درهم امارات / دلار نیوزیلند

AED/NZD Ask
نرخ فعلی:: 0.3915 1.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3915 1.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3915 1.08
واحد پولی : -
کشور : امارات متحده عربی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۲:۴۲:۲۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.3915 02:42:26 0.0063 1.64% 0.0042 1.08% 0.004 1.03% 0.0034 -
0.3852 02:22:31 0.0002 0.05% 0.0021 0.55% 0.0023 0.60% 0.0029 -
0.385 02:02:38 - - 0.0023 0.60% 0.0025 0.65% 0.0031 -
0.385 02:02:37 0.0065 1.69% 0.0023 0.60% 0.0025 0.65% 0.0031 -
0.3915 01:56:32 0.0066 1.71% 0.0042 1.08% 0.004 1.03% 0.0034 -
0.3849 01:43:58 0.0066 1.71% 0.0024 0.62% 0.0026 0.68% 0.0032 -
0.3915 01:28:27 0.0062 1.61% 0.0042 1.08% 0.004 1.03% 0.0034 -
0.3853 01:22:40 0.0062 1.61% 0.002 0.52% 0.0022 0.57% 0.0028 -
0.3915 01:07:32 0.0062 1.61% 0.0042 1.08% 0.004 1.03% 0.0034 -
0.3853 00:43:46 0.0001 0.03% 0.002 0.52% 0.0022 0.57% 0.0028 -
0.3852 00:22:56 0.0063 1.64% 0.0021 0.55% 0.0023 0.60% 0.0029 -
0.3915 00:14:34 0.0065 1.69% 0.0042 1.08% 0.004 1.03% 0.0034 -
0.385 00:03:55 - - 0.0023 0.60% 0.0025 0.65% 0.0031 -
0.385 00:03:51 0.0065 1.69% 0.0023 0.60% 0.0025 0.65% 0.0031 -
0.3915 23:56:33 0.0064 1.66% 0.0042 1.08% 0.004 1.03% 0.0034 -
0.3851 23:43:49 0.0064 1.66% 0.0022 0.57% 0.0024 0.62% 0.003 -
0.3915 23:35:40 - - 0.0042 1.08% 0.004 1.03% 0.0034 -
0.3915 23:35:39 0.0066 1.71% 0.0042 1.08% 0.004 1.03% 0.0034 -
0.3849 23:22:43 0.0066 1.71% 0.0024 0.62% 0.0026 0.68% 0.0032 -
0.3915 23:07:40 0.0067 1.74% 0.0042 1.08% 0.004 1.03% 0.0034 -
0.3848 23:03:01 - - 0.0025 0.65% 0.0027 0.70% 0.0033 -
0.3848 23:03:00 0.0067 1.74% 0.0025 0.65% 0.0027 0.70% 0.0033 -
0.3915 22:42:27 0.0068 1.77% 0.0042 1.08% 0.004 1.03% 0.0034 -
0.3847 22:22:29 0.0003 0.08% 0.0026 0.68% 0.0028 0.73% 0.0034 -
0.3844 22:02:56 - - 0.0029 0.75% 0.0031 0.81% 0.0037 -
0.3844 22:02:55 0.0071 1.85% 0.0029 0.75% 0.0031 0.81% 0.0037 -
0.3915 21:56:27 0.0071 1.85% 0.0042 1.08% 0.004 1.03% 0.0034 -
0.3844 21:43:41 0.0071 1.85% 0.0029 0.75% 0.0031 0.81% 0.0037 -
0.3915 21:28:26 0.0071 1.85% 0.0042 1.08% 0.004 1.03% 0.0034 -
0.3844 21:22:22 0.0071 1.85% 0.0029 0.75% 0.0031 0.81% 0.0037 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی