شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوریه سوریه
 • نرخ فعلی : 7,313.6
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.7%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۱:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 23.6
 • نرخ فعلی : 1,673.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.86%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۱:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.46%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 24
 • نرخ فعلی : 27.38
 • بالاترین قیمت روز : 27.45
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 4.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۱:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.71%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.48
 • نرخ فعلی : 0.9154
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9142
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۱:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.57%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0052

بازارهای ارزی سوریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/SYP Ask 563.317 562.904 559.654 563.317 2.68 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
دلار / پوند سوریه 516 - 438 516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۴:۲۱
SYP/USD Ask 0.002 - 0.002 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۴:۲۱

شاخص‌های اقتصادی سوریه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آسانی کسب و کار

0 2019 12 179 134 : 179 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 545615 16913 : 656393 سه ماهه

بودجه دولت

-11.40 2012 12 -1.14 -11.4 : -1.04 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

30.01 2010 12 31.21 30.01 : 190 سالیانه ٪

پول

513.00 2020 03 513 45.2 : 517 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

4684.72 2012 12 4502 2811 : 4685 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2019 11 25 14 : 598 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی سرانه

1700.39 2010 12 1687 563 : 1700 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

73.67 2012 12 59.15 0.86 : 73.67 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

747949.00 2017 12 641640 641640 : 1537191 سالیانه 2017-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

30033.60 2012 12 26904 3224 : 30034 سالیانه SYP - میلیون

تورم مواد غذایی

-0.50 2017 12 3.1 -39.96 : 169 ماهیانه 2017-12

جمعیت

16.73 2019 12 16.91 4.57 : 21.36 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.62 2010 12 -2.15 -2.15 : 3.45 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2011 12 -18.1 -418 : 47.05 سالیانه SYP - میلیارد

ذخایر طلا

0 2019 12 25.8 25.8 : 25.91 سه ماهه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 178 66 : 178 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2012 12 97 78 : 98 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2274 307 : 3042 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 13 13 : 34 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2012 12 3.78 3.76 : 3.99 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 8.32 0 : 8.62 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

811.20 2018 12 796 111 : 811 ماهیانه 2018-12

صادرات

328519.00 2016 12 210065 13391 : 505107 سالیانه 2016-12

موازنه تجاری

-1909953.00 2016 12 -1287276 -1909953 : 82856 سالیانه SYP - میلیون

نرخ مالیات درآمد شخصی

22.00 2019 12 22 20 : 22 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

28.00 2019 12 28 28 : 35 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.90 2017 12 -4 -26.3 : 25 سالیانه 2017-12

نرخ تورم

3.80 2018 12 2.81 -31.05 : 121 ماهیانه 2018-12

نرخ بیکاری

8.40 2019 12 8.3 6.8 : 11.6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

6.22 2010 12 6.35 4 : 9 سالیانه ٪

واردات

0 2016 12 1497340 17337 : 2238472 سالیانه SYP - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -11.40 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.01 70 77 77 70 77 ٪
پول 513.00 526 533 539 519 553
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4684.72 900 900 900 900 900 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1700.39 870 870 870 870 870 USD
تولید ناخالص داخلی 73.67 65 75 75 65 75 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 747949.00 770387 770387 770387 770387 793499 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30033.60 28832 30935 30935 28832 29697 SYP - میلیون
تورم مواد غذایی -0.50 26 26 26.3 26 26.3 2017-12
جمعیت 16.73 16.59 16.59 16.59 16.59 16.43 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.62 -10 -9 -9 -10 -9 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 811.20 892 957 909 933 1018 2018-12
صادرات 328519.00 237816 237816 237816 251526 237816 2016-12
موازنه تجاری -1909953.00 -1921856 -1913799 -1913799 -1904456 -1913799 SYP - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22 2019-12
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 3 3 3 3 3 2017-12
نرخ تورم 3.80 10 18 12 15 12 2018-12
نرخ بیکاری 8.40 8.5 8.5 8.5 8.5 8.3 2019-12
نرخ بهره سپرده 6.22 5.3 5.3 5.3 5.3 5.7 ٪
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی