شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هندوراس هندوراس
 • نرخ فعلی : 8,812.3
 • بالاترین قیمت روز : 8,993.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,798
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 35.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,939.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۸:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 8,933.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 121.4
 • نرخ فعلی : 1,719.96 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 1,735.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,718.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۸:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,728.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.52%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.01
 • نرخ فعلی : 34.2 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 34.79
 • پایین ترین قیمت روز : 33.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۸:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 33.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5
 • نرخ فعلی : 0.9111 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9182
 • پایین ترین قیمت روز : 0.911
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9176
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۲:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 0.9177
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0066

بازارهای ارزی هندوراس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / لمپیرا هندوراستقاضا 27.2778 27.2679 27.0691 27.2803 0.19 0.72% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۲
پوند انگلیس / لمپیرا هندوراستقاضا 30.66 30.677 30.29 30.692 0.36 1.17% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۲
دلار / لمپیرا هندوراس 24.85 24.915 24.753 24.915 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۴۳
لمپیرای هندوراس / دلار تقاضا 0.0401 0.0398 0.0398 0.0401 0.00 0.75% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۱:۰۷
لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس تقاضا 0.0331 - 0.0331 0.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶

شاخص‌های اقتصادی هندوراس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 05 3204 2 : 3477 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

369.80 2020 04 394 24.6 : 396 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 05 355 0 : 1102 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 05 180 0 : 180 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 121 101 : 141 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 134311 21654 : 134311 سه ماهه

انتظارات تورم

0 2020 02 4.25 3.11 : 6.7 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

292151.99 2020 03 290290 34241 : 292152 ماهیانه 2020-03

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 35

بودجه دولت

-2.60 2018 12 -2.7 -7.9 : -0.33 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

9534.00 2020 02 9540 2704 : 9540 ماهیانه 2020-02

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

44.05 2019 12 43.69 23.1 : 68.11 سالیانه 2019-12

پول

24.78 2020 05 24.78 18.97 : 24.82 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

111.70 2019 12 105 73.5 : 180 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

7845.40 2019 12 7631 3614 : 7979 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

55915.00 2019 12 55282 26277 : 55915 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

4559.74 2018 12 4469 3014 : 4560 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1675.30 2019 12 1612 1167 : 1787 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص ملی

202366.70 2019 12 196831 103349 : 202367 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2203.95 2018 12 2160 1078 : 2204 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

2689.00 2019 12 2646 1460 : 2748 سه ماهه

تورم مواد غذایی

6.47 2020 04 4.05 -5.18 : 21.65 ماهیانه 2020-04

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 4511 -3249 : 4901 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

10657.20 2019 12 10571 5307 : 10657 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

24.90 2019 12 23.8 0.34 : 24.9 سالیانه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

138176.60 2019 12 140124 27487 : 140124 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1450.90 2019 12 1469 354 : 1469 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

2122.80 2019 12 2134 995 : 2134 سه ماهه

جواز ساختمان

307.00 2019 12 442 280 : 1146 ماهیانه 2019-12

جمعیت

9.02 2019 12 9.01 2 : 9.02 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-326.00 2019 12 153 -767 : 215 سه ماهه 2019-12

حواله

420.90 2020 01 500 11.9 : 515 ماهیانه 2020-01

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

0.70 2019 12 -3.1 -15.2 : 0.7 سالیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 8800 5730 : 8800 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

16500.00 2018 12 17200 15000 : 17200 سالیانه

ذخایر طلا

0 2019 12 0.69 0.67 : 0.69 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

5860.20 2020 03 5628 1852 : 5860 ماهیانه 2020-03

رتبه رقابتی

0 2019 12 101 82 : 111 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 132 71 : 146 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

314.20 2019 12 -64 -195 : 922 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 3224 658 : 3224 سه ماهه

شاخص رقابتی

0 2019 12 52.46 3.7 : 52.63 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

352.30 2020 04 368 100 : 376 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 29 17 : 31 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.71 0.08 : 3.69 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

3.40 2020 02 3.5 -8.4 : 15.6 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

341.10 2020 04 340 28.1 : 341 ماهیانه 2020-04

صادرات

406.58 2020 01 365 44.9 : 500 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M3

0 2020 03 386369 53252 : 389583 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

0 2020 03 296137 38690 : 298633 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M0

0 2020 03 30403 4291 : 33416 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 03 75968 11625 : 82236 ماهیانه 2020-03

قیمت گازوئیل

0.63 2020 04 0.81 0.35 : 1.25 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

1100.80 2019 12 -51.5 -480 : 1188 سه ماهه 2019-12

مخارج نظامی

400.00 2018 12 398 19.1 : 400 سالیانه

موازنه تجاری

-425.54 2020 01 -472 -652 : 40.1 ماهیانه 2020-01

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 12 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 40.25 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.10 2019 12 1.4 -2.4 : 3.3 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.50 2019 12 2.8 -4.4 : 8.2 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

0.38 2020 04 0.3 -0.6 : 5.15 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره سپرده

8.30 2018 12 8.25 7.78 : 21.28 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

4.50 2020 05 4.5 3.5 : 9 روزانه 2020-05

نرخ بیکاری

5.70 2019 12 5.7 3 : 12.1 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

3.33 2020 04 3.88 2.1 : 40.2 ماهیانه 2020-04

واردات

832.12 2020 01 837 58.7 : 952 ماهیانه 2020-01

هزینه های مصرف کننده

44585.00 2019 12 40716 18452 : 44585 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی خانواده

9210.00 2018 12 9210 9210 : 9210 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 5350 5350 : 5350 سالیانه

هزینه های دولت

7375.00 2019 12 7045 3496 : 7651 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 369.80 407 406 404 404 420
اعتبار بخش خصوصی 292151.99 285000 295000 295000 285000 295000 2020-03
بودجه دولت -2.60 -6.5 -6.5 -5 -6.5 -5 2018-12
بدهی خارجی 9534.00 9317 9200 9250 9100 9600 2020-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.05 48 48 50 48 50 2019-12
پول 24.78 24.78 24.78 24.78 24.78 24.78
تولید ناخالص داخلی از معادن 111.70 105 106 109 104 109
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7845.40 7370 7416 7692 7130 7639 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55915.00 53084 53415 55401 51959 55017 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4559.74 4750 4750 4380 4380 4443
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1675.30 1597 1607 1667 1569 1655 2019-12
تولید ناخالص ملی 202366.70 191957 193154 200338 190560 198949
تولید ناخالص داخلی سرانه 2203.95 2580 2580 2660 2117 2148
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2689.00 2577 2593 2690 2485 2671
تورم مواد غذایی 6.47 4.9 4.5 4 5.5 3 2020-04
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10657.20 10242 10306 10690 10021 10615
تولید ناخالص داخلی 24.90 24.9 25.6 25.7 25.6 25.7 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138176.60 133947 134782 139795 132972 138826
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1450.90 1403 1411 1464 1413 1454
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2122.80 2023 2036 2111 1993 2097
جواز ساختمان 307.00 600 650 650 600 650 2019-12
جمعیت 9.02 9.17 9.29 9.29 9.17 9.43 2019-12
حساب جاری -326.00 -290 -360 -360 80 -400 2019-12
حواله 420.90 410 400 430 400 420 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -1.5 -1.5 -0.3 -1.5 -0.3 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500.00 18500 19000 19000 18500 19000
ذخایر ارزی 5860.20 4350 4500 4500 4350 4500 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 314.20 230 375 375 300 390 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 352.30 380 386 381 380 399
شاخص اقتصادی مقدم 3.40 -2.5 -2.1 -1.5 -3.6 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 341.10 343 346 349 342 357 2020-04
صادرات 406.58 330 480 480 400 420 2020-01
قیمت گازوئیل 0.63 0.73 0.7 0.66 0.77 0.63 2020-04
گردش سرمایه 1100.80 350 780 780 500 800 2019-12
مخارج نظامی 400.00 390 390 390 390 400
موازنه تجاری -425.54 -530 -410 -410 -460 -470 2020-01
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 -2.3 -0.9 0.6 -2.5 0.9 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 -3.8 -3.2 0.4 -4.5 3 2019-12
نرخ تورم 0.38 0.5 0.6 0.5 0.8 0.5 2020-04
نرخ بهره سپرده 8.30 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 2018-12
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75 2020-05
نرخ بیکاری 5.70 7.5 7.5 7.3 7.5 7.3 2019-12
نرخ تورم 3.33 3 2.8 2.6 3.2 3.3 2020-04
واردات 832.12 860 890 890 860 890 2020-01
هزینه های مصرف کننده 44585.00 38632 38873 40319 39417 40039 2019-12
هزینه زندگی خانواده 9210.00 9370 9300 9300 9370 9370
هزینه های دولت 7375.00 7200 7245 7514 6850 7462 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی