شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سائو تومه و پرینسیپه سائو تومه و پرینسیپه
 • نرخ فعلی : 9,730.3
 • بالاترین قیمت روز : 9,848.5
 • پایین ترین قیمت روز : 9,648.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 53.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.39%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,786.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۵۶:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 9,789.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 59.1
 • نرخ فعلی : 1,680.24
 • بالاترین قیمت روز : 1,717.04
 • پایین ترین قیمت روز : 1,671.97
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.94%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,714.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۵۶:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 1,715.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 35.18
 • نرخ فعلی : 39.52
 • بالاترین قیمت روز : 39.6
 • پایین ترین قیمت روز : 37.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.29
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.36%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۵۶:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 37.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 6.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.33
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8824
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۱۴:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8823
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

بازارهای ارزی سائو تومه و پرینسیپه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / سائو تومین دوبرا 25.98 25.99 25.25 26.18 0.11 0.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۲:۵۶
دلار / سائو تومین دوبرا 21070 - 21070 21070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
سائو تومین دوبرا / دلار 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی سائو تومه و پرینسیپه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آسانی کسب و کار

0 2019 12 170 160 : 180 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 2873 285 : 6035 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 12 2162 29.26 : 2165 ماهیانه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-1.90 2019 12 -2.1 -17.3 : 122 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

73.10 2019 12 70.6 33.3 : 309 سالیانه 2019-12

پول

21.90 2020 06 21.92 20.23 : 23742 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3033.40 2018 12 3011 1974 : 3033 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

0.42 2018 12 0.38 0.07 : 0.42 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

1297.40 2018 12 1288 844 : 1297 سالیانه

جمعیت

0.21 2019 12 0.21 0.06 : 0.21 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-24.70 2015 12 -31.7 -43 : -14.1 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2018 12 -78.6 -104 : 8.7 سالیانه 2018-12

ذخایر ارزی

130.82 2019 12 135 70.68 : 274 ماهیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 64 62 : 121 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2476 33.02 : 2687 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 46 27 : 46 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

-31101.59 2020 02 136 -31102 : 136 ماهیانه 2020-02

صادرات

4.47 2019 12 1.06 0.1 : 6.43 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M3

0 2019 12 2983 148 : 3170 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M2

0 2019 12 2291 89 : 2419 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M0

0 2019 12 1202 94 : 1719 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M1

0 2019 12 1773 77 : 1917 ماهیانه 2019-12

موازنه تجاری

-27.20 2019 12 -26.4 -40.65 : -1.55 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

0.30 2020 03 0.3 -0.5 : 5.1 ماهیانه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.00 2019 12 4.1 1.6 : 12.6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

9.00 2020 05 9 9 : 29.5 روزانه 2020-05

نرخ تورم

8.20 2020 03 8.1 3.5 : 86.8 ماهیانه 2020-03

نرخ بیکاری

13.40 2019 12 13.3 13.1 : 17.6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

3.36 2019 06 3.28 3.28 : 38.29 سه ماهه 2019-06

واردات

31.65 2019 12 27.48 3.23 : 42.28 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -1.90 -20 -20 -15 -20 -15 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.10 120 120 75 120 75 2019-12
پول 21.90 22.32 22.55 22.78 22.1 23.24
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3033.40 3120 3120 3025 3120 3240
تولید ناخالص داخلی 0.42 0.47 0.47 0.52 0.47 0.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1297.40 1350 1350 1380 1350 1380
جمعیت 0.21 0.22 0.21 0.22 0.22 0.21 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.70 -12 -12 -12 -15 -12 ٪
ذخایر ارزی 130.82 160 178 178 160 190 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده -31101.59 139 144 147 137 154 2020-02
صادرات 4.47 2.45 6.3 6.3 2.45 5.7 2019-12
موازنه تجاری -27.20 -29.55 -31.2 -31.2 -27.55 -32.3 2019-12
نرخ تورم 0.30 1 1.2 0.7 0.4 1.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -25 -25 2.7 -25 2.7 2019-12
نرخ بهره 9.00 8.5 8.5 8.5 8.5 8 2020-05
نرخ تورم 8.20 8 7.4 8.3 7.3 7 2020-03
نرخ بیکاری 13.40 16 16 16.8 16 16.8 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.36 2.86 2.86 2.86 3.36 2.36 2019-06
واردات 31.65 32 37.5 37.5 30 38 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی