شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزیره مان جزیره مان
 • نرخ فعلی : 9,724.1
 • بالاترین قیمت روز : 9,724.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,713.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 9.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۹:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2
 • نرخ فعلی : 1,683.02
 • بالاترین قیمت روز : 1,683.8
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.76
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۹:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.09
 • نرخ فعلی : 39.36
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 39.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۸:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی جزیره مان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 336 1 : 336 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 271 0 : 312 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 24 0 : 24 روزانه 2020-06

آدرس های IP

0 2017 03 33213 11821 : 33371 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 90

تولید ناخالص داخلی سرانه

87381.80 2016 12 81413 18460 : 87382 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

6.59 2016 12 6.79 0.91 : 7.43 سالیانه USD - میلیارد

درجه حرارت

0 2013 08 16.46 -0.14 : 17.82 ماهیانه 2013-08

سرعت اینترنت

0 2017 03 11002 1827 : 12714 سه ماهه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

20.00 2020 12 20 18 : 20 سالیانه 2020-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه 87381.80 91500 91500 91500 90000 91500 USD
تولید ناخالص داخلی 6.59 7.3 7.3 7.3 7.1 7.3 USD - میلیارد
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی