شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یونان یونان
 • نرخ فعلی : 608.58
 • بالاترین قیمت روز : 612.7
 • پایین ترین قیمت روز : 607.54
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ آذر
 • نرخ روز گذشته : 608.58
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.1194
 • بالاترین قیمت روز : 1.1228
 • پایین ترین قیمت روز : 1.1163
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 1.1194
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.2571
 • بالاترین قیمت روز : 1.2611
 • پایین ترین قیمت روز : 1.2537
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 1.2571
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.495
 • بالاترین قیمت روز : 1.495
 • پایین ترین قیمت روز : 1.48
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 1.495
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص های بورس یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1625.35 - 1620.14 1631.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱

بازار سهام یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hellenic Telec 12.54 - 12.51 12.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۴۴
National Bank of Greece 1.36 - 1.3 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۴۴
Hellenic Petroleum 6.46 - 6.39 6.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۴۴
Eurobank Ergasias 0.3976 - 0.3976 0.398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۴۴
Motor Oil 15.8 - 15.64 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۴۴

بازار اوراق قرضه یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 3Y 0.855 - 0.855 0.855 0.01 1.64% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Greece 20Y 1.689 - 1.689 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Greece 10Y 1.495 - 1.48 1.495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱
Greece 15Y 1.617 - 1.597 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱
Greece 25Y 1.837 - 1.834 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Piraeus International Balanced Fd o 3.949 - 3.949 3.949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Alpha Trust New Strategy Domestic E 3.881 - 3.881 3.881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Piraeus Dynamic Companies Domestic 0.911 - 0.911 0.911 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
ALPHA Blue Chips Greek Equity 7.048 - 7.048 7.048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 6.551 - 6.551 6.551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Fullgoal CSI 10 Year Treasury Note 113.9 - 113.9 113.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۷:۳۰

شاخص‌های اقتصادی یونان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2017 12 25.98 25.76 : 72.6 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 06 2915 1 : 2917 روزانه 2020-06

Hospital Beds

0 2017 12 4.2 4.2 : 6.47 سالیانه 2017-12

CPI مسکن آب و برق

115.14 2020 04 117 63.28 : 134 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 06 175 0 : 175 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 1374 0 : 1707 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 72 58 : 109 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 3041354 709673 : 3386040 سه ماهه

افراد بیکار

771.64 2020 01 775 336 : 1385 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

3779.23 2020 01 3864 3438 : 4658 ماهیانه 2020-02

اندازه اصل تورم

0.20 2020 01 0.3 -16.39 : 3.13 ماهیانه 2020-01

اوراق قرضه دولتی ده ساله

1.50 2020 06 1.5 0.92 : 41.77 روزانه

اعتبار بخش خصوصی

147600.55 2020 04 147608 2352 : 259292 ماهیانه 2020-04

استخراج معدن

-4.30 2020 03 4.9 -28.3 : 38.5 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

88.50 2020 05 99.3 79.3 : 121 ماهیانه 2020-05

ارزش بودجه دولت

-2249.50 2020 04 -715 -30872 : 22738 ماهیانه 2020-04

استخدام تمام وقت

3533.00 2019 12 3612 3154 : 4384 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 37

استفاده از ظرفیت

67.10 2020 02 72.3 61.3 : 83.8 ماهیانه

بدهی های دولت

361828.74 2020 03 356015 215416 : 367978 سه ماهه 2020-03

بهره وری

98.40 2019 12 99.7 79.3 : 112 سه ماهه 2019-12

بودجه دولت

1.50 2019 12 1 -15.1 : 1.5 سالیانه 2019-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

123.10 2018 12 131 49.4 : 148 سالیانه

بدهی خارجی

443280.34 2019 12 445385 142217 : 453124 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

176.60 2019 12 181 22.6 : 181 سالیانه 2019-12

بازار سهام

670.97 2020 06 658 260 : 6484 روزانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

53.30 2019 12 54.4 5.5 : 65.7 سه ماهه 2019-12

پول

1.12 2020 06 1.11 0.64 : 1.87 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2019 09 14343 2825 : 51613 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

2186.30 2019 12 1491 697 : 4414 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1898.60 2019 12 1895 1282 : 2120 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

9107.93 2019 12 8783 7608 : 11583 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

4752.79 2019 12 5165 4330 : 7566 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

222.00 2019 12 218 4.45 : 354 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

8738.50 2019 12 12838 6943 : 17099 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

25140.70 2018 12 24602 20600 : 32074 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 03 105 15 : 261 ماهیانه

تولیدات صنعتی

1.80 2020 03 -3.7 -8.1 : 6.9 ماهیانه

تولید نفت خام

5.00 2019 04 4 0 : 11 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی سرانه

23558.10 2018 12 23053 6780 : 30055 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

48072.40 2019 12 52996 36552 : 65000 سه ماهه 2019-12

تسهیلات اعتباری خریدار

15095.84 2020 04 15217 0.73 : 36513 ماهیانه 2020-04

تغییر اشتغال

0.20 2019 12 -0.1 -2.8 : 3.5 سه ماهه 2019-12

تغییر قیمت تولید کننده

-13.90 2020 04 -9.1 -13.9 : 15.57 ماهیانه 2020-04

ترازنامه بانک

315229.25 2020 04 308964 141300 : 544680 ماهیانه 2020-04

تولید صنعتی

2.00 2020 03 -1.5 -17.5 : 18.7 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

111151.00 2020 02 110329 29627 : 198582 ماهیانه 2020-02

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-3.10 2020 03 2.5 -19.4 : 13.6 ماهیانه 2020-03

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

5771.30 2019 12 5407 4757 : 17237 سه ماهه

تولید صنعتی

0.60 2020 03 -3.2 -13.8 : 11.9 ماهیانه

تولید الکتریسیته

0 2019 12 3354 1976 : 5876 ماهیانه

تورم مواد غذایی

1.00 2020 03 -0.1 -3 : 12.85 ماهیانه 2020-04

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 309 -1937 : 3196 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-0.70 2020 03 -2 -12 : 10.8 ماهیانه 2020-03

ثبت خودرو

2434.00 2020 03 7862 3310 : 33583 ماهیانه

جمعیت

10.72 2019 12 10.74 8.3 : 11.12 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

1599.00 2020 02 1339 692 : 16522 ماهیانه 2020-02

حواله

112.50 2020 02 134 50.1 : 247 ماهیانه 2020-02

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.40 2019 12 -1.1 -15.2 : -0.1 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

758.33 2019 12 758 522 : 877 سه ماهه 2019-12

حساب جاری

-1106.00 2020 03 -1138 -4730 : 2657 ماهیانه 2020-03

درخواست پناهندگی

8220.00 2019 12 10315 390 : 10315 ماهیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

717.00 2018 12 868 717 : 913 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

1510.00 2018 12 1590 1510 : 1710 سالیانه

درآمد گردشگری

92.15 2020 02 287 109 : 4104 ماهیانه

درآمدهای دولت

14110.00 2020 04 11204 244 : 60352 ماهیانه 2020-04

ذخایر طلا

0 2020 03 113 107 : 133 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 04 8460 1710 : 8827 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 67 25 : 94 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 57 53 : 96 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

67.00 2019 12 67 57 : 67 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی زنان

67.00 2019 12 67 57 : 67 سالیانه 2019-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

377.50 2020 02 303 -532 : 2609 ماهیانه 2020-02

سرعت اینترنت

0 2017 03 7493 1525 : 7862 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

120.24 2020 04 124 76.55 : 131 ماهیانه

شاخص مسکن

65.60 2019 12 65.2 58.9 : 102 سه ماهه 2019-12

شاخص فساد مالی

0 2019 12 45 34 : 53.5 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 62.1 3.86 : 62.58 سالیانه

شاخص PMI تولید

41.10 2020 04 42.5 29.5 : 56.6 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.29 3.43 : 5.91 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.59 2020 04 107 1.14 : 111 ماهیانه 2020-04

صادرات

2494.20 2020 02 2845 692 : 3174 ماهیانه 2020-03

ضریب اطمینان مصرف کننده

-33.00 2020 05 -32.6 -80.8 : 3.2 ماهیانه 2020-05

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

96.54 2019 12 96.8 58.61 : 101 سالیانه 2019-12

عرضه پول M3

0 2020 04 186482 3059 : 262054 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M2

0 2020 04 185998 3028 : 259431 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M0

0 2020 04 29078 536 : 31761 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M1

0 2020 04 132898 815 : 135745 ماهیانه 2020-04

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

102.39 2020 04 103 58.92 : 105 ماهیانه 2020-04

قیمت واردات

91.77 2020 02 113 1.19 : 122 ماهیانه 2020-03

قیمت مصرف کننده اصلی

100.10 2020 03 97.3 96.9 : 105 ماهیانه 2020-03

قیمت تولید

91.20 2020 04 95.1 76.1 : 115 ماهیانه 2020-04

قسمت مدت زمان اشتغال

368.70 2019 12 360 159 : 385 سه ماهه 2019-12

قیمت گازوئیل

1.46 2020 04 1.57 0.65 : 2.34 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

-1197.84 2020 03 -459 -3705 : 6038 ماهیانه 2020-03

میزان ساخت و ساز

0 2019 12 -9.1 -51.4 : 51.6 سه ماهه 2019-12

میزان رشد وام

2.10 2020 04 0.7 -7.9 : 19.6 ماهیانه 2020-04

میزان سفارشات جدید

-10.00 2020 02 -11 -61 : 6 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2018 12 5094 779 : 9095 سالیانه

موازنه تجاری

-1788.30 2020 02 -1687 -4329 : -620 ماهیانه 2020-03

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

46.30 2019 12 46.9 43.7 : 62.4 سالیانه 2019-12

نرخ مالکیت مسکن

73.50 2018 12 73.3 73.3 : 77.2 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

-1.40 2020 04 0 -2.9 : 33.7 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات بر فروش

24.00 2020 12 24 18 : 24 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.70 2019 12 0.4 -4.7 : 3.3 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

45.00 2020 12 45 40 : 45 سالیانه 2020-12

نرخ وام بانکی

4.13 2020 03 3.98 3.98 : 7.4 ماهیانه 2020-03

نرخ مشارکت نیروی کار

51.60 2019 12 52.2 51 : 53.7 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

24.00 2020 01 28 20 : 49 سالیانه 2020-01

نرخ تورم

-0.50 2020 03 -0.5 -2.08 : 5.98 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.00 2019 12 2.3 -10.3 : 6.8 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره

0.00 2020 04 0 0 : 4.75 روزانه 2020-04

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

25.06 2019 12 25.06 18.8 : 28.1 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

16.00 2019 12 16 10.25 : 16.5 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

-0.33 2020 04 -0.33 -0.44 : 105 ماهیانه 2020-04

نرخ اشتغال

83.04 2020 01 83.3 71.29 : 93.28 ماهیانه 2020-02

نرخ بیکاری

16.10 2020 01 16.4 7.3 : 27.8 ماهیانه 2020-02

نرخ بیکاری جوانان

35.60 2020 02 32.4 20.2 : 59.8 ماهیانه 2020-02

نرخ تامین اجتماعی

41.06 2019 12 41.06 29.05 : 44.1 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری بلند مدت

12.10 2019 12 12.1 3.6 : 19.9 سه ماهه 2019-12

واردات

4282.50 2020 02 4751 1919 : 6220 ماهیانه 2020-03

وام به بخش خصوصی

72898.56 2020 04 72606 2086 : 125465 ماهیانه 2020-04

ورود توریست

367378.00 2019 11 1681571 140107 : 3881988 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

33007.30 2019 12 33467 24649 : 43368 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

10959.20 2019 12 9575 8176 : 14070 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

595.00 2018 12 600 555 : 600 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1070.00 2018 12 1080 1030 : 1080 سالیانه

هزینه های کار

77.70 2019 09 91.9 48.5 : 107 سه ماهه 2019-09

هزینه های مالی

18172.00 2020 04 12926 1369 : 86355 ماهیانه 2020-04
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 115.14 121 122 118 119 123
افراد بیکار 771.64 750 710 710 750 710 2020-02
افراد شاغل 3779.23 4270 4340 4340 4270 4410 2020-02
اندازه اصل تورم 0.20 0.5 0.7 0.7 0.6 0.9 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.50 1.64 1.71 1.78 1.57 1.93
اعتبار بخش خصوصی 147600.55 149551 146758 143770 151060 155857 2020-04
استخراج معدن -4.30 1.2 1.4 1.4 1.1 1
اطمینان کسب و کار 88.50 88 92 95 85 101 2020-05
ارزش بودجه دولت -2249.50 450 360 360 450 90 2020-04
استخدام تمام وقت 3533.00 3900 3900 3972 3900 4028 2019-12
استفاده از ظرفیت 67.10 73.4 74 74 73.4 75
بدهی های دولت 361828.74 366000 369000 369000 364000 370000 2020-03
بهره وری 98.40 95 95.6 95.6 95 96.2 2019-12
بودجه دولت 1.50 -8.2 -8.2 -4.6 -8.2 -4.6 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123.10 115 115 115 115 111
بدهی خارجی 443280.34 414000 416000 416000 410000 423000 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 176.60 182 182 183 182 183 2019-12
بازار سهام 670.97 617 598 579 638 541
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.30 51.9 51.9 51.9 51.9 51.5 2019-12
پول 1.12 1.1 1.1 1.1 1.11 1.09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2186.30 1419 2081 2129 1447 2210 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1898.60 1803 1807 1849 1788 1920 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9107.93 8357 8671 8871 8735 9208
تولید ناخالص داخلی از معادن 4752.79 4915 4525 4629 4780 4805
تولید ناخالص داخلی 222.00 229 229 245 229 245 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8738.50 12216 8319 8511 9428 8835
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25140.70 23689 23689 23689 23689 21985
تولیدات صنعتی 1.80 -1.6 1.2 1.2 1.4 1.1
تولید نفت خام 5.00 5 5 5 5 5 BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558.10 22198 22198 22198 22198 20601
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48072.40 50426 45765 46823 46264 48602 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 15095.84 16317 15477 14822 17006 16437 2020-04
تغییر اشتغال 0.20 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -13.90 0.7 1 1 0.8 1.4 2020-04
ترازنامه بانک 315229.25 322000 325000 325000 317000 325000 2020-04
تولید صنعتی 2.00 0.9 0.8 0.8 1 1.2
ترازنامه بانک مرکزی 111151.00 126000 132000 132000 121000 144000 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.10 1.9 1.8 1.8 2.2 1.8 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5771.30 5144 5494 5621 5306 5835
تولید صنعتی 0.60 1.2 1.4 1.4 0.9 1.5
تورم مواد غذایی 1.00 1.2 1.5 1.5 0.7 1.7 2020-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 -0.4 0.9 0.9 0.7 0.7 2020-03
ثبت خودرو 2434.00 5100 7650 7650 14500 9150
جمعیت 10.72 10.68 10.68 10.65 10.68 10.65 2019-12
جواز ساختمان 1599.00 1175 1290 1290 1320 1320 2020-02
حواله 112.50 102 106 106 102 110 2020-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1 -1 -0.9 -1 -0.9 2019-12
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758 2019-12
حساب جاری -1106.00 1690 -780 -780 1250 -650 2020-03
درخواست پناهندگی 8220.00 2600 2600 2500 2600 2100 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717.00 840 840 840 840 870
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510.00 1650 1650 1650 1650 1700
درآمد گردشگری 92.15 2990 320 320 2770 370
درآمدهای دولت 14110.00 12950 55910 55910 12950 56430 2020-04
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 377.50 420 400 400 750 450 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.24 127 128 125 129 129
شاخص مسکن 65.60 65.5 66 66 65 68 2019-12
شاخص PMI تولید 41.10 45 49 52.9 41 53.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.59 108 109 108 108 110 2020-04
صادرات 2494.20 3020 3050 3040 2850 3240 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.00 -48 -42 -32 -62 -26 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.54 97.48 97.41 97.41 97.28 98.38 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.39 104 105 103 104 106 2020-04
قیمت واردات 91.77 103 104 104 103 105 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 100.10 101 101 98.38 101 102 2020-03
قیمت تولید 91.20 107 109 96.05 106 111 2020-04
قسمت مدت زمان اشتغال 368.70 370 370 368 370 382 2019-12
قیمت گازوئیل 1.46 1.59 1.51 1.43 1.67 1.36 2020-04
گردش سرمایه -1197.84 -760 -360 -360 -760 -400 2020-03
میزان رشد وام 2.10 0.5 1 1.4 0.8 1.5 2020-04
میزان سفارشات جدید -10.00 -10 -4 -4 -10 -6
موازنه تجاری -1788.30 -1900 -1630 -2150 -1900 -1510 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 51 51 48 51 48 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 73.50 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 2018-12
نرخ تورم -1.40 0.7 0.9 0.9 0.5 1 2020-04
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 3.8 2.5 2 -14.3 1.1 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45 2020-12
نرخ وام بانکی 4.13 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 51.60 52.5 52.4 52.4 52.3 52.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24 2020-01
نرخ تورم -0.50 1 0.2 0.2 0.7 0.2 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -9.7 -4.8 -2.6 -12.5 6.2 2019-12
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-04
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00 16 16 16 16 16 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 2020-04
نرخ اشتغال 83.04 85.6 86 86 85.5 86.7 2020-02
نرخ بیکاری 16.10 19.9 20 19.7 18.2 18 2020-02
نرخ بیکاری جوانان 35.60 35.7 35.8 35.5 34.8 35.5 2020-02
نرخ تامین اجتماعی 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 12.10 13.1 13.2 12.9 12.2 12.9 2019-12
واردات 4282.50 4920 4680 5190 4780 4750 2020-03
وام به بخش خصوصی 72898.56 70930 70213 70718 70818 74566 2020-04
ورود توریست 367378.00 2999000 465000 465000 2881000 495000
هزینه های مصرف کننده 33007.30 31844 31423 32149 31165 33371 2019-12
هزینه های دولت 10959.20 9111 10433 10674 9881 11080 2019-12
هزینه زندگی انفرادی 595.00 650 650 650 650 690
هزینه زندگی خانواده 1070.00 1200 1200 1200 1200 1250
هزینه های کار 77.70 79.2 96.6 96.6 91 97 2019-09
هزینه های مالی 18172.00 12500 55550 55550 12500 56340 2020-04
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی