شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج ساحل عاج
 • نرخ فعلی : 8,890.3
 • بالاترین قیمت روز : 8,980.5
 • پایین ترین قیمت روز : 8,817.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 26.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,895.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۲۴:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 8,889.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5
 • نرخ فعلی : 1,557.47
 • بالاترین قیمت روز : 1,559.38
 • پایین ترین قیمت روز : 1,556.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,559.37
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 1,559.76
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.29
 • نرخ فعلی : 58.78
 • بالاترین قیمت روز : 58.8
 • پایین ترین قیمت روز : 58.67
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 58.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 58.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15
 • نرخ فعلی : 0.9018
 • بالاترین قیمت روز : 0.9018
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8965
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9016
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۴:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8965
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0053

شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری