شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوروگوئه اوروگوئه
 • نرخ فعلی : 9,628.1
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,553.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.4%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۳:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 96.2
 • نرخ فعلی : 1,685.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8858
 • بالاترین قیمت روز : 0.8858
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8858
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8858
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0037

بازارهای ارزی اوروگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / پزو اوروگوئه 42.98 - 42.98 42.98 0.03 0.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۹:۵۹
پوند انگلیس / پزو اوروگوئه 54.2254 - 54.2254 54.2254 0.26 0.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۵:۱۴
پزو اوروگوئه / یورو 0.0204 - 0.0204 0.0204 0.00 0.49% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۵:۱۴
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.0184 - 0.0184 0.0184 0.00 0.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۵:۱۴
راند آفریقای جنوبی / پزو اوروگوئه 2.551 - 2.551 2.551 0.03 1.38% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۵:۱۴

شاخص‌های اقتصادی اوروگوئه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 825 4 : 826 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

219.53 2020 05 219 28.79 : 220 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 06 698 0 : 709 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 22 0 : 23 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 95 85 : 114 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 846123 117262 : 1002106 سه ماهه

ارزش بودجه دولت

15612.72 2020 02 3858 -35177 : 11132 ماهیانه 2020-03

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 55

بودجه دولت

-2.90 2019 12 -2 -3.4 : -0.4 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

61.30 2019 12 60.2 30.6 : 96.1 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

0 2019 12 41981 7726 : 43898 سه ماهه 2019-12

پول

42.92 2020 06 42.92 17.78 : 45.94 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

8335754.00 2019 12 7858083 5011317 : 9622486 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

22522113.00 2019 12 23016576 13963944 : 24136127 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

4480669.00 2019 12 4567309 399763 : 4813850 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

11355835.97 2019 12 9564923 7382498 : 13084809 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

14617.50 2018 12 14437 5249 : 14618 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

20916.20 2018 12 20658 9842 : 20916 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

23762147.00 2019 12 22755956 12796459 : 26176321 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

184625886.00 2019 12 178375196 100499529 : 184625886 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی

58.00 2019 12 59.6 1.24 : 59.6 سالیانه 2019-12

تغییر قیمت تولید کننده

15.66 2020 05 17.07 -5.37 : 150 ماهیانه 2020-05

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

30930014.98 2019 12 28497657 14555321 : 40541659 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

38520178.00 2019 12 37315650 8622185 : 38520178 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 12235885 -3504788 : 12235885 سالیانه

تورم مواد غذایی

19.26 2020 05 18.89 -1.82 : 37.12 ماهیانه 2020-05

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 03 143332 5143 : 143332 ماهیانه 2020-03

تولید فولاد

0 2020 03 5 0 : 11 ماهیانه

تولید صنعتی

4.70 2020 02 -3 -31.14 : 57.25 ماهیانه

جمعیت

3.52 2019 12 3.51 2.54 : 3.52 سالیانه 2019-12

حواله

0 2016 12 116 61.75 : 129 سالیانه USD - میلیون

حساب جاری

-4.70 2019 12 15.4 -924 : 450 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

0.60 2019 12 0.2 -6.34 : 2.8 سالیانه 2019-12

دستمزد در تولید

338.96 2020 04 339 33.84 : 339 ماهیانه 2020-04

دستمزد

34874.00 2019 12 32092 6601 : 34874 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2020 02 42046 3376 : 42046 ماهیانه 2020-03

درآمد گردشگری

0 2019 12 294764 40721 : 1092909 سه ماهه

ذخایر طلا

0 2019 12 0.1 0.1 : 56.73 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 04 15340 1682 : 18810 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 23 19 : 42 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 53 50 : 85 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 8346 402 : 9506 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

195.00 2019 12 43.5 -771 : 753 سه ماهه 2019-12

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

201.69 2020 05 201 34.75 : 202 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 70 41.4 : 74 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.34 0 : 1.19 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 62.69 3.9 : 63.47 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

216.76 2020 05 216 0 : 217 ماهیانه 2020-05

صادرات

0 2020 04 444337 45706 : 1093747 ماهیانه 2020-04

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 277 98.51 : 288 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M1

0 2020 04 165515 11548 : 179529 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M2

0 2020 04 338377 20697 : 353519 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M0

0 2020 04 58813 5552 : 62944 ماهیانه 2020-04

قیمت گازوئیل

1.27 2020 05 1.26 0.46 : 1.97 ماهیانه 2020-05

قیمت تولید

0 2020 05 231 0 : 234 ماهیانه 2020-05

گردش سرمایه

-286.60 2019 09 248 -1618 : 1918 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-37629.00 2020 04 -173355 -423348 : 226197 ماهیانه 2020-04

مخارج نظامی

1164.00 2018 12 1166 530 : 1865 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.60 2019 09 0.3 -5.6 : 8.8 سه ماهه 2019-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.20 2019 12 1.1 -9.3 : 10.5 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

0.57 2020 05 2 -5.5 : 20.35 ماهیانه 2020-05

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 32 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

11.05 2020 05 10.86 -7.12 : 183 ماهیانه 2020-05

نرخ مالیات درآمد شخصی

36.00 2020 12 36 0 : 36 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

22.00 2020 12 22 22 : 23 سالیانه 2020-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.63 2020 12 12.63 12.63 : 18.63 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

9.25 2018 12 9.25 5 : 10 روزانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

23.13 2020 12 23.13 18.13 : 36.13 سالیانه 2020-12

نرخ بهره بین بانکی

0.62 2020 05 1.07 0.32 : 7.11 ماهیانه 2020-05

نرخ اشتغال

53.10 2020 03 56.4 52.62 : 61.11 ماهیانه 2020-03

نرخ بهره سپرده

5.12 2018 12 5.07 1.83 : 148 سالیانه 2018-12

نرخ تامین اجتماعی

35.76 2020 12 35.76 30.75 : 54.75 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری

10.10 2020 03 10.5 5.4 : 13.4 ماهیانه 2020-03

وام به بخش خصوصی

0 2020 04 1204 78.75 : 1805 ماهیانه 2020-04

ورود توریست

864300.00 2019 12 660628 233156 : 1531746 سه ماهه

واردات

0 2020 04 617692 119055 : 1064782 ماهیانه 2020-04

هزینه های مالی

0 2020 11 49524 5519 : 62038 ماهیانه 2020-11

هزینه های دولت

18638573.11 2019 12 18154485 11533512 : 18638573 سه ماهه 2019-12

هزینه های مصرف کننده

137327804.53 2019 12 139012971 71493542 : 139012971 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 219.53 225 208 227 227 222
ارزش بودجه دولت 15612.72 -17077 -16860 -16860 -17077 -16735 2020-03
بودجه دولت -2.90 -4.5 -4.5 -4 -4.5 -4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.30 65 65 66 65 66 2019-12
پول 42.92 43.73 43.94 44.15 43.52 44.56
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8335754.00 7661395 8044003 8252396 7310140 8172707 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22522113.00 22440471 21733839 22296892 21742005 22081580
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4480669.00 4452989 4323846 4435862 4263078 4393027
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11355835.97 9325513 10958382 11242278 9213467 11133716 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14617.50 15041 15041 15041 15041 15878
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20916.20 21523 21523 21523 21523 22719
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23762147.00 22186374 22930472 23524526 21186528 23297359
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 184625886.00 173910465 178163980 182779627 170825137 181014604 2019-12
تولید ناخالص داخلی 58.00 60 60 61 60 61 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 15.66 8 11 11 8 11 2020-05
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30930014.98 27784361 29847464 30620715 27620782 30325024
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38520178.00 36381639 37171972 38134976 36601460 37766723
تورم مواد غذایی 19.26 17 14 12 19 7 2020-05
تولید صنعتی 4.70 7 3.8 2.1 -3 5
جمعیت 3.52 3.53 3.53 3.54 3.53 3.54 2019-12
حساب جاری -4.70 -130 -90 140 -200 110 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -2 -2 -2.7 -2 -2.7 2019-12
دستمزد در تولید 338.96 284 289 289 284 289 2020-04
دستمزد 34874.00 36000 36000 38000 36000 38000 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 195.00 420 180 180 300 250 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 201.69 210 211 217 209 226
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216.76 219 221 229 218 236 2020-05
قیمت گازوئیل 1.27 1.16 1.11 1.05 1.23 1 2020-05
گردش سرمایه -286.60 380 200 -380 -470 -270 2019-09
موازنه تجاری -37629.00 -112937 -114806 -114077 -118555 -114811 2020-04
مخارج نظامی 1164.00 1160 1160 1160 1160 1160
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 -2 -1.5 0.3 0.2 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 -5 -3.5 -1 -3 1.6 2019-12
نرخ تورم 0.57 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5 2020-05
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ تورم 11.05 9.3 8.7 8.3 10.9 6.8 2020-05
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 2020-12
نرخ بهره 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 0.62 0.49 0.39 0.39 0.69 0.39 2020-05
نرخ اشتغال 53.10 55.5 55.5 56.2 55.8 56.2 2020-03
نرخ بهره سپرده 5.12 4.32 4.12 3.92 4.82 3.82 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 2020-12
نرخ بیکاری 10.10 11.3 11.3 10.5 11.1 9.5 2020-03
ورود توریست 864300.00 780000 800000 1000000 1100000 1100000
هزینه های دولت 18638573.11 17700078 17986223 18452187 17976943 18471851 2019-12
هزینه های مصرف کننده 137327804.53 135533477 132521331 135954526 128905219 134641673 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی