خبر

یوان چین / پوند مصر

CNY/EGP Ask
نرخ فعلی:: 6.6151 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.6151 0

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.6151 0

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی