ساحل عاج ساحل عاج
 • نرخ فعلی : 48,720.82
 • بالاترین قیمت روز : 49,548.04
 • پایین ترین قیمت روز : 48,388.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 317.47
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.42%
 • نرخ بازگشایی بازار : 48,897.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۴۹:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 48,892.85
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 172.03
 • نرخ فعلی : 1,783.92
 • بالاترین قیمت روز : 1,787.51
 • پایین ترین قیمت روز : 1,781.01
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,783.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۴۹:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.54
 • نرخ فعلی : 68
 • بالاترین قیمت روز : 68.19
 • پایین ترین قیمت روز : 67.02
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.38
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 67.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۴۹:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.73
 • نرخ فعلی : 0.8861
 • بالاترین قیمت روز : 0.8865
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8841
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8841
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۴۵:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8835
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0026

شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی