شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سیشل سیشل
 • نرخ فعلی : 7,305.7
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.59%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۷:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 15.7
 • نرخ فعلی : 1,672.72
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.83%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۷:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 23.54
 • نرخ فعلی : 27.45
 • بالاترین قیمت روز : 27.45
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 4.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۸:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.98%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.55
 • نرخ فعلی : 0.9156
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9142
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۷:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.005

بازارهای ارزی سیشل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/SCR Ask 14.969 18.023 14.969 18.023 1.11 7.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۹
GBP/SCR Ask 17.071 20.5524 17.071 20.5574 1.27 7.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۹
دلار / روپیه سیشل 16.5 13.7795 13.7795 16.5 2.40 16.98% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۳
SCR/GBP Ask 0.0517 - 0.0517 0.0517 0.00 6.77% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۵۶
SCR/USD Ask 0.064 - 0.064 0.064 0.00 5.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۵۶

شاخص‌های اقتصادی سیشل + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 116 44.14 : 118 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

Coronavirus Cases

0 2020 04 11 3 : 11 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 96 77 : 111 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 16047 2245 : 21123 سه ماهه

اندازه اصل تورم

1.22 2020 02 0.75 -0.59 : 3.99 ماهیانه 1.6

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 11 7992 2366 : 8160 ماهیانه 2019-11

ارزش بودجه دولت

-151.00 2019 09 124 -390 : 318 سه ماهه 2019-09

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 40

بودجه دولت

0.10 2018 12 -0.1 -14.96 : 10.59 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

0 2019 09 11700 8619 : 12750 ماهیانه 2019-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

55.00 2018 12 62 49 : 87 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2019 11 5626 1865 : 6529 ماهیانه 2019-11

پول

14.60 2020 04 14.6 7.96 : 17.3 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2019 09 59.4 48.9 : 109 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 09 32 21.3 : 33.2 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2019 09 25.2 22.5 : 37.2 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 09 2359 1335 : 2397 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

27114.00 2018 12 26416 14216 : 27114 سالیانه

تولیدات صنعتی

0 2020 01 -27.9 -44.3 : 93.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2019 09 194 117 : 225 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

14385.30 2018 12 14015 2617 : 14385 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 12 9541 989 : 9621 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

1677.00 2019 11 1666 339 : 1677 ماهیانه 2019-11

ترازنامه بانک

0 2019 12 24666 4819 : 24789 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 09 150 93.9 : 158 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

-6.37 2020 01 -3.57 -30.61 : 105 ماهیانه 2020-01

تورم مواد غذایی

0.78 2020 02 1.08 -11.41 : 74.32 ماهیانه 1.2

تولید ناخالص داخلی

1.60 2019 12 1.59 0.01 : 1.6 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

0 2020 01 -7.7 -31.7 : 84 ماهیانه

جمعیت

0.10 2019 12 0.1 0.04 : 0.1 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-17.10 2018 12 -20 -28.9 : 6.44 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2019 09 -25.6 -375 : 13.1 سه ماهه 2019-09

درآمدهای دولت

0 2019 09 1932 442 : 2655 سه ماهه 2019-09

ذخایر ارزی

0 2020 02 587 1.06 : 592 ماهیانه 2020-02

رتبه رقابتی

0 2019 12 74 74 : 97 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 28 27 : 63 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 09 116 94.05 : 116 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 09 41.8 16.7 : 95.2 سه ماهه 2019-09

سرعت اینترنت

0 2017 03 3323 116 : 3323 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

125.91 2020 02 128 41.51 : 131 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 66 36 : 66 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 58.5 3.86 : 59.6 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

112.45 2020 02 112 46.41 : 112 ماهیانه 114

صادرات

28.90 2020 01 35 21.53 : 82.51 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M3

0 2019 11 18677 4348 : 19042 ماهیانه 2019-11

عرضه پول M1

0 2019 11 5329 1180 : 5484 ماهیانه 2019-11

عرضه پول M2

0 2019 11 10969 3713 : 11193 ماهیانه 2019-11

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 02 114 106 : 114 ماهیانه

قیمت واردات

0 2019 09 99.82 97.36 : 104 سه ماهه 2019-09

قیمت صادرات

0 2019 09 115 94.79 : 117 سه ماهه 2019-09

قیمت تولید

87.20 2020 01 87.2 72.7 : 111 ماهیانه 2020-01

گردش سرمایه

0 2019 09 -27.1 -104 : 457 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-62.96 2020 01 -43 -192 : -2.91 ماهیانه 2020-01

مخارج نظامی

22.30 2018 12 22.3 7.8 : 32.3 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.80 2019 09 7.1 -7.3 : 13.9 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

15.00 2018 12 15 15 : 15 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

33.00 2020 12 33 33 : 40 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.01 2020 02 0.3 -2.33 : 24.13 ماهیانه 0.4

نرخ تورم

0.85 2020 02 0.95 -5.54 : 63.25 ماهیانه 2020-03

نرخ بهره

12.39 2020 02 12.41 2.81 : 12.87 روزانه 2020-02

نرخ بهره سپرده

3.29 2018 12 3.61 2.08 : 10 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

3.50 2018 12 4.1 1 : 4.7 سالیانه 2018-12

ورود توریست

38114.00 2020 02 32731 7483 : 38910 ماهیانه

واردات

91.90 2020 01 78.02 52.35 : 245 ماهیانه 2020-01

هزینه های دولت

0 2019 09 1167 685 : 1546 سه ماهه 2019-09

هزینه های مالی

0 2019 09 1808 405 : 2775 سه ماهه 2019-09

هزینه های مصرف کننده

0 2019 09 3384 1908 : 3864 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 1.22 1.3 1.6 1.4 1 1.7 1.6
ارزش بودجه دولت -151.00 -120 -120 -59.41 -120 -26.23 2019-09
بودجه دولت 0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 45 45 45 45 40 2018-12
پول 14.60 15.36 15.74 16.14 14.99 16.92
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27114.00 26814 26814 26814 26814 27415
تولید ناخالص داخلی سرانه 14385.30 14226 14226 14226 14226 14545
تسهیلات اعتباری خریدار 1677.00 1520 1512 1509 1517 1592 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -6.37 -6.5 4.1 -5 -7 4.3 2020-01
تورم مواد غذایی 0.78 1.3 1.2 0.8 1 1 1.2
تولید ناخالص داخلی 1.60 1.48 1.48 1.48 1.48 1.6 2019-12
جمعیت 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10 -18 -18 -18 -18 -17.2 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.91 126 126 128 126 128
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.45 113 114 114 114 116 114
صادرات 28.90 64 60 42 70 45 2020-01
قیمت تولید 87.20 79 79 81 78 84 2020-01
موازنه تجاری -62.96 -12 -8 -37.99 -37.51 -38.1 2020-01
مخارج نظامی 22.30 26 26 26 26 28
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 -5 -7 -10 -3 5.5 2019-09
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15 2018-12
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33 2020-12
نرخ تورم 0.01 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
نرخ تورم 0.85 1.4 1.6 1.2 1.7 1.8 2020-03
نرخ بهره 12.39 11.1 11 10.5 11.4 10.5 2020-02
نرخ بهره سپرده 3.29 2.35 2.05 1.95 2.65 1.95 2018-12
نرخ بیکاری 3.50 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2018-12
ورود توریست 38114.00 22000 20000 34400 29600 38500
واردات 91.90 76 68 120 105 125 2020-01
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی