خبر

برنج

Rough Rice
نرخ فعلی:: 17.84 0.03
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 17.84 0.03

واحد حجمی : صد کیلو

نرخ فعلی: : 17.84 0.03

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی : صد کیلو

نوع بازار : بازار جهانی