فرانک سوییس / بات تایلند

CHF/THB Ask
نرخ فعلی:: 35.581 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 35.581 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 35.581 -
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / بات تایلند در روز جاری

۱۳:۳۵:۳۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
35.581 13:35:39 - - - - 0.739 2.08% - 0.419
35.581 13:35:36 0.739 2.08% - - 0.739 2.08% - 0.419
36.32 13:22:32 0.739 2.08% 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
35.581 13:07:29 0.739 2.08% - - 0.739 2.08% - 0.419
36.32 13:02:57 - - 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
36.32 13:02:55 0.739 2.08% 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
35.581 12:42:29 0.739 2.08% - - 0.739 2.08% - 0.419
36.32 12:03:18 - - 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
36.32 12:03:11 0.739 2.08% 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
35.581 11:56:23 0.739 2.08% - - 0.739 2.08% - 0.419
36.32 11:43:22 0.739 2.08% 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
35.581 11:28:28 0.739 2.08% - - 0.739 2.08% - 0.419
36.32 11:22:41 0.739 2.08% 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
35.581 11:07:29 0.739 2.08% - - 0.739 2.08% - 0.419
36.32 10:22:43 0.739 2.08% 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
35.581 10:14:25 0.739 2.08% - - 0.739 2.08% - 0.419
36.32 10:02:56 - - 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
36.32 10:02:54 0.739 2.08% 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
35.581 09:49:30 0.739 2.08% - - 0.739 2.08% - 0.419
36.32 09:43:32 0.739 2.08% 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
35.581 09:21:33 0.739 2.08% - - 0.739 2.08% - 0.419
36.32 09:02:37 - - 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
36.32 09:02:28 0.739 2.08% 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
35.581 08:56:25 0.739 2.08% - - 0.739 2.08% - 0.419
36.32 08:43:30 0.739 2.08% 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
35.581 08:35:34 - - - - 0.739 2.08% - 0.419
35.581 08:35:33 0.739 2.08% - - 0.739 2.08% - 0.419
36.32 08:22:38 0.739 2.08% 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
35.581 08:07:27 0.739 2.08% - - 0.739 2.08% - 0.419
36.32 08:02:45 - - 0.739 2.08% - - 0.739 0.32
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی