منطقه اروپا منطقه اروپا
 • نرخ فعلی : 32,185.9
 • بالاترین قیمت روز : 33,395.5
 • پایین ترین قیمت روز : 31,208.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 366.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33,395.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۴:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 33,395.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.76%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,209.9
 • نرخ فعلی : 1,849.97 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,861.62
 • پایین ترین قیمت روز : 1,849.45
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.37%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,854.29
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۴:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,854.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.23
 • نرخ فعلی : 53.05 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 53.12
 • پایین ترین قیمت روز : 52.32
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.77
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۴:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 52.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.53%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28
 • نرخ فعلی : 0.8248 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.826
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8233
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8239
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8241
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0007

بازارهای ارزی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار 1.2125 - 1.2109 1.2147 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۵
دلار / یورو 0.8248 - 0.8233 0.826 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۰
یورو / کرون نروژ 10.384 10.3887 10.3626 10.4412 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۴
یورو / درهم مراکش 10.886 10.8857 10.8854 10.9137 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۱۴
یورو / افغانی افغانستان 95.06 96.39 93.94 96.57 1.12 1.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۵۶

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ericsson A 112 - 112 112 1.40 1.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۹
NAK Kazatomprom DRC 17.65 - 17.65 17.65 0.15 0.85% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Solarpack 23.05 - 23.05 23.05 0.14 0.61% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
British American Tobacco 2760 - 2760 2760 25.70 0.94% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Vodafone Group PLC 129.12 - 129.12 129.12 1.41 1.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸

صندوق های معاملاتی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core FTSE 100 UCITS 656.9 657.2 656.9 658.3 3.00 0.46% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 78.94 79.16 78.84 79.16 0.74 0.95% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 656.7 657.9 654.2 657.9 3.40 0.52% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 2.296 2.295 2.287 2.317 0.04 1.74% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 29.45 29.48 29.43 29.48 0.13 0.44% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۲

شاخص‌های اقتصادی منطقه اروپا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Trend قیمت اطمینان مصرف کننده

14.80 2020 12 15.4 -12.5 : 54.9 ماهیانه

CPI مسکن آب و برق

104.70 2020 12 104 60.35 : 106 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخدام تمام وقت

0 2019 12 117284 107486 : 118849 سه ماهه 2020-06

استخراج معدن

-3.20 2020 11 -1.6 -27.8 : 42.3 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

76.30 2020 12 72.1 69.6 : 85.3 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

-0.41 2020 12 -0.63 -3.2 : 1.64 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

11924560.00 2020 11 11898180 3241298 : 11924560 ماهیانه

افراد بیکار

13609.00 2020 11 13825 11457 : 19397 ماهیانه 2020-11

افراد شاغل

157.39 2020 09 156 117 : 161 سه ماهه 2020-09

اندازه اصل تورم

0.20 2020 12 0.2 0.2 : 2.6 ماهیانه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.00 2020 03 0.14 0.05 : 0.95 روزانه

بدهی های دولت

10027177.00 2019 12 9937018 4102429 : 10027177 سالیانه

بودجه دولت

-0.60 2019 12 -0.5 -7.3 : -0.5 سالیانه

بهره وری

102.90 2020 09 105 81.8 : 105 سه ماهه 2020-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

77.60 2019 12 79.5 62.2 : 86.6 سالیانه 2019-12

بدهی خانوار به درآمد

93.75 2019 12 93.49 71.02 : 98.13 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

60.40 2020 06 58.2 46.3 : 64.3 سه ماهه

بدهی خارجی

15138461.03 2020 09 15182057 5501622 : 15316859 سه ماهه

بازار سهام

3591.95 2021 01 3553 616 : 5522 روزانه

پس انداز های شخصی

17.32 2020 09 24.57 11.86 : 24.57 سه ماهه

پول

1.21 2021 01 1.21 0.64 : 1.87 روزانه

پی ام آی ساخت و ساز

45.50 2020 12 45.6 15.1 : 57 ماهیانه

پی ام آی مرکب

47.50 2021 01 49.1 13.6 : 58.8 ماهیانه

تورم مواد غذایی

0.90 2020 12 1.5 -1.6 : 6.9 ماهیانه

تولیدات صنعتی

2.50 2020 11 2.3 -18.6 : 12.8 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

47037.10 2019 12 46540 32779 : 47037 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

41387.60 2019 12 40954 10732 : 41388 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2721.37 2020 09 2420 1879 : 2846 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

13335.84 2019 12 13662 245 : 14099 سالیانه

تولید صنعتی

-0.30 2020 11 -4 -30 : 10 ماهیانه

تولید صنعتی

-0.60 2020 11 -3.5 -28.4 : 9.7 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

6979324.00 2021 01 7014661 692641 : 7014661 هفتگی

تمایلات صنعتی

-7.20 2020 12 -10.1 -37.6 : 10.3 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 09 0.22 -26.18 : 28.44 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-6.10 2020 11 1.4 -11.8 : 20.3 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-2.90 2020 11 4.2 -19.3 : 6 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

-1.90 2020 11 -2 -8.2 : 10.8 ماهیانه

تغییر اشتغال

1.00 2020 09 -3 -3 : 1 سه ماهه 2020-09

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

572.43 2020 09 505 400 : 638 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

702415.33 2020 11 705268 359892 : 722221 ماهیانه

ثبت خودرو

912.55 2020 12 822 201 : 1147 ماهیانه

جمعیت

341.90 2019 12 341 260 : 342 سالیانه 2019-12

حساب جاری

26.81 2020 11 32.98 -33.54 : 50.08 ماهیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.30 2019 12 2.9 -1.8 : 3.1 سالیانه 2019-12

خدمات تمایلات

-17.40 2020 12 -17.1 -43.6 : 35.4 ماهیانه

درآمد قابل تصرف شخص

1771923.00 2020 06 1830723 1056436 : 1830723 سه ماهه

دستمزد

1734.00 2020 06 1871 1176 : 1889 سه ماهه 2020-06

ذخایر طلا

504.77 2020 09 505 501 : 767 سه ماهه

ذخایر ارزی

71.04 2020 12 71.64 34.91 : 79.24 ماهیانه

رشد GDP سالانه

0 2020 09 -39.2 -39.2 : 60 سه ماهه

رشد دستمزد

2.20 2020 09 4.5 0.8 : 4.5 سه ماهه 2020-09

سن بازنشستگی زنان

64.29 2020 12 64.2 61.66 : 64.29 سالیانه 2020-12

سن بازنشستگی مردان

64.61 2020 12 64.52 62.24 : 64.61 سالیانه 2020-12

شاخص PMI تولید

54.70 2021 01 55.2 33.4 : 60.6 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

45.00 2021 01 46.4 12 : 58.3 ماهیانه

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

58.30 2021 01 54.4 -63.7 : 89.9 ماهیانه

شاخص خوشبینی اقتصادی

90.40 2020 12 87.7 64.9 : 119 ماهیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

103.91 2020 12 102 66 : 108 ماهیانه

شاخص مسکن

125.48 2020 09 124 89.87 : 125 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.15 2020 12 105 70.4 : 106 ماهیانه

صادرات

196722.80 2020 11 199234 53046 : 218956 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

-15.50 2021 01 -13.8 -23.9 : -1.5 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

106.47 2020 09 107 72.22 : 107 سه ماهه

عرضه پول M1

10131347.00 2020 11 10019994 444330 : 10131347 ماهیانه

عرضه پول M2

13608209.00 2020 11 13512027 1070496 : 13608209 ماهیانه

عرضه پول M3

14334439.00 2020 11 14238182 1097404 : 14334439 ماهیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 12 31533 19769 : 31920 سه ماهه 2020-06

قیمت تولید

102.50 2020 11 102 49.1 : 106 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

104.93 2020 12 105 75.1 : 106 ماهیانه

قیمت واردات

0 2020 11 99.2 93.3 : 102 ماهیانه

گردش سرمایه

37.98 2020 11 35.6 -63.95 : 86.72 ماهیانه

میزان ساخت و ساز

-1.30 2020 11 -1.9 -30.7 : 18.5 ماهیانه

موازنه تجاری

25789.30 2020 11 29618 -16419 : 30614 ماهیانه 2020-11

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

47.10 2019 12 46.9 45.6 : 52.9 سالیانه

میزان رشد وام

3.10 2020 11 3.2 -0.4 : 9.9 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-4.30 2020 09 -14.7 -14.7 : 5 سه ماهه

نرخ وام بانکی

1.82 2020 11 1.81 1.42 : 6.52 ماهیانه

نرخ وام

0.25 2021 01 0.25 0.25 : 5.75 روزانه

نرخ مشارکت نیروی کار

55.60 2020 06 56.7 55 : 57.6 سه ماهه 2020-06

نرخ مالیات شرکت

22.70 2020 12 23 22.7 : 36.8 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

41.70 2020 12 41.7 38.1 : 49 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.70 2020 12 20.8 13.5 : 20.8 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

65.90 2019 12 66.2 64 : 71.9 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

12.50 2020 09 -11.7 -11.7 : 12.5 سه ماهه 2020-09

نرخ تورم

0.30 2020 12 -0.3 -1.5 : 1.3 ماهیانه

نرخ تورم

-0.30 2020 12 -0.3 -0.6 : 5 ماهیانه 2020-12

نرخ بیکاری جوانان

18.40 2020 11 18 14.8 : 24.8 ماهیانه 2020-11

نرخ بیکاری بلند مدت

2.80 2020 09 2.3 2.3 : 6.3 سه ماهه 2020-09

نرخ بیکاری

8.30 2020 11 8.4 7.2 : 12.1 ماهیانه 2020-11

نرخ بهره سپرده

-0.50 2021 01 -0.5 -0.5 : 3.75 ماهیانه

نرخ بهره بین بانکی

-0.55 2021 01 -0.55 -0.57 : 5.39 روزانه

نرخ بهره

0.00 2021 01 0 0 : 4.75 روزانه 2021-01

واردات

170933.50 2020 11 169617 55698 : 196514 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

4841090.00 2020 11 4845160 2994549 : 4929365 ماهیانه

هزینه های دولت

594.98 2020 09 568 401 : 595 سه ماهه

هزینه های کار

105.00 2020 09 115 83.4 : 115 سه ماهه 2020-09

هزینه های مصرف کننده

1460.66 2020 09 1282 1101 : 1532 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 14.80 18 19 20 15.9 23
CPI مسکن آب و برق 104.70 105 105 106 106 108
استخراج معدن -3.20 14 5.1 4.8 3.6 4.8
استفاده از ظرفیت 76.30 78 77 80 75 82
اطمینان کسب و کار -0.41 0.5 0.3 -0.1 -0.3 0.2
اعتبار بخش خصوصی 11924560.00 13400000 13000000 12900000 13600000 12500000
افراد بیکار 13609.00 15500 14700 14800 14800 12900 2020-11
افراد شاغل 157.39 151 152 154 154 159 2020-09
اندازه اصل تورم 0.20 1.2 1.4 1.5 0.6 1.6
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 0.17 0.18 0.2 0.15 0.24
بدهی های دولت 10027177.00 12200000 12200000 12200000 12200000 12700000
بودجه دولت -0.60 -4 -4 -4 -4 -1.2
بهره وری 102.90 102 103 103 102 107 2020-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 98 98 98 98 92 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 93.75 101 101 101 101 97
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.40 65 65 65 65 63
بدهی خارجی 15138461.03 16200000 16400000 16600000 16500000 17000000
بازار سهام 3591.95 3399 3325 3252 3475 3106
پس انداز های شخصی 17.32 12.7 13 12.5 12.8 12
پول 1.21 1.2 1.2 1.2 1.21 1.19
پی ام آی ساخت و ساز 45.50 54.2 53.4 52 51 53.8
پی ام آی مرکب 47.50 53.7 52.9 51 50.6 51
تورم مواد غذایی 0.90 1.7 1.9 2.3 1.6 2.3
تولیدات صنعتی 2.50 0.9 -1.2 0.7 1 0.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47037.10 46200 46200 46200 46200 47000
تولید ناخالص داخلی سرانه 41387.60 39200 39200 39200 39200 40100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2721.37 2664 2724 2767 2710 2818
تولید ناخالص داخلی 13335.84 12700 12700 12700 12700 13400
تولید صنعتی -0.30 18 8.2 5.6 4.5 2.5
تولید صنعتی -0.60 15 6.5 5 4.5 5
ترازنامه بانک مرکزی 6979324.00 7420000 7820000 7750000 7250000 7550000
تمایلات صنعتی -7.20 -10 -12 -14 -12 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.10 0.9 -0.6 0.6 1 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.90 10 3.8 4.5 1.9 2
تغییر قیمت تولید کننده -1.90 1 1.9 2 -0.7 2
تغییر اشتغال 1.00 0.6 0.5 0.7 0.4 0.7 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 572.43 584 568 586 607 631
تسهیلات اعتباری خریدار 702415.33 694085 793020 715935 687554 715056
ثبت خودرو 912.55 670 870 980 340 1050
جمعیت 341.90 343 343 343 343 344 2019-12
حساب جاری 26.81 28 25.1 28.9 32 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2 2019-12
خدمات تمایلات -17.40 -12 -7 -3 -8 2
درآمد قابل تصرف شخص 1771923.00 1779463 1995185 1846958 1727950 1797068
دستمزد 1734.00 1875 1753 1942 1908 1937 2020-06
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505
ذخایر ارزی 71.04 86 88 91 79 91
رشد دستمزد 2.20 1.1 1.2 1.5 0.2 1.7 2020-09
سن بازنشستگی زنان 64.29 64.75 64.75 64.75 64.75 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 64.61 65 65 65 65 65 2020-12
شاخص PMI تولید 54.70 54 53.2 52 51 52
شاخص PMI خدمات 45.00 53.6 52.5 51 50 51
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 58.30 19 14 4 4 6
شاخص خوشبینی اقتصادی 90.40 94 95 98 95 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.91 105 104 105 105 107
شاخص مسکن 125.48 112 116 119 119 119
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.15 107 106 107 106 108
صادرات 196722.80 162200 187900 186000 189000 191000
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.50 -10 -11 -12 -14 -8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.47 109 108 108 107 110
عرضه پول M1 10131347.00 9910000 9860000 9880000 9950000 9880000
عرضه پول M2 13608209.00 14600000 14300000 15200000 14800000 15600000
عرضه پول M3 14334439.00 15200000 14900000 15600000 15400000 16200000
قیمت تولید 102.50 102 102 111 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 104.93 107 106 106 105 108
گردش سرمایه 37.98 18 15 15 22 20
میزان ساخت و ساز -1.30 16.2 5.9 5.1 2.5 2.4
موازنه تجاری 25789.30 26500 18200 14000 23000 22000 2020-11
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10 50 50 50 50 47
میزان رشد وام 3.10 1 0.9 0.7 1.8 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.30 12.6 7.5 4 -2.8 2.3
نرخ وام بانکی 1.82 1.81 1.81 2.74 1.81 1.81
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ مشارکت نیروی کار 55.60 56.2 56.5 56.7 55.6 57.3 2020-06
نرخ مالیات شرکت 22.70 22.7 22.7 23.3 22.7 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.7 41.5 41.7 41.7
نرخ مالیات بر فروش 20.70 20.7 20.7 20.8 20.7 20.7
نرخ مالکیت مسکن 65.90 65 65 65 65 64.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.50 3.8 2 1 -2.7 0.6 2020-09
نرخ تورم 0.30 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6
نرخ تورم -0.30 1.3 1.2 1.4 0.6 1.7 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 18.40 19.8 19.7 19.6 19.5 19.6 2020-11
نرخ بیکاری بلند مدت 2.80 4.9 4.8 4.6 4.7 4 2020-09
نرخ بیکاری 8.30 9.7 9.6 9.5 9.4 8.8 2020-11
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.55 -0.57 -0.57 0.4 -0.57 -0.57
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2021-01
واردات 170933.50 144000 164200 164000 162500 169000
وام به بخش خصوصی 4841090.00 5010000 5070000 5090000 4950000 5080000
هزینه های دولت 594.98 609 607 605 612 606
هزینه های کار 105.00 103 116 125 114 116 2020-09
هزینه های مصرف کننده 1460.66 1422 1443 1486 1458 1517
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی