منطقه اروپا منطقه اروپا
 • نرخ فعلی : 39,363.1
 • بالاترین قیمت روز : 39,954.8
 • پایین ترین قیمت روز : 39,219.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 137.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39,651.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۳:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 39,619.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.65%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 256.5
 • نرخ فعلی : 1,811.22 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,812.5
 • پایین ترین قیمت روز : 1,809.26
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.72
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,812.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۳:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 1,812.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.08
 • نرخ فعلی : 68.42 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 68.5
 • پایین ترین قیمت روز : 67.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 68.06
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۲:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 67.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45
 • نرخ فعلی : 0.845 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8453
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8447
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8448
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۰:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8448
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

بازارهای ارزی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلار 1.1835 1.1837 1.1833 1.1841 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۱۳
دلار / یورو 0.845 - 0.8447 0.8453 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۱۰
یورو / دلار کانادا 1.4842 1.4834 1.4834 1.4859 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۷
یورو / دلار باربادوس 2.3988 2.4151 2.3988 2.4157 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۷
یورو / بولیویانو بولیوی 8.1907 8.2629 8.1907 8.265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۷

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ericsson A 101 - 100.6 102 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Electra 584 - 584 584 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
SuperGroup 379.86 - 376.75 380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Petrofac 103.6 - 102.75 104.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Ted Baker 133.23 - 131.9 134.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰

صندوق های معاملاتی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares EURO STOXX 50 UCITS 42.05 - 42.05 42.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 699.8 - 699 700.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core DAX UCITS 132.48 - 132.48 133.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers DAX UCITS DR 150.08 - 149.6 150.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 37.17 - 36.99 37.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴

شاخص‌های اقتصادی منطقه اروپا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Trend قیمت اطمینان مصرف کننده

30.00 2021 07 27.1 -12.5 : 54.8 ماهیانه

CPI مسکن آب و برق

107.78 2021 06 107 60.35 : 108 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخدام تمام وقت

0 2021 03 115138 107486 : 118849 سه ماهه 2021-03

استخراج معدن

0.70 2021 05 19.1 -27.8 : 42.3 ماهیانه

استفاده از ظرفیت

82.90 2021 09 82.5 69.6 : 85.3 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

1.90 2021 07 1.7 -3.2 : 1.9 ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

12071097.00 2021 06 12063706 3241298 : 12071097 ماهیانه

افراد بیکار

12517.00 2021 06 12940 11478 : 19437 ماهیانه 2021-06

افراد شاغل

157.62 2021 03 158 117 : 161 سه ماهه 2021-03

اندازه اصل تورم

0.70 2021 07 0.9 0.2 : 2.6 ماهیانه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.00 2020 03 0.14 0.05 : 0.95 روزانه

بدهی های دولت

11107741.00 2020 12 10027455 4102439 : 11107741 سالیانه

بودجه دولت

-7.20 2020 12 -0.6 -7.3 : -0.5 سالیانه

بهره وری

104.80 2021 03 104 81.7 : 105 سه ماهه 2021-03

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

98.00 2020 12 83.9 66 : 98 سالیانه 2020-12

بدهی خانوار به درآمد

96.27 2020 12 93.82 71.02 : 98.79 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

62.70 2020 12 61.5 46.5 : 64.3 سه ماهه

بدهی خارجی

14846540.52 2020 12 15127851 5501622 : 15535890 سه ماهه

بازار سهام

4139.23 2021 08 4118 616 : 5522 روزانه

پس انداز های شخصی

21.54 2021 03 19.83 11.83 : 25.1 سه ماهه

پول

1.18 2021 08 1.18 0.64 : 1.87 روزانه

پی ام آی ساخت و ساز

50.30 2021 06 50.3 15.1 : 57 ماهیانه

پی ام آی مرکب

60.20 2021 07 59.5 13.6 : 60.2 ماهیانه

تورم مواد غذایی

0.20 2021 06 0.1 -1.6 : 6.9 ماهیانه

تولیدات صنعتی

-1.00 2021 05 0.6 -19.4 : 14.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

43681.04 2020 12 46914 32668 : 46914 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

38438.75 2020 12 41272 10718 : 41272 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2761.46 2021 06 2701 1879 : 2845 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

12933.36 2020 12 13364 245 : 14111 سالیانه

تولید صنعتی

22.10 2021 05 42.6 -30.3 : 42.6 ماهیانه

تولید صنعتی

20.50 2021 05 39.4 -28.7 : 39.4 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

7987364.00 2021 07 7988045 692641 : 7988045 هفتگی

تمایلات صنعتی

14.60 2021 07 12.8 -37.6 : 14.6 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2021 03 -7.39 -26.29 : 28.67 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

1.50 2021 06 4.1 -11.5 : 18.8 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

5.00 2021 06 8.6 -18.9 : 23.5 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

10.20 2021 06 9.6 -8.2 : 10.8 ماهیانه

تغییر اشتغال

-0.30 2021 03 0.4 -3 : 1 سه ماهه 2021-03

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

587.17 2021 03 586 400 : 636 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

695061.02 2021 06 690313 359892 : 722125 ماهیانه

ثبت خودرو

706.09 2021 06 710 200 : 1123 ماهیانه

جمعیت

342.41 2020 12 342 260 : 342 سالیانه 2020-12

حساب جاری

4.30 2021 05 30.63 -33.54 : 50.89 ماهیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

3.00 2020 12 3.1 -1.8 : 3.6 سالیانه 2020-12

خدمات تمایلات

19.30 2021 07 17.9 -43.5 : 35 ماهیانه

درآمد قابل تصرف شخص

1857846.00 2021 03 1826293 1057207 : 1857846 سه ماهه

دستمزد

1901.00 2020 12 1876 1177 : 1901 سه ماهه 2020-12

ذخایر طلا

504.77 2021 03 505 501 : 767 سه ماهه

ذخایر ارزی

70.99 2021 06 70.21 34.91 : 79.24 ماهیانه

رشد GDP سالانه

0 2021 03 -2.4 -38.6 : 60.6 سه ماهه

رشد دستمزد

2.20 2021 03 3.5 0.8 : 5 سه ماهه 2021-03

سن بازنشستگی زنان

64.29 2020 12 64.2 61.66 : 64.29 سالیانه 2020-12

سن بازنشستگی مردان

64.61 2020 12 64.52 62.24 : 64.61 سالیانه 2020-12

شاخص PMI تولید

62.80 2021 07 63.4 33.4 : 63.4 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

59.80 2021 07 58.3 12 : 59.8 ماهیانه

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

61.20 2021 07 81.3 -63.7 : 89.9 ماهیانه

شاخص خوشبینی اقتصادی

119.00 2021 07 118 67.6 : 119 ماهیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

109.99 2021 06 109 66 : 110 ماهیانه

شاخص مسکن

129.09 2021 03 127 89.88 : 129 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

107.70 2021 06 107 70.4 : 108 ماهیانه

صادرات

188152.60 2021 05 193765 53046 : 219139 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

-4.40 2021 07 -3.3 -23.6 : -1.4 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

107.09 2020 12 106 72.2 : 107 سه ماهه

عرضه پول M1

10772351.00 2021 06 10651728 444330 : 10772351 ماهیانه

عرضه پول M2

14197631.00 2021 06 14102946 1070496 : 14197631 ماهیانه

عرضه پول M3

14950623.00 2021 06 14851644 1097404 : 14950623 ماهیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2021 03 31184 19769 : 31911 سه ماهه 2021-03

قیمت تولید

110.80 2021 06 109 49.1 : 111 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

106.53 2021 06 106 75.1 : 107 ماهیانه

قیمت واردات

0 2021 05 103 93.3 : 104 ماهیانه

گردش سرمایه

35.92 2021 05 1.7 -63.95 : 85.46 ماهیانه

میزان ساخت و ساز

13.60 2021 05 45.2 -30.8 : 45.2 ماهیانه

موازنه تجاری

7500.00 2021 05 10900 -16419 : 30614 ماهیانه 2021-05

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

54.10 2020 12 47 45.6 : 54.1 سالیانه

میزان رشد وام

4.00 2021 06 3.9 -0.4 : 9.9 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

13.70 2021 06 -1.3 -14.6 : 13.7 سه ماهه

نرخ وام بانکی

1.75 2021 05 1.84 1.42 : 6.52 ماهیانه

نرخ وام

0.25 2021 07 0.25 0.25 : 5.75 روزانه

نرخ مشارکت نیروی کار

56.90 2020 12 56.9 55 : 57.5 سه ماهه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

22.70 2020 12 23 22.7 : 36.8 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

41.70 2020 12 41.7 38.1 : 49 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.70 2020 12 20.8 13.5 : 20.8 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

65.80 2019 12 66.2 64 : 71.9 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

2.00 2021 06 -0.3 -11.5 : 12.4 سه ماهه 2021-06

نرخ تورم

-0.10 2021 07 0.3 -1.5 : 1.3 ماهیانه

نرخ تورم

2.20 2021 07 1.9 -0.6 : 5 ماهیانه 2021-07

نرخ بیکاری جوانان

17.30 2021 06 17.5 14.8 : 24.9 ماهیانه 2021-06

نرخ بیکاری بلند مدت

3.20 2021 03 3.2 2.5 : 6.3 سه ماهه 2021-03

نرخ بیکاری

7.70 2021 06 8 7.1 : 12.1 ماهیانه 2021-06

نرخ بهره سپرده

-0.50 2021 07 -0.5 -0.5 : 3.75 ماهیانه

نرخ بهره بین بانکی

-0.56 2021 08 -0.56 -0.57 : 5.39 روزانه

نرخ بهره

0.00 2021 07 0 0 : 4.75 روزانه 2021-07

واردات

180662.30 2021 05 182834 55698 : 196809 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

4866171.00 2021 06 4859473 2994549 : 4929365 ماهیانه

هزینه های دولت

601.39 2021 03 602 401 : 602 سه ماهه

هزینه های کار

104.70 2021 03 116 83.4 : 116 سه ماهه 2021-03

هزینه های مصرف کننده

1385.18 2021 03 1417 1100 : 1531 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 30.00 20 19 20 19 23
CPI مسکن آب و برق 107.78 107 108 109 106 108
استخراج معدن 0.70 4.8 4 4.8 5.1 3.4
استفاده از ظرفیت 82.90 80 81 81.5 82 82
اطمینان کسب و کار 1.90 0.9 0.5 0.7 1.1 1
اعتبار بخش خصوصی 12071097.00 12225468 12375388 12336661 12188812 12469978
افراد بیکار 12517.00 14200 13700 13600 13700 13200 2021-06
افراد شاغل 157.62 156 158 159 157 159 2021-03
اندازه اصل تورم 0.70 1.4 1.3 1.4 1.4 1.6
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 0.17 0.18 0.2 0.15 0.24
بدهی های دولت 11107741.00 12200000 12700000 12700000 12200000 12700000
بودجه دولت -7.20 -8 -4 -4 -8 -4
بهره وری 104.80 104 104 104 104 105 2021-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.00 102 101 101 102 101 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 96.27 101 97 97 101 97
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.70 65 63 63 65 63
بدهی خارجی 14846540.52 16600000 16500000 16700000 16400000 17000000
بازار سهام 4139.23 3865 3756 3649 3978 3446
پس انداز های شخصی 21.54 13.8 12.9 12.6 13.6 12.5
پول 1.18 1.18 1.17 1.17 1.18 1.15
پی ام آی ساخت و ساز 50.30 52 52.9 53.4 54.9 54
پی ام آی مرکب 60.20 52.8 53.4 54 55.1 54.9
تورم مواد غذایی 0.20 1.4 1.6 1.8 1 2
تولیدات صنعتی -1.00 0.7 0.9 0.7 -1.2 0.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43681.04 46200 47000 47000 46200 47000
تولید ناخالص داخلی سرانه 38438.75 39200 40100 40100 39200 40100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2761.46 2843 2869 2842 2820 2906
تولید ناخالص داخلی 12933.36 12700 13400 13400 12700 13400
تولید صنعتی 22.10 5.6 3.4 4.3 8.2 3.2
تولید صنعتی 20.50 5 4.2 4.7 6.5 3.6
ترازنامه بانک مرکزی 7987364.00 8050000 8110000 8190000 7990000 8340000
تمایلات صنعتی 14.60 4 4.2 2.5 9.1 3.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 0.7 1.2 1 -0.6 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.00 4.5 5.1 5.5 3.8 3.8
تغییر قیمت تولید کننده 10.20 2.5 1.9 2 5.1 1.7
تغییر اشتغال -0.30 0.7 0.6 0.4 0.5 0.5 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 587.17 614 624 604 591 628
تسهیلات اعتباری خریدار 695061.02 736332 736648 715218 727336 752532
ثبت خودرو 706.09 980 380 720 870 1050
جمعیت 342.41 343 345 345 343 345 2020-12
حساب جاری 4.30 28.9 32 26 25.1 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3.2 3 3 3.2 3 2020-12
خدمات تمایلات 19.30 10 15 11 12 25
درآمد قابل تصرف شخص 1857846.00 1915781 1973032 1911724 1905847 1957929
دستمزد 1901.00 1942 1987 1988 1807 2044 2020-12
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505
ذخایر ارزی 70.99 79 77 82 75 85
رشد دستمزد 2.20 4.5 4.6 3.2 5.1 2.9 2021-03
سن بازنشستگی زنان 64.29 64.75 65 65 64.75 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 64.61 65 65 65 65 65 2020-12
شاخص PMI تولید 62.80 52 52.6 53.2 58.2 52
شاخص PMI خدمات 59.80 53.8 54 54.5 56.9 55
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 61.20 10 5 12 38 15
شاخص خوشبینی اقتصادی 119.00 105 104 106 109 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.99 106 110 111 105 107
شاخص مسکن 129.09 130 128 130 134 125
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.70 107 108 109 107 109
صادرات 188152.60 196000 209000 184200 195900 201000
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.40 -12 -7 -6 -10 -8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.09 109 108 108 109 111
عرضه پول M1 10772351.00 11280000 11410000 11510000 11060000 11880000
عرضه پول M2 14197631.00 15200000 15290000 15440000 14300000 15600000
عرضه پول M3 14950623.00 15600000 15800000 15900000 14900000 16200000
قیمت تولید 110.80 106 109 113 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 106.53 106 107 108 106 108
گردش سرمایه 35.92 17 14 21 15 19
میزان ساخت و ساز 13.60 5.1 3.6 4 5.9 3.8
موازنه تجاری 7500.00 14000 7800 22000 26700 32000 2021-05
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10 54 50 50 54 50
میزان رشد وام 4.00 2.5 2.6 2.2 2.7 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.70 4.9 6.2 2.9 3.4 2.2
نرخ وام بانکی 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ مشارکت نیروی کار 56.90 56.7 56.9 57 56.5 57.3 2020-12
نرخ مالیات شرکت 22.70 23.3 22.7 22.7 22.7 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.5 41.7 41.7 41.7 41.7
نرخ مالیات بر فروش 20.70 20.8 20.8 20.7 20.7 20.7
نرخ مالکیت مسکن 65.80 65 64.6 64.6 65 64.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.4 0.8 0.6 3.2 0.5 2021-06
نرخ تورم -0.10 0.5 0.4 0.3 0.5 0.6
نرخ تورم 2.20 2.1 1.2 1.1 2 1.2 2021-07
نرخ بیکاری جوانان 17.30 18 17.7 17.5 17.9 17.5 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20 4.2 4 3.9 4.4 3.7 2021-03
نرخ بیکاری 7.70 8.4 8.1 7.9 8.3 7.7 2021-06
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2021-07
واردات 180662.30 164000 201200 162200 169200 169000
وام به بخش خصوصی 4866171.00 5090000 5060000 5089000 5070000 5120000
هزینه های دولت 601.39 605 602 601 607 600
هزینه های کار 104.70 125 122 110 120 125 2021-03
هزینه های مصرف کننده 1385.18 1487 1471 1425 1510 1520
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی