خبر

پزوی آرژانتین / روپیه اندونزی

ARS/IDR Ask
نرخ فعلی:: 18.17 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 18.17 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 18.17 -

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی