شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
السالوادور السالوادور
 • نرخ فعلی : 9,598.3
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,553.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۵۶:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 126
 • نرخ فعلی : 1,685.18 (SVC)
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95 (SVC)
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8858 (SVC)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8858
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8858
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8858
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0037

بازارهای ارزی السالوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند انگلیس / کولن السالوادور 11.0485 - 11.0485 11.0485 0.09 0.84% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۰:۵۶
کولن السالوادور / پوند انگلیس 0.0904 - 0.0904 0.0904 0.00 0.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۰:۵۶
کولن السالوادور / دلار 0.1143 - 0.1143 0.1143 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۰:۵۶
دلار / کولن السالوادور 8.7652 - 8.7652 8.7652 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۹:۵۹
یورو / کولن السالوادور 9.8985 9.8924 9.8881 9.8985 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵

شاخص‌های اقتصادی السالوادور + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 2653 1 : 2705 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

131.02 2020 03 132 85.46 : 209 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 06 1208 0 : 1249 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 51 0 : 53 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 85 73 : 118 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 197773 4112 : 250149 سه ماهه

افراد شاغل

0 2017 12 272702 146858 : 275209 سالیانه 2017-12

اندازه اصل تورم

-0.05 2020 03 0.03 -1.37 : 2.74 ماهیانه 2020-03

افراد بیکار

0 2018 12 208694 146858 : 208694 سالیانه 2018-12

ارزش بودجه دولت

-436.00 2019 12 -274 -772 : -16.6 سالیانه 2019-12

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 04 14824 6345 : 14898 ماهیانه 2020-04

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 25

بودجه دولت

-1.60 2019 12 -1.1 -3.7 : 3.3 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

0 2019 12 17859 7621 : 17859 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

72.82 2018 12 73.7 36.23 : 73.7 سالیانه 2018-12

پول

96.94 2020 06 96.68 70.7 : 165 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

419.41 2019 12 393 36.4 : 419 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

177.47 2019 12 217 8.9 : 222 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

348.01 2019 12 364 169 : 457 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2019 09 1058 587 : 1120 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2019 09 21.23 6.16 : 26.52 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7392.90 2018 12 7247 4512 : 7393 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3511.36 2018 12 3442 1679 : 3511 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

7089.70 2019 12 6711 1070 : 7090 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2019 09 807 395 : 834 سه ماهه

تولید صنعتی

0.00 2019 11 2.3 -10.1 : 16.9 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

354.00 2018 12 262 -193 : 1037 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

-0.90 2020 04 -0.32 -20.34 : 27.69 ماهیانه 2020-04

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

330.63 2019 12 319 84.1 : 377 سه ماهه

تورم مواد غذایی

2.08 2020 02 1.28 -5.57 : 10.13 ماهیانه 2020-04

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

5162.80 2019 12 5300 2474 : 5300 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 03 10 0 : 13 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

566.85 2019 12 490 86.3 : 567 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

26.00 2019 12 26.06 0.63 : 26.06 سالیانه 2019-12

جمعیت

6.45 2019 12 6.42 2.2 : 6.45 سالیانه 2019-12

حواله

0 2020 03 449 53.1 : 551 ماهیانه 2020-04

حساب جاری

-63.65 2019 12 -191 -1130 : 79.07 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.10 2019 12 -4.7 -8.5 : -0.2 سالیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 303 273 : 305 سالیانه

درآمدهای دولت

0 2019 12 5027 584 : 5121 سالیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

831.00 2018 12 828 792 : 831 سالیانه

ذخایر طلا

0 2019 12 1.37 1.37 : 14.59 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 04 3864 1462 : 4861 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 105 43 : 113 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 98 53 : 103 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

283.26 2019 12 5.02 -276 : 715 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 2833 621 : 3387 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 35 33 : 42 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 52.82 3.79 : 52.82 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

100.48 2020 03 108 94.18 : 118 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

2.80 2019 12 2.7 -8.9 : 20.5 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

111.69 2020 03 112 48.44 : 113 ماهیانه 2020-04

صادرات

228.29 2020 03 505 47.7 : 560 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M2

0 2020 03 14695 6342 : 14968 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 03 15851 7224 : 16105 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 03 4249 1040 : 4414 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M0

0 2020 03 1.9 1.9 : 385 ماهیانه 2020-03

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 03 106 100 : 106 ماهیانه 2020-03

قیمت گازوئیل

0.54 2020 05 0.49 0.46 : 1.26 ماهیانه 2020-05

قیمت تولید

115.61 2020 04 116 95.92 : 184 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

-287.22 2019 09 -223 -693 : 925 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-431.06 2020 03 -414 -594 : -14.6 ماهیانه 2020-04

مخارج نظامی

263.00 2018 12 261 71.2 : 808 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.60 2019 09 0.2 -3.5 : 3.6 سه ماهه 2019-09

نرخ تورم

-0.35 2020 02 -0.12 -3.31 : 2.97 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات بر فروش

13.00 2020 12 13 13 : 13 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2017 12 62.2 52.4 : 63.6 سالیانه 2017-12

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-1.05 2020 03 -0.39 -2.25 : 12.2 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.80 2019 12 2.9 -2.6 : 8.1 سه ماهه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

7.00 2020 12 7 7 : 7.5 سالیانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2020 12 3 3 : 3 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

4.23 2020 04 4.14 1.68 : 8.8 روزانه 2020-04

نرخ اشتغال

0 2018 12 44.98 40.4 : 45.24 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

6.40 2018 12 7 5.88 : 7.97 سالیانه 2018-12

نرخ تامین اجتماعی

10.00 2020 12 10 10 : 10.5 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری جوانان

0 2017 12 14.2 8.9 : 15 سالیانه 2017-12

واردات

659.35 2020 03 920 91 : 1124 ماهیانه 2020-04

وام به بخش خصوصی

0 2020 04 13922 5160 : 13964 ماهیانه 2020-04

هزینه های مصرف کننده

22437.40 2019 12 21781 12598 : 22437 سالیانه 2019-12

هزینه زندگی خانواده

515.00 2018 12 530 475 : 530 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 325 290 : 325 سالیانه

هزینه های دولت

4312.40 2019 12 4159 2057 : 4312 سالیانه 2019-12

هزینه های مالی

0 2019 12 5301 642 : 5557 سالیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 131.02 134 135 132 134 136
اندازه اصل تورم -0.05 0.1 0.1 0.2 0.03 0.3 2020-03
ارزش بودجه دولت -436.00 -68.11 -68.11 -68.11 -68.11 -0.63 2019-12
بودجه دولت -1.60 -3.8 -3.8 -2.8 -3.8 -2.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 78 78 78 78 73 2018-12
پول 96.94 96.48 96.91 97.33 96.06 98.17
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 419.41 358 354 365 370 359 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 177.47 207 205 211 195 208
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 348.01 333 330 340 372 335 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7392.90 7235 7235 7235 7235 7365
تولید ناخالص داخلی سرانه 3511.36 3437 3437 3437 3437 3498
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7089.70 6589 6525 6719 6625 6623 2019-12
تولید صنعتی 0.00 1.9 2.4 2.4 2.2 2.6
تغییرات موجودی انبار 354.00 265 265 265 265 265
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 -0.3 0.1 0.3 -0.6 1 2020-04
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 330.63 326 323 333 346 328
تورم مواد غذایی 2.08 1.7 1.8 1.8 1.6 1.9 2020-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5162.80 4239 4198 4322 4232 4261
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 566.85 494 489 504 490 496
تولید ناخالص داخلی 26.00 27 27 28 25.61 28 2019-12
جمعیت 6.45 6.44 6.48 6.48 6.46 6.51 2019-12
حساب جاری -63.65 -310 -390 -390 -250 -400 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.6 -2.6 -3 -2.6 -3 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831.00 790 790 830 790 850
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 283.26 50 290 290 100 350 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.48 108 108 107 109 109
شاخص اقتصادی مقدم 2.80 2 2.3 2.2 1.8 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.69 111 112 112 112 113 2020-04
صادرات 228.29 465 425 425 530 432 2020-04
قیمت گازوئیل 0.54 0.61 0.57 0.55 0.64 0.52 2020-05
قیمت تولید 115.61 116 116 116 116 117 2020-04
گردش سرمایه -287.22 80 120 30 50 80 2019-09
موازنه تجاری -431.06 -535 -556 -475 -450 -556 2020-04
مخارج نظامی 263.00 260 260 260 260 260
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 -3.6 -2.5 0.2 -1.2 0.5 2019-09
نرخ تورم -0.35 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 2020-04
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ تورم -1.05 -0.5 -0.3 0.1 -1 0.9 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 -2.3 -2.1 0.8 -2.6 3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.00 7 7 7 7 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3 2020-12
نرخ بهره 4.23 4 4 4 4 4.4 2020-04
نرخ بیکاری 6.40 7.4 7.4 7.4 7.4 7.1 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
واردات 659.35 1000 900 900 980 915 2020-04
هزینه های مصرف کننده 22437.40 21415 21209 21838 21383 21527 2019-12
هزینه زندگی خانواده 515.00 495 486 515 504 530
هزینه های دولت 4312.40 4111 4222 4347 4105 4348 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی