شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هاییتی هاییتی
 • نرخ فعلی : 7,320.8
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,244.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 26.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۹:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 30.8
 • نرخ فعلی : 1,659.55
 • بالاترین قیمت روز : 1,659.99
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.63%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.37
 • نرخ فعلی : 26.43
 • بالاترین قیمت روز : 26.59
 • پایین ترین قیمت روز : 25.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.27
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.97%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.53
 • نرخ فعلی : 0.9194
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9194
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۶:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0012

بازارهای ارزی هاییتی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/HTG Ask 105.947 105.869 103.79 106.128 0.27 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۱۴
GBP/HTG Ask 120.887 118.201 117.772 121.054 0.33 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۱۴
دلار / گورده هایتی 97.458 95.33 95.33 97.751 0.29 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
HTG/USD Ask 0.0104 0.0105 0.0104 0.0105 0.00 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۴۱
HTG/GBP Ask 0.0085 - 0.0085 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۱۴

شاخص‌های اقتصادی هاییتی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 24 2 : 25 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 1 0 : 1 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 0 0 : 1 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 182 151 : 182 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 27742 2159 : 30781 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-2.47 2018 12 -0.97 -7.17 : 0.61 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

33.00 2018 12 31 11.8 : 62 سالیانه 2018-12

پول

92.17 2020 04 93 38.83 : 94.61 روزانه

تورم مواد غذایی

22.60 2019 08 22.6 -0.57 : 40.94 ماهیانه 2019-08

تولید ناخالص داخلی سرانه

730.30 2018 12 729 666 : 1256 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1656.29 2018 12 1653 1510 : 2114 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

10.00 2019 12 9.66 0.27 : 10 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

16277.00 2018 12 16039 12410 : 16277 سالیانه 2018-12

جمعیت

11.26 2019 12 11.12 3.87 : 11.26 سالیانه 2019-12

حواله

3214.47 2018 12 2722 810 : 3214 سالیانه 2018-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.10 2018 12 -3.7 -8.5 : 0.76 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2019 09 -64.84 -292 : 225 سه ماهه 2019-09

ذخایر طلا

0 2019 09 1.8 0.03 : 1.81 سه ماهه 2019-09

رتبه رقابتی

0 2019 12 138 133 : 143 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 161 89 : 177 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2655 419 : 3645 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 20 14 : 22 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.71 0 : 3.53 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 36.45 2.9 : 36.45 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 08 122 52.03 : 366 ماهیانه 2019-08

صادرات

0 2019 11 93.9 8.06 : 138 ماهیانه 2019-11

قیمت گازوئیل

0.63 2020 02 0.6 0.54 : 1.32 ماهیانه 2020-02

موازنه تجاری

-269.13 2019 11 -139 -385 : -27.3 ماهیانه 2019-11

نرخ تورم

1.60 2019 08 1.8 -2.4 : 6.8 ماهیانه 2019-08

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.50 2018 12 1.2 -5.5 : 5.5 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

19.50 2019 08 18.6 -4.7 : 38.4 ماهیانه 2019-08

نرخ بهره

22.00 2020 02 22 7 : 31 روزانه 2020-02

نرخ بهره سپرده

6.13 2018 12 5.41 0.28 : 51.84 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

13.50 2019 12 13.5 6.8 : 23.9 سالیانه 2019-12

واردات

0 2019 11 233 115 : 464 ماهیانه 2019-11
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -2.47 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 39 39 33 39 34 2018-12
پول 92.17 94.71 95.56 96.44 93.85 98.18
تورم مواد غذایی 22.60 17.6 17.3 16.8 18 14 2019-08
تولید ناخالص داخلی سرانه 730.30 741 741 741 741 691
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1656.29 1680 1680 1680 1680 1568
تولید ناخالص داخلی 10.00 10.03 10.03 10.03 10.03 10.07 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277.00 15789 15789 15789 15789 15978 2018-12
جمعیت 11.26 11.21 11.24 11.4 11.24 11.54 2019-12
حواله 3214.47 2300 2300 2300 2300 2300 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 2018-12
قیمت گازوئیل 0.63 -0.47 -0.45 -0.41 -0.5 -0.41 2020-02
موازنه تجاری -269.13 -322 -322 -322 -321 -322 2019-11
نرخ تورم 1.60 1.1 1 0.8 1.3 0.7 2019-08
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -3 -3 -3 -3 1.2 2018-12
نرخ تورم 19.50 17 16.5 16 17.5 12.8 2019-08
نرخ بهره 22.00 20 20 20 20 15 2020-02
نرخ بهره سپرده 6.13 4.13 4.13 4.13 4.13 -0.87 2018-12
نرخ بیکاری 13.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14.1 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی