شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند
 • نرخ فعلی : 8,407.4
 • بالاترین قیمت روز : 8,439.2
 • پایین ترین قیمت روز : 8,363
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 56.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.64%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,366.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۳۲:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 8,366.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 40.8
 • نرخ فعلی : 1,561.13
 • بالاترین قیمت روز : 1,563.7
 • پایین ترین قیمت روز : 1,560.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,561.94
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۳۳:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 1,562.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.54
 • نرخ فعلی : 55.65
 • بالاترین قیمت روز : 55.82
 • پایین ترین قیمت روز : 55.54
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.18
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 55.59
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۳۳:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 55.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09
 • نرخ فعلی : 0.9046
 • بالاترین قیمت روز : 0.9048
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9043
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9044
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۳۱:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 0.9045
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازارهای ارزی مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/AUSD Ask 0.2342 0.2463 0.2328 0.2463 0.00 0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۳:۲۹

شاخص‌های اقتصادی مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری