شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
منطقه اروپا منطقه اروپا
 • نرخ فعلی : 6,663.9
 • بالاترین قیمت روز : 6,708.4
 • پایین ترین قیمت روز : 6,176.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 59.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,176.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۳:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 6,189.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 7.67%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 474.5
 • نرخ فعلی : 1,605.86 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,606.76
 • پایین ترین قیمت روز : 1,584.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 17.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,588.86
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۹:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 1,592.53
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.84%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 13.33
 • نرخ فعلی : 22.11 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 22.16
 • پایین ترین قیمت روز : 21.23
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 21.23
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۷:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 20.29
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 8.97%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.82
 • نرخ فعلی : 0.9193 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9193
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9079
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.61%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9142
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۲:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9079
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0114

بازارهای ارزی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار 1.0882 1.0892 1.0882 1.1019 0.01 1.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۲
دلار / یورو 0.9193 0.9184 0.9079 0.9193 0.01 1.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۲
یورو / دلار کانادا 1.552 1.5451 1.5423 1.5589 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۲۱
یورو / دلار استرالیا 1.8005 1.7946 1.7895 1.8089 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۲۱
یورو / 83.74 83.19 83.19 83.74 0.44 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۲۱

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Falck 4.58 - 4.58 4.58 0.03 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Carrefour 14.21 14.07 14.07 14.21 0.18 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۸
Ferrari NV 136.3 139.23 136.3 139.23 0.35 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۸
Sparebank 1Sr 60.7 58.54 58.54 60.7 1.50 2.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۸
Atrium Ljungberg B 140 141.98 140 141.98 2.00 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۸

صندوق های معاملاتی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core FTSE 100 UCITS 537.2 540.01 537.2 541 0.50 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 24.05 24.18 23.99 24.18 0.05 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 64.78 64.91 64.56 65.19 0.42 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
iShares Core FTSE 100 UCITS 535 539 535 540.7 1.45 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
iShares Core DAX UCITS 81.13 82.03 81.13 82.03 0.87 1.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰

شاخص‌های اقتصادی منطقه اروپا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Trend قیمت اطمینان مصرف کننده

23.00 2020 02 20.7 -12.5 : 54.9 ماهیانه

CPI مسکن آب و برق

105.42 2020 02 106 60.35 : 106 ماهیانه

افراد شاغل

160.58 2019 12 160 117 : 161 سه ماهه 2019-12

اندازه اصل تورم

1.00 2020 02 1.1 0.6 : 2.6 ماهیانه 2020-02

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.00 2020 03 0.14 0.05 : 0.95 روزانه

افراد بیکار

12081.00 2020 01 12083 11393 : 19208 ماهیانه 2020-01

اعتبار بخش خصوصی

11532208.00 2020 02 11511082 3241298 : 11532208 ماهیانه 2020-02

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخراج معدن

-11.20 2020 01 -9 -27.9 : 42.3 ماهیانه

استخدام تمام وقت

117277.70 2019 09 116319 107486 : 118849 سه ماهه 2019-09

استفاده از ظرفیت

80.90 2020 03 81.2 69.6 : 85.3 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

-0.28 2020 02 -0.19 -3.34 : 1.64 ماهیانه 2020-02

بدهی های دولت

9859512.70 2018 12 9760551 4072618 : 9859513 سالیانه 2018-12

بهره وری

101.90 2019 12 102 82.6 : 105 سه ماهه 2019-12

بودجه دولت

-0.50 2018 12 -0.9 -7.4 : -0.5 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

87.90 2018 12 89.8 65 : 93 سالیانه 2018-12

بدهی خانوار به درآمد

93.49 2018 12 94 71.02 : 98.13 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

15089197.68 2019 09 14695492 5501622 : 15089198 سه ماهه 2019-09

بازار سهام

2669.09 2020 03 2844 616 : 5522 روزانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

57.80 2019 09 57.8 46.3 : 64.2 سه ماهه 2019-09

پی ام آی ساخت و ساز

52.50 2020 02 51.9 43 : 57 ماهیانه

پی ام آی مرکب

31.40 2020 03 51.6 31.4 : 58.8 ماهیانه

پس انداز های شخصی

13.04 2019 09 13.3 11.43 : 14.18 سه ماهه 2019-09

پول

1.09 2020 03 1.11 0.64 : 1.87 روزانه

تولید ناخالص داخلی

14000.00 2019 12 13670 245 : 14125 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

-1.40 2020 01 -3.8 -21.7 : 10 ماهیانه

تولید صنعتی

-1.90 2020 01 -3.6 -21.3 : 9.7 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2845.89 2019 12 2843 1880 : 2846 سه ماهه 2019-12

تولیدات صنعتی

2.30 2020 01 -1.8 -4.1 : 3.2 ماهیانه

تورم مواد غذایی

1.80 2020 02 1.7 -1.6 : 6.9 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

40027.90 2018 12 39349 28133 : 40028 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

40978.90 2018 12 40290 10826 : 40979 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

4691998.00 2019 12 4682592 692641 : 4713568 هفتگی 2019-12

تغییر اشتغال

0.30 2019 12 0.2 -0.8 : 0.7 سه ماهه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

623.10 2019 12 598 400 : 623 سه ماهه

تمایلات صنعتی

-10.80 2020 02 -7 -37.6 : 10.3 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

-0.50 2020 01 -0.6 -8.2 : 10.8 ماهیانه 2020-01

تسهیلات اعتباری خریدار

721659.08 2020 02 722229 359892 : 722397 ماهیانه 2020-02

تغییرات سالیانه خرده فروشی

1.70 2020 01 1.7 -4.6 : 6 ماهیانه 2020-01

تغییرات موجودی انبار

0.60 2019 12 0.23 -22.95 : 29.58 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.60 2020 01 -1.1 -2 : 2.8 ماهیانه 2020-01

ثبت خودرو

879.31 2020 02 863 673 : 1148 ماهیانه

جمعیت

341.90 2019 12 341 260 : 342 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

3.10 2018 12 3.1 -1.5 : 3.2 سالیانه 2018-12

حساب جاری

8.68 2020 01 51.19 -33.54 : 51.19 ماهیانه 2020-01

خدمات تمایلات

-2.20 2020 02 11 -25 : 35.4 ماهیانه

دستمزد

1887.00 2019 09 1869 1176 : 1887 سه ماهه 2019-09

درآمد قابل تصرف شخص

1819486.00 2019 09 1813179 1059295 : 1819486 سه ماهه 2019-09

ذخایر طلا

504.77 2019 12 505 501 : 767 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

73.71 2020 02 74.53 34.91 : 75.88 ماهیانه 2020-02

رشد دستمزد

2.30 2019 12 2.6 0.8 : 3.4 سه ماهه 2019-12

سن بازنشستگی مردان

64.36 2018 12 64.27 62.24 : 64.36 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

63.96 2018 12 63.86 61.66 : 63.96 سالیانه 2018-12

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

106.33 2020 02 107 66 : 108 ماهیانه

شاخص مسکن

119.54 2019 09 118 89.6 : 120 سه ماهه 2019-09

شاخص خوشبینی اقتصادی

94.50 2020 02 103 65.5 : 119 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

28.40 2020 03 52.6 28.4 : 58.3 ماهیانه

شاخص PMI تولید

44.50 2020 03 49.2 33.5 : 60.6 ماهیانه

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

-49.50 2020 03 10.4 -63.7 : 89.9 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.56 2020 02 104 70.4 : 105 ماهیانه 2020-02

صادرات

184031.60 2020 01 186151 53046 : 218690 ماهیانه 2020-01

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

105.64 2019 12 105 72.24 : 106 سه ماهه 2019-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

-11.60 2020 03 -6.6 -23.9 : -1.5 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

12484479.00 2020 02 12399289 1070496 : 12484479 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M3

13147011.00 2020 02 13048509 1097404 : 13147011 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

9059070.00 2020 02 8973266 444330 : 9059070 ماهیانه 2020-02

قیمت واردات

100.50 2020 01 100 93.3 : 102 ماهیانه 2020-01

قیمت مصرف کننده اصلی

103.31 2020 02 103 75.1 : 105 ماهیانه 2020-02

قیمت تولید

104.90 2020 01 104 49.1 : 106 ماهیانه 2020-01

قسمت مدت زمان اشتغال

31533.60 2019 09 31875 19769 : 31875 سه ماهه 2019-09

گردش سرمایه

9.87 2020 01 52.12 -86.64 : 81.77 ماهیانه 2020-01

میزان ساخت و ساز

6.00 2020 01 -2.3 -22.6 : 18.4 ماهیانه 2020-01

میزان رشد وام

3.80 2020 02 3.7 -0.4 : 9.9 ماهیانه 2020-02

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

46.80 2018 12 47 45.4 : 52.8 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

1293.90 2020 01 23123 -16419 : 30614 ماهیانه 2020-01

نرخ مالیات بر فروش

20.80 2018 12 20.8 13.5 : 20.8 سالیانه 2018-12

نرخ مالکیت مسکن

66.20 2018 12 66.1 64 : 71.9 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

41.50 2018 12 42.4 38.8 : 49 سالیانه 2018-12

نرخ مشارکت نیروی کار

57.40 2019 09 57.3 55 : 57.4 سه ماهه 2019-09

نرخ وام بانکی

1.97 2020 01 1.88 1.88 : 6.52 ماهیانه 2020-01

نرخ وام

0.25 2020 03 0.25 0.25 : 5.75 روزانه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.10 2019 12 0.3 -3.2 : 1.3 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

23.30 2018 12 24.1 23.3 : 36.8 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.00 2019 12 1.3 -5.7 : 5 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره سپرده

-0.50 2020 03 -0.5 -0.5 : 3.75 ماهیانه 2020-03

نرخ تورم

0.50 2020 02 -1 -1.5 : 1.3 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره

0.00 2020 03 0 0 : 4.75 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری

7.30 2020 01 7.4 7.3 : 12.1 ماهیانه 2020-01

نرخ بهره بین بانکی

-0.29 2020 03 -0.31 -0.54 : 5.39 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری بلند مدت

3.20 2019 09 3.3 2.7 : 6.3 سه ماهه 2019-09

نرخ تورم

0.70 2020 02 1.4 -0.6 : 5 ماهیانه 2020-02

نرخ بیکاری جوانان

15.50 2020 01 15.6 14.8 : 24.8 ماهیانه 2020-01

وام به بخش خصوصی

4585619.00 2020 02 4582050 2994549 : 4929457 ماهیانه 2020-02

واردات

182737.70 2020 01 163028 55698 : 196173 ماهیانه 2020-01

هزینه های دولت

582.74 2019 12 581 401 : 583 سه ماهه 2019-12

هزینه های کار

113.20 2019 12 104 83.4 : 113 سه ماهه 2019-12

هزینه های مصرف کننده

1529.45 2019 12 1528 1103 : 1529 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 23.00 17 18 19 19 20
CPI مسکن آب و برق 105.42 106 106 107 106 108
افراد شاغل 160.58 162 162 163 162 163 2019-12
اندازه اصل تورم 1.00 1.4 1.4 1.3 1.1 1.5 2020-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 0.17 0.18 0.2 0.15 0.24
افراد بیکار 12081.00 12440 12440 12100 12440 11900 2020-01
اعتبار بخش خصوصی 11532208.00 11036572 11223458 11108553 11116969 11186312 2020-02
استخراج معدن -11.20 0.9 1 2.5 -2 2.2
استخدام تمام وقت 117277.70 118500 118500 119000 118500 120000 2019-09
استفاده از ظرفیت 80.90 84.2 84.2 84.5 84.2 84.9
اطمینان کسب و کار -0.28 -2 -1.3 -1 -0.6 -0.1 2020-02
بدهی های دولت 9859512.70 10500000 10500000 10500000 10500000 11100000 2018-12
بهره وری 101.90 108 108 109 108 109 2019-12
بودجه دولت -0.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.90 95 95 95 95 101 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 93.49 87.1 87.1 87.1 87.1 86.5 2018-12
بدهی خارجی 15089197.68 14600000 14500000 14400000 14600000 14600000 2019-09
بازار سهام 2669.09 2599 2542 2486 2657 2375
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.80 53.7 53.7 53.7 53.7 52.9 2019-09
پی ام آی ساخت و ساز 52.50 41 48 50.1 44 52
پی ام آی مرکب 31.40 41 43 48 31.4 51
پس انداز های شخصی 13.04 12.9 12.9 13.2 12.9 13.4 2019-09
پول 1.09 1.11 1.1 1.1 1.11 1.09
تولید ناخالص داخلی 14000.00 12790 12790 12790 12790 12526 2019-12
تولید صنعتی -1.40 1 1.2 1.4 -2 1.7
تولید صنعتی -1.90 1.5 1.6 1.4 -3.6 2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2845.89 2770 2800 2761 2808 2780 2019-12
تولیدات صنعتی 2.30 -0.6 -0.4 0.3 -2.7 0.4
تورم مواد غذایی 1.80 1.5 1.6 1.7 1.4 1.9 2020-02
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40027.90 38173 38173 38173 38173 38822
تولید ناخالص داخلی سرانه 40978.90 39110 39110 39110 39110 39790
ترازنامه بانک مرکزی 4691998.00 4850000 4950000 5110000 4750000 5250000 2019-12
تغییر اشتغال 0.30 0.3 0.4 0.1 0.3 0.2 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 623.10 607 589 604 587 609
تمایلات صنعتی -10.80 -27 -19 -16 -13 -14
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 1.1 1.2 1.5 -0.1 1.8 2020-01
تسهیلات اعتباری خریدار 721659.08 691021 701505 700725 685641 705630 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.70 -2.9 -1.8 -0.7 -2.8 1 2020-01
تغییرات موجودی انبار 0.60 5.1 5.1 6 5.1 5.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 -1 -0.6 0.4 -1.8 0.4 2020-01
ثبت خودرو 879.31 936 957 985 919 985
جمعیت 341.90 342 342 342 342 343 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.10 3 3 3 3 2.8 2018-12
حساب جاری 8.68 27.5 24.5 25.1 30.1 28.9 2020-01
خدمات تمایلات -2.20 -20 -16 -12 -4 -3
دستمزد 1887.00 1916 1936 1932 1905 1983 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 1819486.00 1772382 1792194 1764901 1779190 1777256 2019-09
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505 2019-12
ذخایر ارزی 73.71 84 85 91 82 96 2020-02
رشد دستمزد 2.30 2.5 2.6 2.4 2.5 2.6 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.75 64.75 64.75 64.75 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.33 108 108 108 106 110
شاخص مسکن 119.54 119 120 121 117 123 2019-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 94.50 89 91 95 92 98
شاخص PMI خدمات 28.40 41 43 47 28.4 51
شاخص PMI تولید 44.50 42 46 50.1 44.8 52
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -49.50 -40 -32 -27 -36 -6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.56 107 107 107 105 108 2020-02
صادرات 184031.60 175000 187800 179000 191000 185000 2020-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.64 106 106 107 105 109 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.60 -18 -18.4 -16.5 -11.6 -12 2020-03
عرضه پول M2 12484479.00 13700000 14000000 14400000 13200000 16200000 2020-02
عرضه پول M3 13147011.00 14000000 14400000 14900000 13600000 14900000 2020-02
عرضه پول M1 9059070.00 9150000 9360000 9650000 9090000 9650000 2020-02
قیمت واردات 100.50 103 103 105 103 105 2020-01
قیمت مصرف کننده اصلی 103.31 106 106 106 105 108 2020-02
قیمت تولید 104.90 106 105 106 105 108 2020-01
قسمت مدت زمان اشتغال 31533.60 33400 33400 34200 33400 34900 2019-09
گردش سرمایه 9.87 36 36 41.2 36 39 2020-01
میزان ساخت و ساز 6.00 1 0.9 1.6 -0.7 2.2 2020-01
میزان رشد وام 3.80 1.4 0.5 -0.4 3.3 0.7 2020-02
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 46.6 46.6 46.6 46.6 46.5 2018-12
موازنه تجاری 1293.90 20000 16300 20000 22900 20000 2020-01
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 66.20 65.5 65.5 65.5 65.5 65 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.40 59.2 59.4 59.5 59.1 59.5 2019-09
نرخ وام بانکی 1.97 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 2020-01
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 -5 -2 1 -2 0.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -9 -6 -3 -3 0.7 2019-12
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.7 -0.7 -0.7 -0.5 -0.6 2020-03
نرخ تورم 0.50 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 2020-02
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-03
نرخ بیکاری 7.30 9.5 10.5 11 7.9 10.4 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.29 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20 3.7 3.7 3.7 3.7 2.9 2019-09
نرخ تورم 0.70 1.1 1.2 1.3 0.7 1.4 2020-02
نرخ بیکاری جوانان 15.50 16.1 16.1 16.1 16.1 15.3 2020-01
وام به بخش خصوصی 4585619.00 4451726 4513145 4438272 4479920 4469340 2020-02
واردات 182737.70 155000 171500 159000 168100 165000 2020-01
هزینه های دولت 582.74 565 572 565 571 569 2019-12
هزینه های کار 113.20 114 106 122 120 125 2019-12
هزینه های مصرف کننده 1529.45 1486 1505 1484 1506 1494 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی