شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کامبوج کامبوج
 • نرخ فعلی : 9,507.7
 • بالاترین قیمت روز : 9,552
 • پایین ترین قیمت روز : 9,469.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 37.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,531.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۵۰:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 9,525.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 18.2
 • نرخ فعلی : 1,724.97
 • بالاترین قیمت روز : 1,732.03
 • پایین ترین قیمت روز : 1,721.21
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۵۰:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 1,729.21
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.24
 • نرخ فعلی : 37.52
 • بالاترین قیمت روز : 37.88
 • پایین ترین قیمت روز : 36.81
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۵۰:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 36.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.93%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.71
 • نرخ فعلی : 0.8925
 • بالاترین قیمت روز : 0.8961
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8923
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8958
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۵۱:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8959
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0034

بازارهای ارزی کامبوج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / ریل کامبوج 4642 - 4622 4642 19.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۳۵
دلار / ریل کامبوج 4141 - 4141 4141 1.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۴:۵۶
ریل کامبوج / پوند انگلیس 0.00018 - 0.00018 0.00018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ریل کامبوج / دلار 0.00024 - 0.00024 0.00024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی کامبوج + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 125 1 : 125 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 128 123 : 133 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 06 122 1 : 123 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 0 0 : 0 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 138 128 : 145 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 83066 4822 : 107889 سه ماهه

اندازه اصل تورم

0 2019 12 1.9 0.7 : 4.6 ماهیانه 2019-12

افراد شاغل

10416.00 2017 12 8608 6577 : 10416 سالیانه 2017-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 30

بودجه دولت

-5.10 2018 12 -3.1 -8.6 : -0.07 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

29.40 2018 12 30 27 : 43.1 سالیانه 2018-12

پول

4100.00 2020 06 4097 3854 : 4269 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

9504.50 2018 12 9401 4757 : 9504 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

5293.00 2018 12 4480 420 : 5293 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

836.30 2018 12 720 20.1 : 836 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1205.30 2018 12 1138 321 : 1205 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

12275.60 2018 12 11253 1446 : 12276 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3870.30 2018 12 3654 1032 : 3870 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

52976.00 2018 12 49262 14175 : 52976 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

554.00 2018 12 523 318 : 554 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

353.90 2018 12 328 50.8 : 354 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

14019.50 2018 12 13214 1525 : 14020 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

23.80 2019 12 24.57 0.51 : 24.57 سالیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

3.36 2019 12 2.29 -6.7 : 11.5 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

20772.50 2018 12 19457 4193 : 20772 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

3507.40 2018 12 3249 682 : 3507 سالیانه

جمعیت

16.50 2019 12 16.25 5.72 : 16.5 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-15.60 2019 12 -12.3 -15.6 : 8.2 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

190.00 2020 01 182 61 : 190 سالیانه 2020-01

حساب جاری

-4814.00 2019 12 -3355 -5626 : -249 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 517300 517300 : 517300 سالیانه

درآمد قابل تصرف شخص

1947.00 2017 12 1766 736 : 1947 سالیانه 2017-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

2007200.00 2018 12 2007200 2007200 : 2007200 سالیانه

ذخایر طلا

12.40 2020 03 12.44 12.4 : 12.44 سه ماهه 2020-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 161 130 : 166 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 110 85 : 110 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 5157 232 : 5430 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 20 18 : 23 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 12 114 106 : 132 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 50.19 3.44 : 52.08 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.02 0 : 3.5 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

179.95 2019 12 178 156 : 180 ماهیانه 2019-12

صادرات

5201.50 2019 09 6648 1711 : 7421 ماهیانه 2019-11

قیمت گازوئیل

0.61 2020 05 0.55 0.55 : 1.45 ماهیانه 2020-05

موازنه تجاری

-1819.00 2019 09 -621 -3753 : 363 ماهیانه 2019-11

مخارج نظامی

525.00 2018 12 464 1.8 : 525 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

7.50 2018 12 7 0.1 : 13.3 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

1.50 2020 04 1.5 1.23 : 10.7 روزانه 2020-04

نرخ تورم

0 2019 12 0.14 -0.8 : 1.5 ماهیانه 2019-12

نرخ بیکاری

0.70 2019 12 0.7 0.4 : 1.3 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

1.38 2018 12 1.53 1.26 : 8.8 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

3.07 2019 12 1.76 -5.69 : 35.57 ماهیانه 2019-12

واردات

7020.40 2019 09 7270 2285 : 10591 ماهیانه 2019-11

ورود توریست

712462.00 2019 09 519502 283787 : 755125 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

39289.50 2018 12 37562 10908 : 39290 سالیانه 2018-12

هزینه زندگی انفرادی

761200.00 2018 12 761200 761200 : 761200 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1259600.00 2018 12 1259600 1259600 : 1259600 سالیانه

هزینه های دولت

3393.90 2018 12 3186 562 : 3394 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد شاغل 10416.00 8587 8587 8587 8587 8587 2017-12
بودجه دولت -5.10 -1.5 -1.5 -2 -1.5 -2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.40 30 30 30 30 31 2018-12
پول 4100.00 4161 4184 4207 4139 4253
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9504.50 10132 10132 10132 10132 10800 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5293.00 5642 5642 5642 5642 6015 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 836.30 892 892 892 892 950
تولید ناخالص داخلی سرانه 1205.30 1195 1195 1195 1195 1227
تولید ناخالص داخلی از ساخت 12275.60 13086 13086 13086 13086 13949
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3870.30 3836 3836 3836 3836 3941
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52976.00 56472 56472 56472 56472 60200 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 554.00 591 591 591 591 630
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 353.90 377 377 377 377 402
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14019.50 14945 14945 14945 14945 15931
تولید ناخالص داخلی 23.80 28 28 29.8 28 29.8 2019-12
تورم مواد غذایی 3.36 3.5 2.5 1.5 4 1.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20772.50 22143 22143 22143 22143 23605
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3507.40 3739 3739 3739 3739 3986
جمعیت 16.50 16.75 16.75 17 16.75 17 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.60 -16.5 -16.5 -11.5 -16.5 -11.5 2019-12
حداقل دستمزد 190.00 190 190 190 190 190 2020-01
حساب جاری -4814.00 -2590 -2600 -2600 -2520 -2690 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 1947.00 2076 2076 2076 2076 2212 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2007200.00 1985000 1985000 1990000 1985000 1982200
ذخایر طلا 12.40 12.4 12.4 12.4 12.44 12.4 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179.95 183 185 185 181 191 2019-12
صادرات 5201.50 4500 4500 4500 4250 4800 2019-11
قیمت گازوئیل 0.61 0.69 0.65 0.62 0.72 0.59 2020-05
موازنه تجاری -1819.00 -1950 -1400 -1400 -2200 -1300 2019-11
مخارج نظامی 525.00 508 508 508 508 508
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 2018-12
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 2020-04
نرخ بیکاری 0.70 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.38 1.42 1.73 1.42 1.42 1.73 2018-12
نرخ تورم 3.07 2.4 2.6 2.8 2 3 2019-12
واردات 7020.40 6450 5900 5900 6450 6100 2019-11
ورود توریست 712462.00 470100 750000 750000 420100 750000
هزینه های مصرف کننده 39289.50 41883 41883 41883 41883 44647 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 761200.00 642000 642000 655000 642000 655000
هزینه زندگی خانواده 1259600.00 1282000 1282000 1300000 1282000 1350000
هزینه های دولت 3393.90 3618 3618 3618 3618 3857 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی