منطقه اروپا منطقه اروپا
 • نرخ فعلی : 62,403.1
 • بالاترین قیمت روز : 64,745.4
 • پایین ترین قیمت روز : 61,753.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 630
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.97%
 • نرخ بازگشایی بازار : 62,632.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۵:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 62,734.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.53%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 331.2
 • نرخ فعلی : 1,737.09 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,749.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,732.99
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4.68
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,744.83
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۴:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 1,744.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.88
 • نرخ فعلی : 62.84 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 63.43
 • پایین ترین قیمت روز : 60.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.4%
 • نرخ بازگشایی بازار : 60.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۴:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 60.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.44
 • نرخ فعلی : 0.8354 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8372
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8344
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.837
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۵:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8373
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0019

بازارهای ارزی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / یورو 0.8354 - 0.8344 0.8372 0.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۴۵
یورو / دلار 1.1972 1.1971 1.1946 1.1989 0.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۴۳
یورو / دلار نیوزیلند 1.6776 1.6781 1.6757 1.6965 0.02 1.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۴۲
یورو / کرون نروژ 10.0639 10.06 10.0464 10.1308 0.07 0.67% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۴۲
یورو / کرون سوئد 10.1434 10.1402 10.1213 10.178 0.03 0.31% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۴۲

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ericsson A 118.6 119.6 118.6 119.8 2.60 2.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
SuperGroup 262.47 265 262.47 265.75 0.52 0.20% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Ted Baker 134.48 139.1 131.3 139.1 5.73 4.45% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Kier Group 88.05 88.2 87.6 88.2 0.05 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Stobart 32.9 33.1 32.8 33.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸

صندوق های معاملاتی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 1.722 - 1.722 1.722 0.01 0.75% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱
iShares EURO STOXX 50 UCITS 40.09 40 40 40.09 0.14 0.35% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 680 680.4 678 682.6 2.60 0.38% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱
iShares Core DAX UCITS 129.46 129.72 129.36 129.72 0.18 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 1.781 - 1.781 1.781 0.02 1.18% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱

شاخص‌های اقتصادی منطقه اروپا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Trend قیمت اطمینان مصرف کننده

18.60 2021 03 15.7 -12.5 : 54.8 ماهیانه

CPI مسکن آب و برق

105.99 2021 02 106 60.35 : 106 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخدام تمام وقت

0 2020 09 113877 107486 : 118849 سه ماهه 2020-09

استخراج معدن

-6.10 2021 01 -3.7 -27.8 : 42.3 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

77.60 2021 03 76.3 69.6 : 85.3 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

0.30 2021 03 -0.14 -3.21 : 1.64 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

11971235.00 2021 02 11944696 3241298 : 11971235 ماهیانه

افراد بیکار

13282.00 2021 01 13274 11457 : 19395 ماهیانه 2021-01

افراد شاغل

157.95 2020 12 157 117 : 161 سه ماهه 2020-12

اندازه اصل تورم

0.90 2021 03 1.1 0.2 : 2.6 ماهیانه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.00 2020 03 0.14 0.05 : 0.95 روزانه

بدهی های دولت

10027177.00 2019 12 9937018 4102429 : 10027177 سالیانه

بودجه دولت

-0.60 2019 12 -0.5 -7.3 : -0.5 سالیانه

بهره وری

104.30 2020 12 103 81.7 : 105 سه ماهه 2020-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

77.60 2019 12 79.5 62.2 : 86.6 سالیانه 2019-12

بدهی خانوار به درآمد

93.75 2019 12 93.49 71.02 : 98.13 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

61.50 2020 09 60.4 46.5 : 64.3 سه ماهه

بدهی خارجی

15138461.03 2020 09 15283641 5501622 : 15525913 سه ماهه

بازار سهام

3978.56 2021 04 3978 616 : 5522 روزانه

پس انداز های شخصی

17.38 2020 09 24.62 11.89 : 24.62 سه ماهه

پول

1.19 2021 04 1.19 0.64 : 1.87 روزانه

پی ام آی ساخت و ساز

50.10 2021 03 45 15.1 : 57 ماهیانه

پی ام آی مرکب

53.20 2021 03 48.8 13.6 : 58.8 ماهیانه

تورم مواد غذایی

0.80 2021 02 1 -1.6 : 6.9 ماهیانه

تولیدات صنعتی

0.80 2021 01 -0.1 -18.5 : 12.6 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

47037.10 2019 12 46540 32779 : 47037 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

41387.60 2019 12 40954 10732 : 41388 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2701.40 2020 12 2720 1879 : 2846 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

13335.84 2019 12 13662 245 : 14099 سالیانه

تولید صنعتی

-0.20 2021 01 -0.3 -30 : 10 ماهیانه

تولید صنعتی

0.10 2021 01 -0.2 -28.4 : 9.7 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

7505021.00 2021 03 7162230 692641 : 7505021 هفتگی

تمایلات صنعتی

2.00 2021 03 -3.1 -37.6 : 10.3 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 12 -26.18 -26.18 : 28.44 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-5.90 2021 01 1.8 -11.7 : 20.3 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-6.40 2021 01 0.9 -19.3 : 6 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

1.50 2021 02 0.4 -8.2 : 10.8 ماهیانه

تغییر اشتغال

0.30 2020 12 1 -3 : 1 سه ماهه 2020-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

581.20 2020 12 572 400 : 638 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

690980.38 2021 02 693455 359892 : 722127 ماهیانه

ثبت خودرو

699.88 2021 02 707 200 : 1123 ماهیانه

جمعیت

342.41 2020 12 342 260 : 342 سالیانه 2020-12

حساب جاری

5.84 2021 01 51.88 -33.54 : 51.88 ماهیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.30 2019 12 2.9 -1.8 : 3.1 سالیانه 2019-12

خدمات تمایلات

-9.30 2021 03 -17 -43.5 : 35 ماهیانه

درآمد قابل تصرف شخص

1844286.00 2020 09 1771923 1056436 : 1844286 سه ماهه

دستمزد

1876.00 2020 09 1741 1176 : 1884 سه ماهه 2020-09

ذخایر طلا

504.77 2020 12 505 501 : 767 سه ماهه

ذخایر ارزی

68.38 2021 02 71.31 34.91 : 79.24 ماهیانه

رشد GDP سالانه

0 2020 12 59.9 -38.8 : 59.9 سه ماهه

رشد دستمزد

3.50 2020 12 2.2 0.8 : 4.9 سه ماهه 2020-12

سن بازنشستگی زنان

64.29 2020 12 64.2 61.66 : 64.29 سالیانه 2020-12

سن بازنشستگی مردان

64.61 2020 12 64.52 62.24 : 64.61 سالیانه 2020-12

شاخص PMI تولید

62.50 2021 03 57.9 33.4 : 62.5 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

49.60 2021 03 45.7 12 : 58.3 ماهیانه

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

74.00 2021 03 69.6 -63.7 : 89.9 ماهیانه

شاخص خوشبینی اقتصادی

101.00 2021 03 93.4 67.6 : 118 ماهیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

106.73 2021 02 106 66 : 108 ماهیانه

شاخص مسکن

125.48 2020 09 124 89.87 : 125 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.54 2021 02 105 70.4 : 106 ماهیانه

صادرات

163113.70 2021 01 190983 53046 : 218956 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

-10.80 2021 03 -14.8 -23.6 : -1.4 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

107.09 2020 12 106 72.2 : 107 سه ماهه

عرضه پول M1

10457201.00 2021 02 10376207 444330 : 10457201 ماهیانه

عرضه پول M2

13914867.00 2021 02 13836677 1070496 : 13914867 ماهیانه

عرضه پول M3

14667564.00 2021 02 14607372 1097404 : 14667564 ماهیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2020 09 30428 19769 : 31962 سه ماهه 2020-09

قیمت تولید

105.60 2021 02 105 49.1 : 106 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

104.46 2021 02 104 75.1 : 106 ماهیانه

قیمت واردات

0 2021 01 99.5 93.3 : 102 ماهیانه

گردش سرمایه

10.20 2021 01 85.3 -63.95 : 86.72 ماهیانه

میزان ساخت و ساز

-1.90 2021 01 0 -30.7 : 18.5 ماهیانه

موازنه تجاری

6279.20 2021 01 29428 -16419 : 30614 ماهیانه 2021-01

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

47.10 2019 12 46.9 45.6 : 52.9 سالیانه

میزان رشد وام

3.00 2021 02 3 -0.4 : 9.9 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-4.90 2020 12 -4.2 -14.6 : 5 سه ماهه

نرخ وام بانکی

1.82 2021 02 1.9 1.42 : 6.52 ماهیانه

نرخ وام

0.25 2021 03 0.25 0.25 : 5.75 روزانه

نرخ مشارکت نیروی کار

56.80 2020 09 55.5 55 : 57.6 سه ماهه 2020-09

نرخ مالیات شرکت

22.70 2020 12 23 22.7 : 36.8 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

41.70 2020 12 41.7 38.1 : 49 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.70 2020 12 20.8 13.5 : 20.8 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

65.80 2019 12 66.2 64 : 71.9 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.70 2020 12 12.5 -11.6 : 12.5 سه ماهه 2020-12

نرخ تورم

0.90 2021 03 0.2 -1.5 : 1.3 ماهیانه

نرخ تورم

1.30 2021 03 0.9 -0.6 : 5 ماهیانه 2021-03

نرخ بیکاری جوانان

17.30 2021 02 17.4 14.8 : 24.8 ماهیانه 2021-02

نرخ بیکاری بلند مدت

2.80 2020 09 2.3 2.3 : 6.3 سه ماهه 2020-09

نرخ بیکاری

8.30 2021 02 8.3 7.1 : 12.1 ماهیانه 2021-02

نرخ بهره سپرده

-0.50 2021 03 -0.5 -0.5 : 3.75 ماهیانه

نرخ بهره بین بانکی

-0.55 2021 04 -0.55 -0.57 : 5.39 روزانه

نرخ بهره

0.00 2021 03 0 0 : 4.75 روزانه 2021-03

واردات

156834.50 2021 01 161555 55698 : 196514 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

4846893.00 2021 02 4836301 2994549 : 4929365 ماهیانه

هزینه های دولت

599.06 2020 12 595 401 : 599 سه ماهه

هزینه های کار

116.50 2020 12 105 83.4 : 116 سه ماهه 2020-12

هزینه های مصرف کننده

1415.09 2020 12 1461 1101 : 1532 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 18.60 19 20 19 18 23
CPI مسکن آب و برق 105.99 105 109 106 106 108
استخراج معدن -6.10 5.1 4.8 4 14 3.4
استفاده از ظرفیت 77.60 82 80 81 80 82
اطمینان کسب و کار 0.30 0.3 0.4 0.5 0.5 1
اعتبار بخش خصوصی 11971235.00 13000000 12900000 12165682 13400000 12500000
افراد بیکار 13282.00 14700 14200 13700 14500 13200 2021-01
افراد شاغل 157.95 152 154 156 151 159 2020-12
اندازه اصل تورم 0.90 1.4 1.4 1.5 1.2 1.6
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 0.17 0.18 0.2 0.15 0.24
بدهی های دولت 10027177.00 12200000 12200000 12700000 12200000 12700000
بودجه دولت -0.60 -4 -4 -2 -4 -2
بهره وری 104.30 103 103 103 102 105 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 98 98 96 98 96 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 93.75 101 101 97 101 97
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.50 65 65 63 65 63
بدهی خارجی 15138461.03 16400000 16600000 16500000 16200000 17000000
بازار سهام 3978.56 3806 3722 3641 3891 3477
پس انداز های شخصی 17.38 13.6 13.8 12.9 14 12.5
پول 1.19 1.18 1.18 1.17 1.18 1.16
پی ام آی ساخت و ساز 50.10 53.4 52 52.9 54.2 54
پی ام آی مرکب 53.20 52.9 51 53.4 53.7 54.9
تورم مواد غذایی 0.80 1.4 1.8 1.6 1.5 2
تولیدات صنعتی 0.80 -1.2 0.7 0.9 0.9 0.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47037.10 46200 46200 47000 46200 47000
تولید ناخالص داخلی سرانه 41387.60 39200 39200 40100 39200 40100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2701.40 2724 2767 2809 2598 2885
تولید ناخالص داخلی 13335.84 12700 12700 13400 12700 13400
تولید صنعتی -0.20 8.2 5.6 3.4 18 3.2
تولید صنعتی 0.10 6.5 5 4.2 15 3.6
ترازنامه بانک مرکزی 7505021.00 7820000 7750000 7690000 7420000 7650000
تمایلات صنعتی 2.00 4.5 2 1 6 3.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.90 -0.6 0.7 1.2 0.9 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.40 3.8 4.5 3.6 10 2.7
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 1.6 2 1.9 1 1.7
تغییر اشتغال 0.30 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 581.20 568 586 604 570 621
تسهیلات اعتباری خریدار 690980.38 792886 715935 729972 676691 749681
ثبت خودرو 699.88 870 980 380 670 1050
جمعیت 342.41 343 343 345 343 345 2020-12
حساب جاری 5.84 25.1 28.9 28 28 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 3.6 3.6 3.2 3.6 3.2 2019-12
خدمات تمایلات -9.30 4 9 15 7.5 25
درآمد قابل تصرف شخص 1844286.00 1995185 1846958 1918057 1735525 1969845
دستمزد 1876.00 1772 1942 1904 1925 1937 2020-09
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505
ذخایر ارزی 68.38 88 91 88 77 92
رشد دستمزد 3.50 1.2 1.5 1.6 1.8 1.7 2020-12
سن بازنشستگی زنان 64.29 64.75 64.75 65 64.75 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 64.61 65 65 65 65 65 2020-12
شاخص PMI تولید 62.50 53.2 52 52.6 54 52
شاخص PMI خدمات 49.60 52.5 51 54 53.6 55
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 74.00 25 10 5 38 15
شاخص خوشبینی اقتصادی 101.00 105 104 101 102 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.73 105 110 105 106 107
شاخص مسکن 125.48 134 130 128 136 125
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.54 107 109 107 106 108
صادرات 163113.70 187900 186000 195000 162200 191000
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.80 -11 -12 -7 -16 -8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.09 109 117 109 108 110
عرضه پول M1 10457201.00 11060000 11280000 11410000 11510000 11880000
عرضه پول M2 13914867.00 14300000 15200000 15290000 14600000 15600000
عرضه پول M3 14667564.00 14900000 15600000 15800000 15200000 16200000
قیمت تولید 105.60 102 111 105 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 104.46 107 108 106 105 108
گردش سرمایه 10.20 15 17 14 18 19
میزان ساخت و ساز -1.90 5.9 5.1 3.6 16.2 3.8
موازنه تجاری 6279.20 18200 14000 22000 26500 22000 2021-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10 50 50 47 50 47
میزان رشد وام 3.00 1.9 2 1.7 2.2 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.90 7.5 4 4.6 12.6 2.7
نرخ وام بانکی 1.82 1.9 2.74 1.9 1.9 1.9
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ مشارکت نیروی کار 56.80 56.5 56.7 56.9 56.2 57.3 2020-09
نرخ مالیات شرکت 22.70 22.7 23.3 22.7 22.7 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.5 41.7 41.7 41.7
نرخ مالیات بر فروش 20.70 20.7 20.8 20.7 20.7 20.7
نرخ مالکیت مسکن 65.80 65 65 64.6 65 64.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 3.2 1 0.6 1.4 0.5 2020-12
نرخ تورم 0.90 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6
نرخ تورم 1.30 1.2 1.4 1.5 1.3 1.7 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 17.30 18.1 12.9 18.4 17.4 17.9 2021-02
نرخ بیکاری بلند مدت 2.80 4.4 4.2 4 3.8 3.7 2020-09
نرخ بیکاری 8.30 9.6 9.4 9 9.1 8.5 2021-02
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.55 -0.55 0.4 -0.55 -0.55 -0.55
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2021-03
واردات 156834.50 164200 164000 167200 144000 169000
وام به بخش خصوصی 4846893.00 5070000 5090000 5060000 4980000 5120000
هزینه های دولت 599.06 607 605 602 609 600
هزینه های کار 116.50 118 125 118 106 120 2020-12
هزینه های مصرف کننده 1415.09 1443 1486 1472 1387 1511
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی