شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریتانی موریتانی
 • نرخ فعلی : 8,810.2
 • بالاترین قیمت روز : 8,993.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,801.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 35.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.5%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,939.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۵:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 8,933.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 123.5
 • نرخ فعلی : 1,725.74
 • بالاترین قیمت روز : 1,735.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,720.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۵:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 1,728.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.23
 • نرخ فعلی : 34.36
 • بالاترین قیمت روز : 34.53
 • پایین ترین قیمت روز : 33.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.5%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۵:۳۲
 • نرخ روز گذشته : 33.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.96%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.66
 • نرخ فعلی : 0.9118
 • بالاترین قیمت روز : 0.9182
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9112
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9176
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۵:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 0.9177
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.65%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0059

بازارهای ارزی موریتانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / اوگویا موریتانا تقاضا 42.767 42.783 42.483 42.822 0.26 0.61% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۱۴
دلار / اوگویا موریتانا 39 - 39 39.716 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۰:۲۲

شاخص‌های اقتصادی موریتانی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 103 101 : 105 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 05 6 0 : 6 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 05 5 0 : 5 روزانه 2020-05

Coronavirus Cases

0 2020 05 173 1 : 227 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 148 148 : 176 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 12132 2129 : 14635 سه ماهه

استخراج معدن

0 2019 06 23.7 -11 : 32.9 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

0.10 2019 12 1.6 -11.8 : 27.6 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

0 2018 12 4068 1248 : 4068 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

79.00 2018 12 82 60.8 : 280 سالیانه 2018-12

پول

38.27 2020 05 37.89 36.41 : 363 روزانه

تورم مواد غذایی

2.90 2020 03 2.8 -7.2 : 21.76 ماهیانه 2020-03

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

372.40 2018 12 370 269 : 378 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 01 0 0 : 50 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی

6.00 2019 12 5.37 0.09 : 6 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

1349.40 2018 12 1339 797 : 1369 سالیانه

تولید صنعتی

0 2019 06 -2.8 -24.8 : 49.5 سه ماهه

تولید الکتریسیته

0 2019 09 104 19.12 : 108 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2019 09 10.4 -35.73 : 19.1 سه ماهه

جمعیت

4.56 2019 12 4.4 0.85 : 4.56 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-13.00 2019 12 -18.6 -36.86 : 6.33 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-972.00 2018 12 -681 -1471 : 27.69 سالیانه 2018-12

ذخایر طلا

0 2019 06 0.36 0 : 0.36 سه ماهه 2019-06

رتبه فساد مالی

0 2019 12 144 84 : 144 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 131 117 : 141 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1949 308 : 1949 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 02 113 101 : 113 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 27 23 : 31 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 3.56 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 40.77 2.99 : 40.92 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

112.60 2020 03 112 100 : 211 ماهیانه 2020-03

صادرات

0 2019 09 314 18.54 : 314 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

152.00 2018 12 144 33.1 : 152 سالیانه

موازنه تجاری

-44.46 2019 09 -10.46 -317 : 45.66 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات بر فروش

16.00 2020 12 16 16 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.70 2019 12 3.6 -4 : 11.4 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 20 : 25 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.10 2020 03 0.2 -50.4 : 2.2 ماهیانه 2020-03

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2020 12 40 33 : 40 سالیانه 2020-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

5.00 2020 04 5 3.5 : 18 روزانه 2020-04

نرخ بیکاری

10.32 2019 12 10.31 9.71 : 19.1 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

16.00 2019 12 16 16 : 16 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

3.20 2020 03 3.2 -0.6 : 15.3 ماهیانه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

1.00 2019 12 1 1 : 1 سالیانه 2019-12

واردات

0 2019 09 419 13.51 : 503 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 0.10 -8 -8 -7.3 -8 -7.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 94 94 90 94 90 2018-12
پول 38.27 38.27 38.27 38.27 38.27 38.27
تورم مواد غذایی 2.90 2.8 3 2.7 2.7 3.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 372.40 420 420 359 420 470
تولید ناخالص داخلی 6.00 6.5 6.5 6.2 5.63 6.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1349.40 1370 1370 1358 1370 1358
جمعیت 4.56 4.65 4.64 4.76 4.65 4.76 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.00 -18 -18 -15 -18 -15 2019-12
حساب جاری -972.00 -325 -325 -325 -325 -305 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.60 115 116 117 113 121 2020-03
مخارج نظامی 152.00 140 140 140 140 155
موازنه تجاری -44.46 -140 -132 -143 -121 -130 2019-09
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 -3 -3 4.2 -3 4.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ تورم 0.10 0.4 0.5 0.2 0.3 0.6 2020-03
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15 2019-12
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5 2020-04
نرخ بیکاری 10.32 11 11 11.6 11 11.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 16.00 16 16 16 16 16 2019-12
نرخ تورم 3.20 3.3 3.1 3.5 3.4 4.3 2020-03
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی