خبر

مس

Copper
نرخ فعلی:: 9,886 -
بازار فلزات پایه / بازار جهانی

نرخ فعلی: : 9,886 -

واحد حجمی : تن

نرخ فعلی: : 9,886 -

واحد پولی : دلار

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی

واحد حجمی : تن

نوع بازار : بازار جهانی