خبر

گاز طبیعی

Natural Gas
نرخ فعلی:: 6.923 0.92
بازار جهانی

نرخ فعلی: : 6.923 0.92

واحد حجمی : Mmbtu

نرخ فعلی: : 6.923 0.92

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار جهانی

واحد حجمی : Mmbtu

نوع بازار : بازار جهانی