خبر

کرون چک / زلوتی لهستان

CZK/PLN Ask
نرخ فعلی:: 0.1718 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1718 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1718 -

واحد پولی : -

کشور : جمهوری چک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی