شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتیوپی اتیوپی
 • نرخ فعلی : 7,312.2
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.68%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۲۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 22.2
 • نرخ فعلی : 1,679.28
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۲۳:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.83%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 30.1
 • نرخ فعلی : 27.06
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 3.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۲۳:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.16
 • نرخ فعلی : 0.9153
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9142
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۲۲:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.58%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0053

بازارهای ارزی اتیوپی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETB/USD Ask 0.0302 0.0306 0.0302 0.0306 0.00 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۲۲
اتریوم / دلار آمریکا 171.0007 171.2437 166.8446 173.6422 1.40 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۲۱
ETC/USD Ask 5.7555 5.7604 5.5972 5.9058 0.03 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۲۱
EUR/ETB Ask 35.4565 36.376 35.4449 36.376 0.67 1.89% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
GBP/ETB Ask 40.272 41.466 40.084 41.466 0.94 2.35% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴

شاخص‌های اقتصادی اتیوپی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

134.20 2019 04 136 100 : 184 ماهیانه

Coronavirus Cases

0 2020 04 52 1 : 55 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 4 0 : 4 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 1 0 : 2 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 159 104 : 161 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 5107 3395 : 9416 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 31

بودجه دولت

-3.70 2018 12 -3.3 -8.9 : 6.6 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

60.00 2018 12 35.6 24.7 : 60 سالیانه 2018-12

پول

32.70 2020 04 32.75 9.69 : 33.07 روزانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1874.70 2018 12 1720 185 : 1875 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

570.30 2018 12 548 164 : 570 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

624.00 2018 12 601 98.3 : 624 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1794.29 2018 12 1724 517 : 1794 سالیانه

تورم مواد غذایی

26.90 2019 12 23 2.81 : 23 ماهیانه 24

تولید ناخالص داخلی

94.00 2019 12 84.36 6.93 : 94 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

745.70 2018 12 674 69.4 : 746 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

526.20 2018 12 464 17.7 : 526 سالیانه

جمعیت

112.00 2019 12 109 22.15 : 112 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-1378.70 2019 06 -1557 -2536 : 159 سه ماهه 2019-06

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.00 2018 12 -8.1 -12.6 : 1.5 سالیانه 2018-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 114 59 : 138 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 122 106 : 127 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4014 95.43 : 4014 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

565.40 2019 06 622 152 : 1327 سه ماهه 2019-06

شاخص فساد مالی

0 2019 12 34 22 : 37 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

129.80 2019 04 132 97.6 : 132 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 44.45 3.26 : 44.45 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 5.63 2.31 : 5.94 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

159.70 2020 02 155 64.2 : 160 ماهیانه 2020-02

صادرات

766.70 2019 06 688 266 : 985 سه ماهه 2019-06

موازنه تجاری

-2661.80 2019 06 -2878 -3852 : -957 سه ماهه 2019-06

مخارج نظامی

0 2018 12 503 171 : 1548 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2020 12 35 35 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

9.00 2018 12 7.7 -11.1 : 13.9 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

7.00 2019 06 7 3 : 11 روزانه 2019-06

نرخ تورم

22.60 2020 03 21.8 -4.1 : 64.2 ماهیانه 2020-03

نرخ بیکاری

19.10 2018 12 16.9 16.8 : 26.4 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

2.93 2020 02 0.8 -34.65 : 12.75 ماهیانه 2020-02

واردات

3428.60 2019 06 3565 1356 : 4436 سه ماهه 2019-06

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 7260 7020 : 7260 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 134.20 141 141 156 141 171
بودجه دولت -3.70 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.00 68 68 68 68 68 2018-12
پول 32.70 32.81 33.02 33.24 32.6 33.68
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1874.70 1950 1950 1950 1950 2076 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 570.30 588 588 588 588 617
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 624.00 649 649 649 649 691 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1794.29 1848 1848 1848 1848 1941
تورم مواد غذایی 26.90 20 24 17 25 23 24
تولید ناخالص داخلی 94.00 99.37 99.37 99.37 99.37 96.86 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 745.70 776 776 776 776 826
تولید ناخالص داخلی از ساخت 526.20 547 547 547 547 583
جمعیت 112.00 115 115 115 115 118 2019-12
حساب جاری -1378.70 -980 -1300 -1350 -1550 -1620 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.6 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 565.40 685 700 1250 590 900 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.80 148 145 143 156 153
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 159.70 170 171 169 167 182 2020-02
صادرات 766.70 830 640 740 715 800 2019-06
موازنه تجاری -2661.80 -2950 -3000 -3010 -2835 -3200 2019-06
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.00 4 4 4 4 6.5 2018-12
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7 2019-06
نرخ تورم 22.60 16 16 15 19 18 2020-03
نرخ بیکاری 19.10 19.6 19.6 19.6 19.6 19.4 2018-12
نرخ تورم 2.93 4 3.2 2.7 3.5 2.4 2020-02
واردات 3428.60 3780 3640 3750 3550 4000 2019-06
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی