فرانک سوییس / کرون سوئد

CHF/SEK Ask
نرخ فعلی:: 9.3654 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 9.3654 0.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.3654 0.18
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵:۲۲:۲۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
9.3654 15:22:27 0.1108 1.18% 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.4762 15:14:28 0.1108 1.18% 0.1274 1.36% 0.1108 1.18% - 0.4762
9.3654 15:02:46 - - 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.3654 15:02:45 0.1108 1.18% 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.4762 14:49:29 0.1108 1.18% 0.1274 1.36% 0.1108 1.18% - 0.4762
9.3654 14:43:35 0.1108 1.18% 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.4762 14:21:30 0.1108 1.18% 0.1274 1.36% 0.1108 1.18% - 0.4762
9.3654 14:03:02 - - 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.3654 14:03:00 0.1108 1.18% 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.4762 13:56:24 0.1108 1.18% 0.1274 1.36% 0.1108 1.18% - 0.4762
9.3654 13:43:30 0.1108 1.18% 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.4762 13:35:43 - - 0.1274 1.36% 0.1108 1.18% - 0.4762
9.4762 13:35:42 0.1108 1.18% 0.1274 1.36% 0.1108 1.18% - 0.4762
9.3654 13:22:34 0.1108 1.18% 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.4762 13:07:26 0.1108 1.18% 0.1274 1.36% 0.1108 1.18% - 0.4762
9.3654 13:02:33 - - 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.3654 13:02:27 0.1108 1.18% 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.4762 12:42:25 0.1108 1.18% 0.1274 1.36% 0.1108 1.18% - 0.4762
9.3654 12:02:59 - - 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.3654 12:02:58 0.1108 1.18% 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.4762 11:56:22 0.1108 1.18% 0.1274 1.36% 0.1108 1.18% - 0.4762
9.3654 11:43:31 0.1108 1.18% 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.4762 11:28:24 0.1108 1.18% 0.1274 1.36% 0.1108 1.18% - 0.4762
9.3654 11:22:28 0.1108 1.18% 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.4762 11:07:24 0.1108 1.18% 0.1274 1.36% 0.1108 1.18% - 0.4762
9.3654 10:22:29 0.1108 1.18% 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.4762 10:14:29 0.1108 1.18% 0.1274 1.36% 0.1108 1.18% - 0.4762
9.3654 10:03:09 - - 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.3654 10:03:00 0.1108 1.18% 0.0166 0.18% - - 0.1108 0.3654
9.4762 09:49:27 0.1108 1.18% 0.1274 1.36% 0.1108 1.18% - 0.4762
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی