دلار استرالیا / دلار سنگاپور

AUD/SGD Ask
نرخ فعلی:: 0.9815 2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.9815 2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.9815 2
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار استرالیا / دلار سنگاپور در روز جاری

۲۳:۴۲:۲۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.9815 23:42:28 0.0191 1.95% 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
1.0006 23:02:38 - - 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
1.0006 23:02:33 0.0191 1.95% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
0.9815 22:56:23 0.0191 1.95% 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
1.0006 22:43:24 0.0191 1.95% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
0.9815 22:28:24 0.0191 1.95% 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
1.0006 22:22:27 0.0191 1.95% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
0.9815 22:00:55 - - 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
0.9815 22:00:53 0.0191 1.95% 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
1.0006 21:43:37 0.0191 1.95% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
0.9815 21:35:30 - - 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
0.9815 21:35:29 0.0191 1.95% 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
1.0006 21:22:38 0.0191 1.95% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
0.9815 21:14:24 0.0191 1.95% 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
1.0006 21:02:44 - - 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
1.0006 21:02:42 0.0191 1.95% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
0.9815 20:49:26 0.0191 1.95% 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
1.0006 20:43:25 0.0191 1.95% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
0.9815 20:21:27 0.0191 1.95% 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
1.0006 20:02:51 - - 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
1.0006 20:02:51 0.0191 1.95% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
0.9815 19:56:25 0.0191 1.95% 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
1.0006 19:43:31 0.0191 1.95% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
0.9815 19:35:33 - - 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
0.9815 19:35:31 0.0191 1.95% 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
1.0006 19:22:26 0.0191 1.95% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
0.9815 19:07:26 0.0191 1.95% 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
1.0006 19:02:39 - - 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
1.0006 19:02:35 0.0191 1.95% 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0006
0.9815 18:42:29 0.0191 1.95% 0.0196 2% 0.0193 1.97% 0.0195 0.0185
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی