شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گواتمالا گواتمالا
 • نرخ فعلی : 9,529.8
 • بالاترین قیمت روز : 9,561.3
 • پایین ترین قیمت روز : 9,408
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 25.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.91%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,518.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۹:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 9,522.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.2
 • نرخ فعلی : 1,737.69
 • بالاترین قیمت روز : 1,740.68
 • پایین ترین قیمت روز : 1,732.26
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.96
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,739.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۹:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 1,729.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.62
 • نرخ فعلی : 35.48
 • بالاترین قیمت روز : 35.89
 • پایین ترین قیمت روز : 34.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.28%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۹:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 35.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14
 • نرخ فعلی : 0.8979
 • بالاترین قیمت روز : 0.9007
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8978
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8993
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۹:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9007
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0028

بازارهای ارزی گواتمالا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
کوتزال گواتمالا / دلار تقاضا 0.13 0.1299 0.1299 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۴۹
یورو / کوتزال گواتمالیتقاضا 8.5699 8.5722 8.5427 8.573 0.03 0.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۴۲
پوند انگلیس / کوتزال گواتمالیتقاضا 9.5433 9.5464 9.4804 9.551 0.06 0.64% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۴۲
دلار / کوتزال گواتمالی 7.695 7.692 7.692 7.695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۴:۲۹
کوتزال گواتمالا / پوند انگلیس تقاضا 0.1053 - 0.1053 0.1053 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۰:۵۶

شاخص‌های اقتصادی گواتمالا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 05 3760 1 : 3954 روزانه 2020-05

Coronavirus Recovered

0 2020 05 493 0 : 565 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

113.84 2020 02 114 102 : 114 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 05 68 0 : 80 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 98 79 : 117 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 196423 45931 : 270933 سه ماهه

انتظارات تورم

3.86 2020 03 3.92 2.94 : 6.85 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 04 144383 9836 : 145442 ماهیانه 2020-04

اندازه اصل تورم

2.60 2020 04 2.64 0.85 : 9.44 ماهیانه 2020-04

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 45

ارزش بودجه دولت

-2338.40 2020 03 -527 -5318 : 1705 ماهیانه 2020-03

بودجه دولت

-2.30 2019 12 -1.8 -3.3 : 0.24 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

27.88 2019 12 26.04 20.04 : 50.45 سالیانه 2019-12

پول

7.69 2020 05 7.69 7.26 : 8.37 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

1047.19 2019 12 1124 227 : 2383 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

12312.13 2019 12 11777 4494 : 13473 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

6030.25 2019 12 5865 1248 : 6030 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7508.86 2018 12 7423 5101 : 7509 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

18492.47 2019 12 17493 6782 : 18492 سه ماهه

تولید نفت خام

0 2020 01 10 7.5 : 28 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی سرانه

3160.01 2018 12 3124 1462 : 3160 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

131557.50 2019 12 126167 35350 : 131558 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی

85.30 2019 12 78.46 1.04 : 85.3 سالیانه 2019-12

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 -63.8 -4013 : 4097 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

3886.17 2019 12 3282 933 : 3886 سه ماهه

تورم مواد غذایی

3.87 2020 04 2.26 -3.13 : 19.4 ماهیانه 2020-04

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

72283.30 2019 12 39015 26906 : 72283 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 03 25 0 : 46 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

3575.14 2019 12 3352 1932 : 5962 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

5145.75 2019 12 5123 1444 : 5146 سه ماهه

جمعیت

17.69 2019 12 17.31 4.16 : 17.69 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 12 5391 96.5 : 5650 سالیانه 2019-12

حساب جاری

332.58 2019 12 646 -881 : 646 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.40 2019 12 0.8 -8.4 : 2.4 سالیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 3670 3080 : 3670 سالیانه

درآمدهای دولت

0 2020 03 4574 451 : 7438 ماهیانه 2020-03

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

8230.00 2018 12 7870 7760 : 8230 سالیانه

ذخایر طلا

0 2020 03 6.89 6.66 : 7.06 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 04 15338 585 : 16549 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 144 59 : 146 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 96 78 : 98 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

252.30 2019 12 264 66.1 : 444 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 3018 515 : 3655 سه ماهه

شاخص رقابتی

0 2019 12 53.36 3.71 : 53.52 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 02 112 97.68 : 113 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 27 22 : 34 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.21 0 : 2.64 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

2.60 2020 02 4.3 -2.8 : 8.8 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

142.58 2020 04 142 1.71 : 143 ماهیانه 2020-04

صادرات

1026.00 2020 02 1020 146 : 1087 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 04 284043 17216 : 286938 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M0

0 2020 04 77095 7013 : 80776 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M1

0 2020 04 105554 7108 : 106313 ماهیانه 2020-04

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 04 136 60.75 : 136 ماهیانه 2020-04

قیمت گازوئیل

0.62 2020 05 0.54 0.32 : 1.16 ماهیانه 2020-05

گردش سرمایه

0 2019 12 -11.4 -1423 : 627 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

-506.50 2020 02 -716 -993 : 68.2 ماهیانه 2020-02

مخارج نظامی

0 2018 12 275 109 : 654 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.89 2019 12 4.05 -1.5 : 7.7 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

0.71 2020 04 0.48 -2.96 : 8.33 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات درآمد شخصی

7.00 2020 12 7 7 : 31 سالیانه 2020-12

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 03 60.9 59.3 : 68.2 سه ماهه 2019-03

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 31 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

1.88 2020 04 1.77 -11.94 : 60.71 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات بر فروش

12.00 2020 12 12 12 : 12 سالیانه 2020-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.67 2020 12 12.67 12.67 : 12.67 سالیانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

4.83 2020 12 4.83 4.83 : 4.83 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

5.17 2018 12 5.37 4.19 : 24.41 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

2.00 2020 04 2 2 : 7.25 روزانه 2020-04

نرخ بیکاری

2.50 2019 03 2 2 : 4.13 سه ماهه 2019-03

نرخ تامین اجتماعی

17.50 2020 12 17.5 17.5 : 17.5 سالیانه 2020-12

واردات

1532.50 2020 02 1736 214 : 1881 ماهیانه 2020-02

ورود توریست

667205.00 2019 12 605133 368746 : 667205 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

454843.60 2019 12 232000 122599 : 454844 سالیانه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 2500 2500 : 2500 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

4850.00 2018 12 4850 4850 : 4850 سالیانه

هزینه های دولت

52932.50 2019 12 27370 13587 : 52932 سالیانه 2019-12

هزینه های مالی

0 2020 03 5101 229 : 9915 ماهیانه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 113.84 116 117 117 115 121
انتظارات تورم 3.86 3.5 3.6 3.8 3.6 4.3
اندازه اصل تورم 2.60 2.3 2.5 2.4 2.2 2.3 2020-04
ارزش بودجه دولت -2338.40 -5050 -4680 -4680 -5050 -4680 2020-03
بودجه دولت -2.30 -4.5 -4.5 -4 -4.5 -4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.88 30 30 31 30 31 2019-12
پول 7.69 7.68 7.68 7.68 7.68 7.68
تولید ناخالص داخلی از معادن 1047.19 1068 1072 1089 1063 1111
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12312.13 11632 11679 11868 11922 12099 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6030.25 5745 5768 5861 5559 5976 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7508.86 7397 7397 7397 7397 7441
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18492.47 17029 17098 17375 17845 17714
تولید ناخالص داخلی سرانه 3160.01 3113 3113 3113 3113 3131
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 131557.50 124275 124779 126798 124370 129271 2019-12
تولید ناخالص داخلی 85.30 85.3 83.89 86 83.89 86 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3886.17 3324 3338 3392 3415 3458
تورم مواد غذایی 3.87 1.4 1.5 1.7 1.1 2 2020-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72283.30 38430 71488 72645 38235 72561
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3575.14 3320 3333 3387 3308 3453
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5145.75 5081 5102 5184 5027 5285
جمعیت 17.69 17.9 18.07 18.07 17.9 18.45 2019-12
حساب جاری 332.58 -260 -300 -300 -260 -300 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 1.5 1.5 1.3 1.5 1.3 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8230.00 8400 8400 8500 8400 8650
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 252.30 180 330 187 175 335 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.60 -0.5 -0.3 0.5 -1.5 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142.58 142 145 144 143 150 2020-04
صادرات 1026.00 860 920 1080 980 940 2020-02
قیمت گازوئیل 0.62 0.71 0.68 0.64 0.75 0.61 2020-05
موازنه تجاری -506.50 -690 -810 -720 -540 -1050 2020-02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.89 -1.5 -1.1 0.5 -2 3.6 2019-12
نرخ تورم 0.71 0.3 0.6 0.5 0.1 0.5 2020-04
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ تورم 1.88 1.8 2.2 2.5 1.3 3.7 2020-04
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 2020-12
نرخ بهره سپرده 5.17 4.92 5.15 4.92 5.17 5.15 2018-12
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2.25 2020-04
نرخ بیکاری 2.50 3.1 3.1 3.1 3.1 2.7 2019-03
نرخ تامین اجتماعی 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 2020-12
واردات 1532.50 1550 1730 1800 1520 1990 2020-02
ورود توریست 667205.00 580000 590000 670000 600000 620000
هزینه های مصرف کننده 454843.60 228520 449840 457118 227360 456588 2019-12
هزینه زندگی خانواده 4850.00 4850 4850 3660 4850 3660
هزینه های دولت 52932.50 26960 52350 53197 26823 54235 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی