شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر سلیمان جزایر سلیمان
 • نرخ فعلی : 8,805.1
 • بالاترین قیمت روز : 8,993.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,801.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 35.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.56%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,939.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۲:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 8,933.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.46%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 128.6
 • نرخ فعلی : 1,724.88
 • بالاترین قیمت روز : 1,735.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,720.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۲:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 1,728.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.09
 • نرخ فعلی : 34.58
 • بالاترین قیمت روز : 34.62
 • پایین ترین قیمت روز : 33.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۲:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 33.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.88
 • نرخ فعلی : 0.9114
 • بالاترین قیمت روز : 0.9182
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9112
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9176
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۹:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 0.9177
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0063

شاخص‌های اقتصادی جزایر سلیمان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 1386 1065 : 1598 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 115 74 : 136 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2141.70 2018 12 2126 1540 : 2399 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

1.50 2019 12 1.41 0.03 : 1.5 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 70 70 : 120 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1597 80.14 : 1597 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 44 27 : 44 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

0 2020 12 30 30 : 30 ماهیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

0 2018 12 0.31 0.21 : 12 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 15 سالیانه 2020-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2141.70 2008 2008 2008 2008 2084
تولید ناخالص داخلی 1.50 1.6 1.6 1.6 1.49 1.57 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی