گینه بیسائو گینه بیسائو
گینه بیسائو

گینه بیسائو

گینه بیسائو با نام رسمی جمهوری گینه بیسائو (به پرتغالی: República da Guiné-Bissau) کشوری است در غرب آفریقا در کناره اقیانوس اطلس شمالی، بین گینه و سنگال. پایتخت آن بیسائو است. نیمی از مردم این کشور مسلمانند.
 • نرخ فعلی : 12,985.1
 • بالاترین قیمت روز : 13,182.9
 • پایین ترین قیمت روز : 12,953.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 57.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,139.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۶:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 13,131.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 146.6
 • نرخ فعلی : 1,905.41
 • بالاترین قیمت روز : 1,907.58
 • پایین ترین قیمت روز : 1,903.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.51
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,904.51
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۶:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 1,904.45
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.96
 • نرخ فعلی : 40.59
 • بالاترین قیمت روز : 40.67
 • پایین ترین قیمت روز : 40.58
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.66
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۶:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 40.66
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07
 • نرخ فعلی : 0.846
 • بالاترین قیمت روز : 0.8463
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8459
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8462
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8461
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

شاخص‌های اقتصادی گینه بیسائو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2018 10 142 83.88 : 149 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 175 172 : 181 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استفاده از ظرفیت

71.80 2020 03 90 40.4 : 97.7 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

36.50 2019 12 27.4 18.1 : 210 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-5.00 2019 12 -5.1 -9.5 : 3.6 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 03 8.2 -24.1 : 55.7 سه ماهه

تولید صنعتی

0 2020 03 -18.1 -20.7 : 74.5 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

1.34 2019 12 1.46 0.08 : 1.46 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

634.90 2019 12 622 464 : 762 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1989.40 2019 12 1949 1641 : 2386 سالیانه

جمعیت

1.90 2019 12 1.87 0.62 : 1.9 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 2.3 -42.49 : 19.1 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-10.00 2019 12 -3.2 -52.69 : 2.65 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 172 147 : 172 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 3.36 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 16 16 : 25 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

117.30 2018 10 117 92.83 : 119 ماهیانه

صادرات

130.40 2018 12 114 1.7 : 142 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2018 10 113 83.68 : 115 ماهیانه نقاط شاخص

مخارج نظامی

0 2015 12 18.9 3 : 22.2 سالیانه

موازنه تجاری

-53.30 2019 12 30.7 -53.3 : 30.7 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

4.00 2020 08 4 3.5 : 4.5 روزانه 2020-08

نرخ بهره بین بانکی

4.25 2020 08 3.66 2.5 : 7.35 ماهیانه

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

4.10 2019 12 4.1 3.8 : 10.14 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

1.60 2020 07 3.2 -18.23 : 70.44 ماهیانه 2020-07

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-1.70 2020 03 4.8 -28.1 : 22.8 سه ماهه

واردات

183.80 2018 12 118 12.4 : 121 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استفاده از ظرفیت 71.80 96 96 96 96 98
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50 40 36 36 40 36 2019-12
بودجه دولت -5.00 -4.8 -4.5 -4.5 -4.8 -4.5
تولید ناخالص داخلی 1.34 1.01 1.2 1.2 1.01 1.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 634.90 585 630 630 585 630
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1989.40 1850 1940 1940 1850 1940
جمعیت 1.90 1.95 1.95 1.95 1.94 1.99 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -8 -6.5 -6.5 -8 -6.5 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.30 118 119 119 116 118
صادرات 130.40 243 243 243 243 243
موازنه تجاری -53.30 -13.33 -13.33 -13.33 -13.33 -13.49 2019-12
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 4.25 3.66 3.66 3.66 4.44 4.44
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 5.99 ٪
نرخ بیکاری 4.10 4.4 4.3 4.3 4.4 4.3 2019-12
نرخ تورم 1.60 1.3 1.5 1.6 2 1.7 2020-07
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 2.7 3 3.2 -3 3
واردات 183.80 257 257 257 257 257
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی