شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
قزاقستان قزاقستان
 • نرخ فعلی : 2,325.75
 • بالاترین قیمت روز : 2,327.3
 • پایین ترین قیمت روز : 2,301.41
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 2,325.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 400.44
 • بالاترین قیمت روز : 400.44
 • پایین ترین قیمت روز : 400.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 400.44
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۱:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 401.94
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.5
 • نرخ فعلی : 5.8309
 • بالاترین قیمت روز : 5.8528
 • پایین ترین قیمت روز : 5.8309
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 5.8427
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۴:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 5.8417
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0108