ساحل عاج ساحل عاج
 • نرخ فعلی : 39,378.8
 • بالاترین قیمت روز : 39,954.8
 • پایین ترین قیمت روز : 39,219.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 137.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39,651.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۱۶:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 39,619.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 240.8
 • نرخ فعلی : 1,809.24
 • بالاترین قیمت روز : 1,812.5
 • پایین ترین قیمت روز : 1,809.03
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.72
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,812.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۱۳:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 1,812.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.06
 • نرخ فعلی : 68.34
 • بالاترین قیمت روز : 68.5
 • پایین ترین قیمت روز : 67.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 68.06
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۱۳:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 67.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.54%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37
 • نرخ فعلی : 0.845
 • بالاترین قیمت روز : 0.8453
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8447
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8448
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۰۴:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8448
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی