.0013 0.07% 0.0031 0.0436
1.959 07:22:54 0.0007 0.04% 0.0016 0.08% 0.0013 0.07% 0.0005 0.041
1.9597 07:08:48 0.0009 0.05% 0.0023 0.12% 0.002 0.10% 0.0002 0.0403
1.9588 06:43:38 0.0007 0.04% 0.0014 0.07% 0.0011 0.06% 0.0007 0.0412
1.9595 06:22:41 0.0007 0.04% 0.0021 0.11% 0.0018 0.09% - 0.0405
1.9602 06:08:42 0.0005 0.03% 0.0028 0.14% 0.0025 0.13% 0.0007 0.0398
1.9597 05:43:51 0.001 0.05% 0.0023 0.12% 0.002 0.10% 0.0002 0.0403
1.9607 05:22:58 0.0007 0.04% 0.0033 0.17% 0.003 0.15% 0.0012 0.0393
1.96 05:03:45 - - 0.0026 0.13% 0.0023 0.12% 0.0005 0.04
1.96 05:03:44 0.0003 0.02% 0.0026 0.13% 0.0023 0.12% 0.0005 0.04
1.9603 04:43:59 0.0001 0.01% 0.0029 0.15% 0.0026 0.13% 0.0008 0.0397
1.9602 03:43:39 0.0004 0.02% 0.0028 0.14% 0.0025 0.13% 0.0007 0.0398
1.9598 03:23:20 0.0001 0.01% 0.0024 0.12% 0.0021 0.11% 0.0003 0.0402
1.9597 03:03:49 - - 0.0023 0.12% 0.002 0.10% 0.0002 0.0403
1.9597 03:03:48 0.0012 0.06% 0.0023 0.12% 0.002 0.10% 0.0002 0.0403
1.9585 02:23:05 0.0007 0.04% 0.0011 0.06% 0.0008 0.04% 0.001 0.0415
1.9578 01:44:39 0.0001 0.01% 0.0004 0.02% 0.0001 0.01% 0.0017 0.0422
1.9577 01:23:16 0.0002 0.01% 0.0003 0.02% - - 0.0018 0.0423
1.9575 01:04:14 - - 0.0001 0.01% 0.0002 0.01% 0.002 0.0425
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی