iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MZN/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0153
  • بالاترین قیمت روز:0.0154
  • پایین ترین قیمت روز:0.0153
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0154
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۹:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.0153
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک MZN/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک MZN/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0153 ریال12:29:09
0.0154 ریال12:28:17
0.0153 ریال12:22:06
0.0154 ریال12:21:16
0.0153 ریال12:15:07
0.0153 ریال12:15:06
0.0154 ریال12:14:15
0.0153 ریال12:08:05
0.0154 ریال12:07:14
0.0153 ریال12:01:12
0.0154 ریال12:00:31
0.0154 ریال12:00:27
0.0153 ریال11:57:05
0.0154 ریال11:56:15
0.0153 ریال11:50:03
0.0154 ریال11:49:13
0.0153 ریال11:43:06
0.0154 ریال11:42:17
0.0153 ریال11:36:06
0.0154 ریال11:35:16
0.0154 ریال11:35:15
0.0153 ریال11:29:06
0.0154 ریال11:28:14
0.0153 ریال11:22:05
0.0154 ریال11:21:16
0.0153 ریال11:15:07
0.0153 ریال11:15:06
0.0154 ریال11:14:15
0.0153 ریال11:08:05
0.0154 ریال11:07:14
0.0153 ریال11:01:09
0.0154 ریال11:00:30
0.0154 ریال11:00:22
0.0153 ریال10:57:05
0.0154 ریال10:56:16
0.0153 ریال10:50:07
0.0153 ریال10:50:06
0.0154 ریال10:49:14
0.0153 ریال10:43:04
0.0154 ریال10:42:15
0.0153 ریال10:36:06
0.0154 ریال10:35:15
0.0154 ریال10:35:14
0.0153 ریال10:29:04
0.0154 ریال10:28:13
0.0153 ریال10:22:04
0.0154 ریال10:21:15
0.0153 ریال10:15:05
0.0153 ریال10:15:04
0.0154 ریال10:14:13
0.0153 ریال10:08:05
0.0154 ریال10:07:15
0.0153 ریال10:01:07
0.0154 ریال10:00:25
0.0154 ریال10:00:22
0.0153 ریال9:57:04
0.0154 ریال9:56:15
0.0153 ریال9:50:07
0.0153 ریال9:50:06
0.0154 ریال9:49:13
0.0153 ریال9:43:04
0.0154 ریال9:42:13
0.0153 ریال9:36:06
0.0154 ریال9:35:15
0.0154 ریال9:35:14
0.0153 ریال9:29:05
0.0154 ریال9:28:14
0.0153 ریال9:22:06
0.0154 ریال9:21:15
0.0153 ریال9:15:05
0.0153 ریال9:15:05
0.0154 ریال9:14:13
0.0153 ریال9:08:05
0.0154 ریال9:07:12
0.0153 ریال9:01:05
0.0154 ریال9:00:23
0.0154 ریال9:00:23
0.0153 ریال8:57:05
0.0154 ریال8:56:14
0.0153 ریال8:50:03
0.0154 ریال8:49:13
0.0153 ریال8:43:04
0.0154 ریال8:42:13
0.0153 ریال8:36:05
0.0154 ریال8:35:16
0.0154 ریال8:35:15
0.0153 ریال8:29:04
0.0154 ریال8:28:14
0.0153 ریال8:22:04
0.0154 ریال8:21:15
0.0153 ریال8:15:05
0.0153 ریال8:15:05
0.0154 ریال8:14:14
0.0153 ریال8:08:04
0.0154 ریال8:07:12
0.0153 ریال8:01:05
0.0154 ریال8:00:21
0.0154 ریال8:00:20
0.0153 ریال7:57:05
0.0154 ریال7:56:13
0.0153 ریال7:50:05
0.0153 ریال7:50:05
0.0154 ریال7:49:13
0.0153 ریال7:43:04
0.0154 ریال7:42:14
0.0153 ریال7:36:05
0.0154 ریال7:35:14
0.0154 ریال7:35:14
0.0153 ریال7:29:04
0.0154 ریال7:28:13
0.0153 ریال7:22:05
0.0154 ریال7:21:42
0.0153 ریال7:15:03
0.0154 ریال7:14:14
0.0153 ریال7:08:05
0.0154 ریال7:07:14
0.0153 ریال7:01:05
0.0154 ریال7:00:22
0.0154 ریال7:00:20
0.0153 ریال6:57:05
0.0154 ریال6:56:14
0.0153 ریال6:50:06
0.0153 ریال6:50:05
0.0154 ریال6:49:13
0.0153 ریال6:43:05
0.0154 ریال6:42:14
0.0153 ریال6:36:05
0.0154 ریال6:35:15
0.0154 ریال6:35:14
0.0153 ریال6:29:05
0.0154 ریال6:28:13
0.0153 ریال6:22:06
0.0154 ریال6:21:14
0.0153 ریال6:15:05
0.0153 ریال6:15:04
0.0154 ریال6:14:14
0.0153 ریال6:08:04
0.0154 ریال6:07:13
0.0153 ریال6:01:08
0.0154 ریال6:00:24
0.0154 ریال6:00:23
0.0153 ریال5:57:05
0.0154 ریال5:56:14
0.0153 ریال5:50:06
0.0153 ریال5:50:05
0.0154 ریال5:49:14
0.0153 ریال5:43:05
0.0154 ریال5:42:13
0.0153 ریال5:36:05
0.0154 ریال5:35:14
0.0154 ریال5:35:14
0.0153 ریال5:29:04
0.0154 ریال5:28:13
0.0153 ریال5:22:05
0.0154 ریال5:21:15
0.0153 ریال5:15:05
0.0153 ریال5:15:04
0.0154 ریال5:14:13
0.0153 ریال5:08:04
0.0154 ریال5:07:12
0.0153 ریال5:01:05
0.0154 ریال5:00:25
0.0154 ریال5:00:16
0.0153 ریال4:57:04
0.0154 ریال4:56:13
0.0153 ریال4:50:05
0.0153 ریال4:50:05
0.0154 ریال4:49:13
0.0153 ریال4:43:04
0.0154 ریال4:42:13
0.0153 ریال4:36:05
0.0154 ریال4:35:15
0.0154 ریال4:35:15
0.0153 ریال4:29:04
0.0154 ریال4:28:13
0.0153 ریال4:22:04
0.0154 ریال4:21:13
0.0153 ریال4:15:04
0.0153 ریال4:15:04
0.0154 ریال4:14:13
0.0153 ریال4:08:09
0.0154 ریال4:07:13
0.0153 ریال4:01:05
0.0154 ریال4:00:18
0.0154 ریال4:00:18
0.0153 ریال3:57:04
0.0154 ریال3:56:12
0.0153 ریال3:50:05
0.0154 ریال3:49:13
0.0153 ریال3:43:04
0.0154 ریال3:42:13
0.0153 ریال3:36:04
0.0154 ریال3:35:14
0.0154 ریال3:35:14
0.0153 ریال3:29:04
0.0154 ریال3:28:12
0.0153 ریال3:22:04
0.0154 ریال3:21:13
0.0153 ریال3:15:05
0.0153 ریال3:15:04
0.0154 ریال3:14:12
0.0153 ریال3:08:04
0.0154 ریال3:07:20
0.0153 ریال3:01:10
0.0154 ریال3:00:19
0.0154 ریال3:00:18
0.0153 ریال2:57:04
0.0154 ریال2:56:12
0.0153 ریال2:50:06
0.0153 ریال2:50:04
0.0154 ریال2:49:12
0.0153 ریال2:43:04
0.0154 ریال2:42:12
0.0153 ریال2:36:09
0.0154 ریال2:35:14
0.0154 ریال2:35:14
0.0153 ریال2:29:04
0.0154 ریال2:28:12
0.0153 ریال2:22:03
0.0154 ریال2:21:14
0.0153 ریال2:15:05
0.0153 ریال2:15:04
0.0154 ریال2:14:12
0.0153 ریال2:08:04
0.0154 ریال2:07:12
0.0153 ریال2:01:06
0.0154 ریال2:00:23
0.0154 ریال2:00:21
0.0153 ریال1:57:04
0.0154 ریال1:56:13
0.0153 ریال1:50:03
0.0154 ریال1:49:13
0.0153 ریال1:43:04
0.0154 ریال1:42:13
0.0153 ریال1:36:04
0.0154 ریال1:35:18
0.0154 ریال1:35:14
0.0153 ریال1:29:04
0.0154 ریال1:28:12
0.0153 ریال1:22:04
0.0154 ریال1:21:14
0.0153 ریال1:15:04
0.0153 ریال1:15:03
0.0154 ریال1:14:12
0.0153 ریال1:08:04
0.0154 ریال1:07:13
0.0153 ریال1:01:05
0.0154 ریال1:00:19
0.0154 ریال1:00:17
0.0153 ریال0:57:05
0.0154 ریال0:56:13
0.0153 ریال0:50:05
0.0153 ریال0:50:05
0.0154 ریال0:49:13
0.0153 ریال0:43:03
0.0154 ریال0:42:13
0.0153 ریال0:36:05
0.0154 ریال0:35:13
0.0154 ریال0:35:13
0.0153 ریال0:29:04
0.0154 ریال0:28:15
0.0153 ریال0:22:09
0.0154 ریال0:21:30
0.0153 ریال0:15:04
0.0153 ریال0:15:03
0.0154 ریال0:14:21
0.0153 ریال0:08:05
0.0154 ریال0:07:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات