شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه فرانسه
 • نرخ فعلی : 4,695.44
 • بالاترین قیمت روز : 4,768.06
 • پایین ترین قیمت روز : 4,695.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 4,695.44
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 5,819.14
 • بالاترین قیمت روز : 5,882.06
 • پایین ترین قیمت روز : 5,815.08
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 5,819.14
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.1106
 • بالاترین قیمت روز : 1.111
 • پایین ترین قیمت روز : 1.1089
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.1092
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 1.1096
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.001
 • نرخ فعلی : 0.071
 • بالاترین قیمت روز : 0.09
 • پایین ترین قیمت روز : 0.057
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.071
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص های بورس فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAC All Shares 5819.14 - 5815.08 5882.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All-Tradable 3636.29 - 3636.29 3683.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Large 60 5190.62 - 5190.62 5262.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid & Small 10971.24 - 10924.38 11019.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid 60 11271.88 - 11221.32 11337.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Afarak Group 0.314 - 0.314 0.338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Sotkamo Silver AB 0.209 - 0.205 0.209 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Rapala VMC Oyj 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Teleste Oyj 4.6 - 4.58 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Sievi Capital 0.88 - 0.878 0.888 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸

بازار اوراق قرضه فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 2Y -0.531 - -0.531 -0.531 0.00 -0.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۰۱
France 3Y -0.535 -0.537 -0.535 -0.537 0.01 -0.93% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۰۱
France 4Y -0.514 -0.516 -0.514 -0.516 0.01 -0.96% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۰۱
France 5Y -0.44 -0.442 -0.44 -0.442 0.01 -1.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۰۱
France 6Y -0.355 - -0.335 -0.361 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SG Flexible PC 179.12 - 179.12 179.12 0.37 0.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
Afer Sfer 57.4 - 57.4 57.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Afer Actions Euro I 109610.75 - 109610.75 109610.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Afer Actions Euro A 120.86 - 120.86 120.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Amundi 12 M E 10305.1 - 10305.1 10305.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 36.17 - 36.17 36.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۱:۳۰
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 66.32 - 66.31 66.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۱:۳۰
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 172.44 - 171.56 172.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۱:۰۱
ETFS Natural Gas 0.0139 - 0.0138 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI UK UCITS 161.82 - 161.82 164.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۰

شاخص‌های اقتصادی فرانسه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospitals

0 2017 12 45.94 40.6 : 51.35 سالیانه 2017-12

Medical Doctors

0 2018 12 3.37 3.02 : 3.37 سالیانه 2018-12

Coronavirus Cases

0 2020 05 182832 3 : 186238 روزانه 2020-05

Hospital Beds

0 2017 12 6.06 5.98 : 8.49 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2018 12 10.48 6.22 : 10.8 سالیانه 2018-12

CPI مسکن آب و برق

104.95 2020 04 106 52.61 : 106 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 05 28596 1 : 28662 روزانه 2020-05

Coronavirus Recovered

0 2020 05 65884 2 : 66589 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 32 26 : 38 سالیانه

آمار اشتغال غیر کشاورزی

25541.40 2019 12 25451 24325 : 25541 سه ماهه 2019-12

آدرس های IP

0 2017 03 27078127 14688459 : 29887339 سه ماهه

افراد بیکار

4315.70 2020 04 3489 1975 : 4316 ماهیانه 2020-04

افراد شاغل

0 2019 12 28438 19522 : 28540 سه ماهه 2019-12

اوراق قرضه دولتی ده ساله

-0.07 2020 05 -0.06 -0.45 : 11.84 روزانه

اطمینان کسب و کار

70.00 2020 05 68 66 : 124 ماهیانه 2020-05

اندازه اصل تورم

0.30 2020 03 1.3 -0.2 : 4 ماهیانه 2020-04

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 92

ارزش بودجه دولت

-52.50 2020 02 -20 -149 : -4.21 ماهیانه 2020-03

اشتغال دولتی

5799.90 2019 12 5798 5609 : 5807 سه ماهه

استخدام تمام وقت

0 2019 12 22183 18337 : 22183 سه ماهه 2019-12

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 83.2 71.4 : 90.3 سه ماهه

استخراج معدن

-35.40 2020 03 -0.1 -35.4 : 24.5 ماهیانه

بدهی های دولت

2380.10 2019 12 2415 684 : 2415 سه ماهه 2019-12

بهره وری

0 2019 12 104 18.48 : 104 سه ماهه 2019-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

266.47 2018 12 261 163 : 266 سالیانه

بودجه دولت

-3.00 2019 12 -2.3 -7.2 : 1.5 سالیانه 2019-12

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

61.90 2019 12 61.4 18.6 : 61.9 سه ماهه 2019-12

بازار سهام

4724.41 2020 05 4771 894 : 6945 روزانه

بدهی خارجی

5566480.00 2019 12 5918424 3536444 : 5918424 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

98.10 2019 12 98.1 20.7 : 98.3 سالیانه 2019-12

بدهی خانوار به درآمد

95.88 2018 12 93.64 54.15 : 95.88 سالیانه 2018-12

پی ام آی مرکب

30.50 2020 04 28.9 11.1 : 60.3 ماهیانه

پول

1.11 2020 05 1.11 0.64 : 1.87 روزانه

پی ام آی ساخت و ساز

3.80 2020 03 50.2 33.2 : 58 ماهیانه

پس انداز های شخصی

14.88 2019 12 14.78 10.32 : 21.82 سه ماهه 2019-12

پست های خالی شغلی

0 2020 02 270 121 : 364 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

11510.00 2020 03 11701 658 : 15249 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

53223.00 2020 03 56288 7643 : 57687 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

280603.00 2020 03 297753 26341 : 297753 سه ماهه

تولید فولاد

0 2020 03 1232 643 : 2466 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

2890.00 2019 12 2778 62.65 : 2918 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

24500.00 2020 03 28915 7105 : 36593 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

20368.00 2020 03 22839 1629 : 23176 سه ماهه

تولید نفت خام

0 2019 04 15 15 : 58 ماهیانه BBL/D/1K

تولیدات صنعتی

-16.20 2020 02 1.1 -5 : 4 ماهیانه

تولید صنعتی

-19.30 2020 03 -1.7 -27.1 : 68.9 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

39555.50 2018 12 38956 29464 : 39556 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

43663.60 2018 12 43002 13045 : 43664 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

546228.00 2020 03 580061 66592 : 580497 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

8165.00 2020 03 8235 2105 : 8668 سه ماهه 2020-03

ترازنامه بانک مرکزی

1257864.00 2020 03 1142561 87694 : 1257864 ماهیانه 2020-03

تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار

827.10 2020 04 243 -60.9 : 827 ماهیانه 2020-04

تغییر اشتغال

0.20 2019 12 0.2 -0.5 : 0.7 سه ماهه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

121037.00 2020 03 137228 11871 : 137228 سه ماهه

تولید صنعتی

-17.30 2020 03 -1.7 -19.5 : 12.1 ماهیانه

ترازنامه بانک

10208997.00 2020 03 9967881 3147124 : 10208997 ماهیانه 2020-03

تغییر قیمت تولید کننده

-4.70 2020 04 -2.7 -7.6 : 7.3 ماهیانه 2020-04

تسهیلات اعتباری خریدار

1492111.00 2020 03 1492713 383474 : 1492713 ماهیانه 2020-03

تولید الکتریسیته

0 2019 12 48632 31896 : 61424 ماهیانه

تولید خودرو

0 2019 12 2269600 1740220 : 3701870 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-16.00 2020 03 1.2 -16 : 9.5 ماهیانه 2020-03

تورم مواد غذایی

3.10 2020 05 3.7 -1.5 : 6.5 ماهیانه 2020-05

تغییرات موجودی انبار

6800.00 2020 03 78 -5718 : 8744 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-17.40 2020 03 -0.3 -17.4 : 3.3 ماهیانه 2020-03

ثبت خودرو

170332.00 2020 02 154366 99444 : 248642 ماهیانه

جواز ساختمان

35000.00 2020 01 45800 24300 : 56500 ماهیانه 2020-01

جمعیت

66.98 2019 12 66.88 45.46 : 66.98 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.70 2019 12 -0.6 -2.1 : 3.4 سالیانه 2019-12

حواله

72.00 2020 02 72 22 : 87 ماهیانه 2020-02

حداقل دستمزد

1521.22 2019 12 1521 1036 : 1521 سه ماهه 2019-12

حساب جاری

-3348.00 2020 02 -3134 -6619 : 4784 ماهیانه 2020-03

خانه های مسکونی نوساز

30700.00 2020 01 47400 12300 : 54900 ماهیانه 2020-01

دستمزد در تولید

104.10 2019 12 104 72.7 : 116 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

3120.00 2018 12 3460 3120 : 3460 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

1610.00 2018 12 1580 1530 : 1610 سالیانه

دستمزد

3084.00 2017 12 3023 1752 : 3084 سالیانه 2017-12

درخواست پناهندگی

0 2019 11 12155 2815 : 12155 ماهیانه 2019-11

درآمد گردشگری

1862.00 2020 02 3674 1426 : 7921 ماهیانه

درآمد قابل تصرف شخص

369922.00 2019 12 367412 2496 : 369922 سه ماهه 2019-12

درآمدهای دولت

61.84 2020 03 40.01 13 : 314 ماهیانه 2020-03

ذخایر طلا

0 2020 03 2436 2435 : 3025 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 03 188 5.29 : 212 ماهیانه 2020-04

رشد دستمزد

0.20 2019 12 0.3 0.1 : 1 سه ماهه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 21 18 : 26 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 01 115 89.48 : 116 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 17 15 : 23 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

62.00 2019 12 62 60 : 62 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی زنان

62.00 2019 12 62 60 : 62 سالیانه 2019-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

2613.00 2020 03 3168 -7723 : 21742 ماهیانه 2020-03

سرعت اینترنت

0 2017 03 10016 3071 : 10757 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 72 63 : 75 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

103.50 2020 04 105 57.1 : 109 ماهیانه

شاخص مسکن

112.58 2019 12 112 93.63 : 113 سه ماهه 2019-12

شاخص رقابتی

0 2019 12 78.01 5.05 : 78.81 سالیانه

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

46.90 2020 04 -53.3 -63.9 : 79.8 ماهیانه

شاخص PMI تولید

40.30 2020 04 43.2 31.5 : 58.8 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

29.40 2020 04 27.4 10.2 : 62.9 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 5.48 3.38 : 5.96 سالیانه

صورت های پرداخت توليد

2786.90 2019 12 2788 2762 : 5475 سه ماهه

صورت پرداخت های خصوصی

19287.70 2019 12 19653 12410 : 19742 سه ماهه

صادرات

35193.60 2020 02 40312 1166 : 44080 ماهیانه 2020-03

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.51 2020 05 105 66.4 : 105 ماهیانه 2020-05

ضریب اطمینان مصرف کننده

93.00 2020 05 95 79 : 131 ماهیانه 2020-05

عرضه پول M1

0 2020 03 1436717 82375 : 1520175 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2020 03 2753333 58303 : 2853731 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

0 2020 03 2332570 263286 : 2439829 ماهیانه 2020-03

فروش خانه جدید

34601.00 2019 12 27886 13922 : 36219 سه ماهه

فروش اسلحه

0 2018 12 2302 8 : 4021 سالیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

102.77 2020 03 104 69.3 : 104 ماهیانه 2020-04

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

105.32 2020 04 105 65.64 : 106 ماهیانه 2020-04

قیمت گازوئیل

1.46 2020 05 1.45 0.99 : 2.09 ماهیانه 2020-05

قیمت واردات

0 2019 12 101 86.6 : 123 ماهیانه 2020-01

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 12 4555 3802 : 4945 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

98.40 2020 04 101 96.5 : 104 ماهیانه 2020-04

قیمت صادرات

0 2020 01 117 87.2 : 121 ماهیانه 2020-01

کسب و کار شاخص آب و هوا

0 2020 05 53 53 : 119 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 03 11724 -33213 : 36458 ماهیانه 2020-03

میزان رشد وام

7.83 2020 03 5.91 -1.68 : 15.34 ماهیانه 2020-03

میزان سفارشات جدید

-54.90 2020 04 -15.5 -65.2 : 25.9 ماهیانه

میزان ساخت و ساز

-41.70 2020 03 -1.7 -41.7 : 16.4 ماهیانه 2020-03

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

55.60 2019 12 55.7 45.2 : 57.2 سالیانه 2019-12

مخارج نظامی

0 2018 12 60417 15685 : 60417 سالیانه

موازنه تجاری

-3342.80 2020 02 -5974 -7372 : 2674 ماهیانه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-5.00 2020 03 0.9 -5.4 : 12.6 سه ماهه 2020-03

نرخ تورم

0.20 2020 04 0.7 -0.7 : 18.8 ماهیانه 2020-05

نرخ مالکیت مسکن

65.10 2018 12 64.4 60.5 : 65.1 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-5.30 2020 03 -0.1 -5.8 : 8 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

33.30 2020 12 33.3 33.3 : 50 سالیانه 2020-12

نرخ وام بانکی

1.77 2020 03 1.77 1.67 : 6.29 ماهیانه 2020-03

نرخ مشارکت نیروی کار

71.70 2019 12 71.4 69.2 : 72 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات درآمد شخصی

45.00 2020 12 45 40 : 59.6 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 19.6 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.00 2020 04 0.1 -1 : 1 ماهیانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

45.00 2020 12 45 37.9 : 45 سالیانه 2020-12

نرخ اشتغال

66.00 2019 12 65.2 63 : 65.9 سه ماهه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

14.20 2020 12 14.2 12.22 : 17.97 سالیانه 2020-12

نرخ بهره بین بانکی

-0.11 2020 04 -0.27 -0.42 : 5.13 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره

0.00 2020 04 0 0 : 4.75 روزانه 2020-04

نرخ بیکاری

7.80 2019 12 8.5 3 : 10.8 سه ماهه 2020-03

نرخ بیکاری جوانان

20.40 2020 03 19.5 14.5 : 26.2 ماهیانه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی

59.20 2020 12 59.2 51.22 : 59.2 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری بلند مدت

3.00 2019 12 3.4 2.6 : 5 سه ماهه 2020-03

واردات

38536.30 2020 02 46286 1152 : 48879 ماهیانه 2020-03

وام به بخش خصوصی

2707619.00 2020 03 2636615 268603 : 2707619 ماهیانه 2020-03

ورود توریست

89300.00 2018 12 86800 75000 : 89300 سالیانه

ورشکستگی

0 2020 02 240 183 : 811 ماهیانه 2020-02

هزینه های مصرف کننده

294869.00 2020 03 313841 38586 : 313841 سه ماهه 2020-03

هزینه زندگی انفرادی

1080.00 2018 12 1050 960 : 1150 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1790.00 2018 12 1750 1650 : 1860 سالیانه

هزینه های دولت

135427.00 2020 03 138684 16868 : 138684 سه ماهه 2020-03

هزینه های شخصی

-20.20 2020 03 -0.5 -17.9 : 5 ماهیانه 2020-04

هزینه های کار

102.80 2019 12 103 5.9 : 103 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

98.95 2020 03 64.84 16.73 : 426 ماهیانه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 104.95 107 107 107 107 109
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25541.40 25500 25560 25640 25450 25750 2019-12
افراد بیکار 4315.70 3450 3400 3370 3500 3350 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.07 0.01 0.02 0.03 0.01 0.04
اطمینان کسب و کار 70.00 90 92 94 91 97 2020-05
اندازه اصل تورم 0.30 1.2 1.4 1.4 1 1.6 2020-04
ارزش بودجه دولت -52.50 -120 -62 -34 -86 -65 2020-03
اشتغال دولتی 5799.90 5780 5810 5850 5750 5900
استخراج معدن -35.40 1.6 1.5 1.5 1.1 1.2
بدهی های دولت 2380.10 2460 2470 2470 2450 2510 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.47 240 240 240 240 236
بودجه دولت -3.00 -6 -6 -8 -6 -8 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.90 59 59 59 59 57 2019-12
بازار سهام 4724.41 4524 4424 4327 4625 4134
بدهی خارجی 5566480.00 5210000 5253000 5253000 5180000 5323000 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.10 101 101 101 101 105 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 95.88 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 2018-12
پی ام آی مرکب 30.50 47 49.5 51.1 42 52.9
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.11 1.09
پی ام آی ساخت و ساز 3.80 49 50.8 51 40 52.5
پس انداز های شخصی 14.88 15.9 15.4 15.4 15.5 15.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11510.00 11282 11256 11798 10060 11560
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53223.00 53378 54149 54554 47639 55611
تولید ناخالص داخلی از خدمات 280603.00 279170 286438 287618 246580 294172
تولید ناخالص داخلی 2890.00 2920 2920 3020 2920 3020 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24500.00 27249 27816 25113 24032 28567 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20368.00 21739 21971 20877 19203 22564
تولیدات صنعتی -16.20 0.3 0.4 0.4 -0.4 0.5
تولید صنعتی -19.30 0.9 1.1 1.1 0.8 1.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39555.50 38289 38289 38289 38289 38814
تولید ناخالص داخلی سرانه 43663.60 42266 42266 42266 42266 42845
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 546228.00 544506 558019 559884 481694 573085 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8165.00 7704 7922 8369 6851 8136 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 1257864.00 1420000 1460000 1460000 1380000 1590000 2020-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 827.10 30 -6 -6 29 -10 2020-04
تغییر اشتغال 0.20 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 121037.00 128659 132013 124063 112755 135578
تولید صنعتی -17.30 0.9 1.4 1.4 1.1 1.7
ترازنامه بانک 10208997.00 9910000 9950000 9950000 9860000 10570000 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده -4.70 1 1.4 1.4 0.6 1.7 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 1492111.00 1368371 1427162 1529414 1193322 1465695 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -16.00 2.5 2.2 2.2 2.6 2.5 2020-03
تورم مواد غذایی 3.10 1.9 2.5 2.3 2.1 2.4 2020-05
تغییرات موجودی انبار 6800.00 6800 4500 4500 6200 3800
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -17.40 0.6 0.4 0.4 -0.4 0.4 2020-03
ثبت خودرو 170332.00 178400 159100 164400 179100 168200
جواز ساختمان 35000.00 49100 38100 38100 41900 42100 2020-01
جمعیت 66.98 67.67 67.67 67.91 67.67 67.91 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -0.6 -0.6 -0.3 -0.6 -0.3 2019-12
حواله 72.00 45 45 45 45 45 2020-02
حداقل دستمزد 1521.22 1650 1650 1650 1650 1740 2019-12
حساب جاری -3348.00 -1200 -550 -2200 -2400 -780 2020-03
خانه های مسکونی نوساز 30700.00 32900 36200 36200 32900 38400 2020-01
دستمزد در تولید 104.10 103 104 104 103 104 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00 3095 3114 3123 3101 3129
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610.00 1597 1607 1612 1600 1615
دستمزد 3084.00 3059 3078 3087 3065 3093 2017-12
درآمد گردشگری 1862.00 4910 2750 2750 5190 2890
درآمد قابل تصرف شخص 369922.00 344632 355865 379170 303395 365473 2019-12
درآمدهای دولت 61.84 219 324 77 151 330 2020-03
رشد دستمزد 0.20 -0.8 -0.2 0.1 -0.6 0.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2613.00 3220 4330 4330 1980 3620 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.50 108 110 106 109 112
شاخص مسکن 112.58 111 112 112 111 112 2019-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 46.90 -28 -26 -22 -30 -17
شاخص PMI تولید 40.30 47 50.6 51.2 43 52.9
شاخص PMI خدمات 29.40 46 48 50.8 42 52.5
صورت های پرداخت توليد 2786.90 2800 2810 2820 2790 2850
صورت پرداخت های خصوصی 19287.70 19750 19790 19790 19720 19850
صادرات 35193.60 46250 47150 47550 45420 49850 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.51 104 105 105 104 106 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.00 90 92 95 89 98 2020-05
فروش خانه جدید 34601.00 32200 26500 34200 28500 40200
قیمت مصرف کننده اصلی 102.77 104 105 105 104 106 2020-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.32 105 106 106 105 107 2020-04
قیمت گازوئیل 1.46 1.44 1.36 1.29 1.51 1.23 2020-05
قیمت تولید 98.40 104 108 103 103 111 2020-04
میزان رشد وام 7.83 3 2.7 2.7 3.2 2.7 2020-03
میزان سفارشات جدید -54.90 -10 -10 -10 -8 -10
میزان ساخت و ساز -41.70 1.5 1.7 1.7 2 1.7 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 57 57 56.8 57 56.8 2019-12
موازنه تجاری -3342.80 -3700 -3350 -3520 -4300 -2650 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.00 -6.2 -3.8 2.5 -16.8 2.7 2020-03
نرخ تورم 0.20 -0.3 -0.1 0.3 -0.6 1.2 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 65.10 63 63 63 63 62.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.30 8.9 3.2 2.5 -19.7 1.5 2020-03
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 2020-12
نرخ وام بانکی 1.77 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 71.70 72.8 72.8 72.8 72.7 73 2020-03
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ تورم 0.00 -0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00 45 45 45 45 45 2020-12
نرخ اشتغال 66.00 66.5 66.6 66.6 66.3 66.8 2020-03
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 2020-12
نرخ بهره بین بانکی -0.11 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 2020-04
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-04
نرخ بیکاری 7.80 12 12.6 12.4 10.5 10.8 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 20.40 23 23.6 23.4 21.5 23.4 2020-03
نرخ تامین اجتماعی 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.00 6.7 7.3 7.1 5.2 7.1 2020-03
واردات 38536.30 49990 50500 51070 49680 52500 2020-03
وام به بخش خصوصی 2707619.00 2429448 2502115 2702530 2112117 2569672 2020-03
ورود توریست 89300.00 80200 80200 80200 80200 84500
هزینه های مصرف کننده 294869.00 293534 301915 302241 259268 310067 2020-03
هزینه زندگی انفرادی 1080.00 1071 1078 1081 1074 1083
هزینه زندگی خانواده 1790.00 1776 1786 1792 1779 1795
هزینه های دولت 135427.00 129437 133414 138813 114242 137016 2020-03
هزینه های شخصی -20.20 0.6 0.4 0.4 -0.2 0.5 2020-04
هزینه های کار 102.80 102 103 103 102 103 2019-12
هزینه های مالی 98.95 314 412 111 227 418 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی