شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان پاکستان
 • نرخ فعلی : 31,837.3
 • بالاترین قیمت روز : 32,009.12
 • پایین ترین قیمت روز : 31,248.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 129.94
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.46%
 • نرخ بازگشایی بازار : 31,248.63
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۵۷:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 30,971.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.8%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 866.03
 • نرخ فعلی : 168.5 (PKR)
 • بالاترین قیمت روز : 168.5
 • پایین ترین قیمت روز : 167.341
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 167.341
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۸:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 168.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 182.088 (PKR)
 • بالاترین قیمت روز : 184.12
 • پایین ترین قیمت روز : 182.068
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 182.068
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۱۴:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 183.042
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.52%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.954
 • نرخ فعلی : 8.966 (PKR)
 • بالاترین قیمت روز : 9.007
 • پایین ترین قیمت روز : 8.966
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9.007
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۱:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 9.008
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.042

بازارهای ارزی پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/PKR Ask 103.686 106.07 103.686 106.1 1.42 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
BHD/PKR Ask 443.97 446.95 443.97 446.95 2.68 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
CAD/PKR Ask 119.46 120.63 119.35 120.63 0.63 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
CHF/PKR Ask 172.678 174.07 172.601 174.07 0.77 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
DKK/PKR Ask 24.404 24.65 24.404 24.65 0.12 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴

شاخص های بورس پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KMI All Shares 15212.67 15196.71 15164.43 15263.78 397.17 2.68% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰
Karachi 30 14146.2 14119.85 14103.84 14191.93 428.28 3.12% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰
Karachi All Share 22647.97 22585.26 22576.61 22694.51 455.44 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰
Karachi Meezan 30 50524.25 50428.37 50346.48 50798.79 1593.78 3.26% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰
Karachi 100 31837.3 31794.06 31686.89 31910.58 866.03 2.80% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 99.2 99.89 100.01 99.89 3.71 3.89% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۱۰
Pakistan Tobacco Company 1531 1600 1531 1600 86.80 5.67% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۱۰
Pakistan Petroleum 88.5 88.99 88.5 88.99 3.50 4.12% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۱۰
Habib Bank 108.01 108.5 108.01 108.5 1.02 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۱۰
MCB Bank 152.2 153 152 153 4.95 3.36% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۱۰

بازار اوراق قرضه پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 3Y 8.845 9.483 8.845 9.533 0.69 7.76% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
Pakistan 10Y 8.966 9.007 8.966 9.007 0.04 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Pakistan 15Y 9.497 9.545 9.497 9.545 0.05 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Pakistan 20Y 11.009 - 11.009 11.009 0.05 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Pakistan 5Y 9.01 - 9.01 9.01 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Cash Management Optimizer 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Golden Arrow Selected Stocks Fund 9.19 - 9.19 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵

شاخص‌های اقتصادی پاکستان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 3864 2 : 4072 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 244 131 : 244 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 04 429 1 : 467 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 54 0 : 58 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 136 85 : 148 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 2917426 125909 : 2921934 سه ماهه

اندازه اصل تورم

7.40 2020 02 8.2 3.4 : 11.4 ماهیانه 7.3

اوراق قرضه دولتی ده ساله

8.85 2020 04 8.89 4.17 : 95.15 روزانه

افراد شاغل

61710.00 2018 12 62230 5580 : 62230 سالیانه 2018-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 25

ارزش بودجه دولت

-2260.40 2018 12 -1864 -2260 : 0 سالیانه 2018-12

افراد بیکار

0 2017 12 3620 903 : 3790 سالیانه هزار

اعتبار بخش خصوصی

6232764.00 2019 12 6114248 1957418 : 6232764 ماهیانه 2019-12

بودجه دولت

-5.80 2019 12 -4.2 -8.8 : 8.8 سالیانه 2019-12

بدهی های دولت

32130.60 2019 11 32197 9267 : 33248 ماهیانه 2019-11

بدهی خارجی

111047.00 2019 12 106891 33172 : 111047 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

72.50 2018 12 67 56.4 : 87.9 سالیانه 2018-12

بازار سهام

31837.30 2020 04 30971 748 : 53127 روزانه

پول

167.00 2020 04 167 56.2 : 168 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

344832.00 2018 12 339747 254345 : 344832 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1666187.00 2018 12 1572948 1065323 : 1666187 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

343183.00 2018 12 320769 186380 : 343183 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

13100711.00 2018 12 12425979 8216160 : 13100711 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

2336888.00 2018 12 2284561 1775346 : 2336888 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص ملی

13793368.00 2018 12 13793368 3778155 : 13793368 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

7423177.00 2018 12 7017524 4324274 : 7423177 سالیانه

تولیدات صنعتی

-5.18 2020 01 5.91 -17.72 : 31.76 ماهیانه

تولید نفت خام

92.00 2019 11 92 50 : 97 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

4927.90 2018 12 4771 3056 : 4928 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1196.60 2018 12 1158 304 : 1197 سالیانه

تغییرات موجودی انبار

217127.00 2018 12 209611 51700 : 217127 سالیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

699864.00 2019 12 690217 282406 : 699864 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1591112.00 2018 12 1551714 959499 : 1591112 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

10.69 2020 02 14.2 -3.7 : 35.9 ماهیانه 2020-02

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1975936.00 2018 12 1869394 1268315 : 1975936 سالیانه

تولید الکتریسیته

13482.00 2019 06 13105 4195 : 15790 ماهیانه

تورم مواد غذایی

16.20 2020 02 19.3 -1.06 : 19.3 ماهیانه 2020-02

تولید سیمان

3136.00 2020 01 3486 864 : 4092 ماهیانه

تولید صنعتی

160.02 2020 01 149 -19.65 : 160 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

320.00 2019 12 313 3.71 : 320 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

-6.30 2020 01 9.9 -21.82 : 35.15 ماهیانه

جمعیت

219.00 2019 12 212 44.99 : 219 سالیانه 2019-12

حواله

5918.00 2019 12 5478 906 : 5918 سه ماهه 2019-12

حساب جاری

-661.00 2019 12 -1548 -6308 : 1418 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.80 2019 06 -6.3 -8.5 : 4.9 سالیانه 2019-06

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 21700 21700 : 28700 سالیانه

درآمدهای دولت

5228.00 2018 12 4937 2566 : 5228 سالیانه 2018-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

51400.00 2018 12 49200 41000 : 51400 سالیانه

ذخایر طلا

0 2019 12 64.63 64.38 : 65.44 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

16003.40 2019 11 15424 1974 : 24026 ماهیانه 2019-11

رتبه فساد مالی

0 2019 12 117 39 : 144 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 107 83 : 133 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 09 58.7 49.2 : 94.8 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

487.00 2019 12 200 -368 : 1263 ماهیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 2436 391 : 2508 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

139.18 2020 02 240 141 : 240 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 33 10 : 33 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 8.18 6.12 : 9.07 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 51.08 3.41 : 51.36 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

131.69 2020 02 267 62.82 : 267 ماهیانه 2020-02

صادرات

287655.00 2020 02 305986 51 : 330203 ماهیانه 304000

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

284.14 2018 12 263 100 : 284 سالیانه 2018-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

44.03 2020 03 40.59 29.05 : 55.97 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2019 12 21839880 5548454 : 22417592 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M2

18349494.00 2019 12 17778928 4431502 : 18349494 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M0

0 2020 01 6698702 1413617 : 6698702 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M1

0 2019 12 14702006 3168848 : 15152486 ماهیانه 2019-12

قیمت گازوئیل

0.57 2020 02 0.75 0.46 : 1.14 ماهیانه 2020-02

قیمت واردات

0 2019 09 1397 0.6 : 1637 سه ماهه 2019-09

قیمت صادرات

0 2019 09 820 1.2 : 830 سه ماهه 2019-09

قیمت تولید

141.92 2020 02 282 20.05 : 282 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2019 12 -1996 -5364 : 1620 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

-237365.00 2020 03 -298169 -452668 : 6457 ماهیانه 2020-03

مخارج نظامی

12686.00 2018 12 11461 566 : 12686 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2020 12 17 15 : 17 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2019 12 20 20 : 35 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

29.00 2020 12 30 29 : 43 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.30 2020 02 1.6 -1.32 : 3.33 ماهیانه 2020-02

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.29 2019 12 4.24 -1.8 : 10.22 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

10.74 2020 02 13.07 -10.32 : 37.81 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره

11.00 2020 03 12.5 5.75 : 19.5 روزانه 2020-03

نرخ بهره بین بانکی

13.34 2020 01 13.27 1.21 : 17.42 ماهیانه 12.24

نرخ بهره سپرده

10.47 2019 12 10.35 1.57 : 10.43 ماهیانه 6.98

نرخ بیکاری

5.70 2017 12 5.8 3.1 : 7.8 سالیانه 2017-12

واردات

525020.00 2020 02 639572 96 : 734578 ماهیانه 634000

وام به بخش خصوصی

6006671.00 2019 12 5884224 1482289 : 6006671 ماهیانه 2019-12

هزینه های مصرف کننده

11101050.00 2018 12 10626857 2884021 : 11101050 سالیانه 2018-12

هزینه زندگی انفرادی

13500.00 2018 12 13400 11200 : 13500 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

29700.00 2018 12 29500 26000 : 29700 سالیانه

هزینه های دولت

1587677.00 2018 12 1390837 840345 : 1587677 سالیانه 2018-12

هزینه های مالی

7488.40 2018 12 6800 732 : 7488 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 7.40 6.5 7.3 7.3 6 7.3 7.3
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.85 9.32 9.43 9.54 9.21 9.76
افراد شاغل 61710.00 63000 63000 63000 63000 72000 2018-12
ارزش بودجه دولت -2260.40 -2100 -2100 -2100 -2100 -2600 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 6232764.00 5780000 5780000 6800000 5780000 6800000 2019-12
بودجه دولت -5.80 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -5.5 2019-12
بدهی های دولت 32130.60 36000 36500 40000 35000 43000 2019-11
بدهی خارجی 111047.00 112334 114000 118000 110334 119957 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.50 74 74 74 74 75 2018-12
بازار سهام 31837.30 29762 28822 27911 30733 26090
پول 167.00 170 171 172 169 174
تولید ناخالص داخلی از معادن 344832.00 353453 353453 353453 353453 364056
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1666187.00 1707842 1707842 1707842 1707842 1759077
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 343183.00 351763 351763 351763 351763 362315 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13100711.00 13428229 13428229 13428229 13428229 13831076 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2336888.00 2395310 2395310 2395310 2395310 2467170 2018-12
تولید ناخالص ملی 13793368.00 14138202 14138202 14138202 14138202 14562348
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7423177.00 7608756 7608756 7608756 7608756 7837019
تولیدات صنعتی -5.18 0.5 -1.5 0.8 1.5 0.8
تولید نفت خام 92.00 93 93 98 93 98 2019-11
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4927.90 4951 4951 4951 4951 4926
تولید ناخالص داخلی سرانه 1196.60 1202 1202 1202 1202 1196
تغییرات موجودی انبار 217127.00 221000 221000 221000 221000 221000
تسهیلات اعتباری خریدار 699864.00 693211 697511 701793 672134 722847 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1591112.00 1630890 1630890 1630890 1630890 1679816
تغییر قیمت تولید کننده 10.69 11.5 10 12 12 12 2020-02
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936.00 2025334 2025334 2025334 2025334 2086094
تولید الکتریسیته 13482.00 15500 14400 9300 10500 10300
تورم مواد غذایی 16.20 6.5 4 3.5 10 4 2020-02
تولید سیمان 3136.00 2600 3250 3600 3600 3600
تولید صنعتی 160.02 2.5 2.2 7 3.2 7
تولید ناخالص داخلی 320.00 318 318 318 318 327 2019-12
تولید صنعتی -6.30 -3 3.5 6.2 5 6.2
جمعیت 219.00 221 221 221 221 225 2019-12
حواله 5918.00 5900 5500 5600 6000 5600 2019-12
حساب جاری -661.00 -3000 -4000 -1200 -4000 -1200 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.1 2019-06
درآمدهای دولت 5228.00 6100 6100 6100 6100 6100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400.00 52000 52000 54000 52000 54000
ذخایر ارزی 16003.40 14800 14500 16200 15500 16800 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 487.00 210 180 250 110 300 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139.18 248 253 269 237 298
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.69 274 278 297 271 330 2020-02
صادرات 287655.00 250000 304000 304000 278000 312000 304000
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 284.14 315 307 321 319 356 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.03 30.5 33 35 29.8 42 2020-03
عرضه پول M2 18349494.00 18200000 18200000 19500000 18200000 19500000 2019-12
قیمت گازوئیل 0.57 -0.59 -0.56 -0.52 -0.62 -0.52 2020-02
قیمت تولید 141.92 295 303 312 284 349 2020-02
موازنه تجاری -237365.00 -310000 -330000 -330000 -368000 -329000 2020-03
مخارج نظامی 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2019-12
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29 2020-12
نرخ تورم 0.30 0.3 0.5 0.5 0.2 0.5 2020-02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.29 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2019-12
نرخ تورم 10.74 11 8 13 12.3 11 2020-02
نرخ بهره 11.00 10 10 10 11 10 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 13.34 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24
نرخ بهره سپرده 10.47 9.43 6.98 9.43 10.43 5.48 6.98
نرخ بیکاری 5.70 6 6 6 6 6.1 2017-12
واردات 525020.00 560000 634000 634000 646000 641000 634000
وام به بخش خصوصی 6006671.00 5300923 5217375 6156838 5278087 6341543 2019-12
هزینه های مصرف کننده 11101050.00 11378576 11378576 11378576 11378576 11719934 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 13500.00 17000 17000 18000 17000 18000
هزینه زندگی خانواده 29700.00 31000 31000 32000 31000 32000
هزینه های دولت 1587677.00 1627369 1627369 1627369 1627369 1676190 2018-12
هزینه های مالی 7488.40 8200 8200 8200 8200 8700 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی