سوریه سوریه
سوریه

سوریه

سوریه با نام رسمی جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه است. حزب حاکم این کشور، حزب سوسیالیست بعث است. این کشور از سمت شمال با ترکیه، از شرق با عراق، از غرب با لبنان و دریای مدیترانه و از جنوب غربی با اسرائیل و فلسطین و از جنوب با اردن همسایه است. دمشق پایتخت سوریه و حلب بزرگترین شهر آن است.موقعیت سوریه در غرب آسیا و ساحل شرقی مدیترانه در طول تاریخ جایگاهی استراتژیک به این کشور بخشیده‌است. جنگ داخلی سوریه از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱ (۶ بهمن ۱۳۸۹) آغاز شده و موجب ویرانی‌ها و ناامنی‌های گسترده در این کشور شده‌است. این کشور در گذشته شام نامیده می‌شد. نام کنونی سوریه را فرانسویان پس از فروپاشی عثمانی و مستعمره نمودن این کشور از روی تاریخ کهن این بخش از جهان و آشوریان باستانی بر این سرزمین نهادند.از نظر مذهبی حدود ۷۴٪ جمعیت سوریه را مسلمانان سنی، ۱۳٪ علویان، شیعیان دوازده‌امامی و اسماعیلیان، ۱۰٪ مسیحیان سریانی و ۳٪ دروزی تشکیل می‌دهند. از نظر قومیتی هم اعراب بیش از ٦٩٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند در حالیکه کردها و سریانی ها حدود ٢٠ درصد جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند. ارامنه، ترک‌ها، چرکس‌ها و یهودیان مجموعاً کمتر از ۱٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند.
 • نرخ فعلی : 12,910
 • بالاترین قیمت روز : 13,182.9
 • پایین ترین قیمت روز : 12,874.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 57.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.7%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,139.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۵۱:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 13,131.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 221.7
 • نرخ فعلی : 1,903.8
 • بالاترین قیمت روز : 1,907.58
 • پایین ترین قیمت روز : 1,903.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.58
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,904.51
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۵۱:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 1,904.45
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.65
 • نرخ فعلی : 40.61
 • بالاترین قیمت روز : 40.67
 • پایین ترین قیمت روز : 40.52
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.06
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.66
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۵۱:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 40.66
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05
 • نرخ فعلی : 0.8476
 • بالاترین قیمت روز : 0.8477
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8459
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8462
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۵۰:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8461
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0015

بازارهای ارزی سوریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند سوریه / دلار 0.0008 - 0.0008 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۴۳
یورو / پوند سوریه 578.591 - 577.559 580.552 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۴۳
دلار / پوند سوریه 516 - 438 516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی سوریه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 545615 16913 : 656393 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 179 134 : 179 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

30.01 2010 12 31.21 30.01 : 190 سالیانه ٪

بودجه دولت

-11.40 2012 12 -1.14 -11.4 : -1.04 سالیانه ٪

پول

1256.00 2020 09 1256 45.2 : 1256 روزانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

30033.60 2012 12 26904 3224 : 30034 سالیانه SYP - میلیون

تورم مواد غذایی

15.60 2019 08 13.8 -39.96 : 169 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

73.67 2012 12 59.15 0.86 : 73.67 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

689392.00 2018 12 747949 641640 : 1537191 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1700.39 2010 12 1687 563 : 1700 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

4684.72 2012 12 4502 2811 : 4685 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2020 05 25 14 : 598 ماهیانه

جمعیت

16.73 2019 12 16.91 4.57 : 21.36 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2011 12 -18.1 -418 : 47.05 سالیانه SYP - میلیارد

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.62 2010 12 -2.15 -2.15 : 3.45 سالیانه ٪

ذخایر طلا

0 2020 03 25.8 25.8 : 25.91 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2012 12 97 78 : 98 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 178 66 : 178 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2274 307 : 3042 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 8.32 0 : 8.62 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2012 12 3.78 3.76 : 3.99 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2019 12 13 13 : 34 سالیانه

صادرات

328519.00 2016 12 210065 13391 : 505107 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

880.23 2019 08 872 111 : 880 ماهیانه

موازنه تجاری

-1909953.00 2016 12 -1287276 -1909953 : 82856 سالیانه SYP - میلیون

نرخ بهره سپرده

6.22 2010 12 6.35 4 : 9 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

8.40 2019 12 8.3 6.8 : 11.6 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

13.10 2019 08 12.2 -31.05 : 121 ماهیانه 2019-08

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.90 2017 12 -4 -26.3 : 25 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

22.00 2019 12 22 20 : 22 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

28.00 2019 12 28 28 : 35 سالیانه

واردات

0 2016 12 1497340 17337 : 2238472 سالیانه SYP - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.01 70 77 77 70 77 ٪
بودجه دولت -11.40 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 ٪
پول 1256.00 1288 1304 1321 1272 1353
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30033.60 28832 30935 30935 28832 29697 SYP - میلیون
تورم مواد غذایی 15.60 26.3 26.3 26.3 26 26.3
تولید ناخالص داخلی 73.67 65 75 75 65 75 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 689392.00 725511 770387 770387 725511 747276
تولید ناخالص داخلی سرانه 1700.39 870 870 870 870 870 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4684.72 900 900 900 900 900 USD
جمعیت 16.73 16.59 16.43 16.43 16.59 16.43 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.62 -10 -9 -9 -10 -9 ٪
صادرات 328519.00 237816 237816 237816 237816 237816
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 880.23 986 968 1003 1039 1104
موازنه تجاری -1909953.00 -1921856 -1913799 -1913799 -1904456 -1913799 SYP - میلیون
نرخ بهره سپرده 6.22 5.3 5.3 5.3 5.3 5.7 ٪
نرخ بیکاری 8.40 8.5 8.3 8.3 8.5 8.3 2019-12
نرخ تورم 13.10 12 10 14 18 12 2019-08
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 -3 3 3 -3 3
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی