شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
الجزایر الجزایر
 • نرخ فعلی : 7,273.1
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۶:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 16.9
 • نرخ فعلی : 1,681.53
 • بالاترین قیمت روز : 1,690.43
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.36%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۵:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.96%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 32.35
 • نرخ فعلی : 23.8
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 23.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 10.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۵:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 8.82%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.1
 • نرخ فعلی : 0.9147
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9134
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۶:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.65%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0059

بازارهای ارزی الجزایر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دینار الجزایر 126.944 126.874 126.347 127.263 0.17 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۴۳
EUR/DZD Ask 137.367 - 137.327 138.885 0.73 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۳۵
GBP/DZD Ask 156.52 158.199 155.52 158.204 1.05 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۱۴
/ یورو 0.0072 - 0.0072 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۱۴
DZD/USD Ask 0.0079 0.008 0.0079 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۳:۰۸

شاخص‌های اقتصادی الجزایر + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 1423 1 : 1468 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 90 0 : 113 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 163 130 : 163 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 04 173 0 : 193 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 157 134 : 166 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1900158 44312 : 2024533 سه ماهه

افراد بیکار

1440.00 2017 12 1272 1063 : 2078 سالیانه 2017-12

استخراج معدن

-1.40 2019 09 -7.9 -16.4 : 15 سه ماهه

افراد شاغل

10859.00 2017 12 10845 6700 : 10859 سالیانه 2017-12

استخدام تمام وقت

0 2017 12 7309 5425 : 7584 سالیانه 2017-12

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-5.20 2018 12 -6.4 -15 : 14.7 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

46.10 2018 12 27.5 7.6 : 116 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2019 03 4042 3021 : 5859 سه ماهه 2019-03

پول

126.31 2020 04 127 58.85 : 127 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

2491.10 2018 12 2282 346 : 2491 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

20189.60 2018 12 18594 4124 : 20190 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

2413.30 2018 12 2203 271 : 2413 سالیانه 2018-12

تولید نفت خام

1009.00 2020 02 1011 775 : 1427 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی از خدمات

5306.50 2018 12 4867 770 : 5306 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13886.13 2018 12 13876 9174 : 13940 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

4815.60 2018 12 4812 1638 : 4834 سالیانه

تورم مواد غذایی

-1.00 2020 01 1.6 -3.5 : 15.87 ماهیانه 2020-01

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 1227400 5194 : 1532737 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

3.00 2019 09 2.7 -0.4 : 10.3 سه ماهه 2019-09

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

8202500.00 2018 12 7698000 541826 : 8202500 سالیانه

تولید صنعتی

5.00 2019 09 5.6 -8.8 : 15.1 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

178.10 2019 12 181 2 : 214 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

4.60 2019 09 6.3 -16.6 : 21.8 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

3025.50 2018 12 3064 425 : 3064 سالیانه

جمعیت

43.00 2019 12 42.2 11.28 : 43 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-5.41 2019 03 -5.36 -8.33 : 28.95 سه ماهه 2019-03

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-9.00 2018 12 -13.1 -16.5 : 24.7 سالیانه 2018-12

خطوط نفت خام

0 2020 02 29 2 : 42 ماهیانه

دستمزد در تولید

0 2018 12 41438 28158 : 41839 سالیانه 2018-12

درآمد گردشگری

0 2017 12 203 203 : 324 سالیانه

دستمزد

0 2018 12 40325 26893 : 40955 سالیانه 2018-12

ذخایر طلا

0 2019 12 174 174 : 174 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

62000.00 2019 09 72600 62000 : 194961 سه ماهه 2019-09

رابطه مبادله

0 2012 12 4.8 2.3 : 5.3 سالیانه نقاط شاخص

رتبه فساد مالی

0 2019 12 105 84 : 112 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 92 77 : 110 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه 2018-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0.48 2019 03 -0.34 -1.33 : 1.85 سه ماهه 2019-03

سرعت اینترنت

0 2017 03 2302 311 : 2541 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

214.57 2020 01 215 142 : 215 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 35 26 : 36 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.76 3.41 : 7.23 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 53.75 3.71 : 56.25 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

220.20 2020 01 219 127 : 222 ماهیانه 2020-01

صادرات

9380.00 2019 03 10430 1831 : 60300 سه ماهه 2019-03

قیمت واردات

0 2017 12 282 128 : 293 سه ماهه نقاط شاخص

قیمت تولید

1434.40 2019 09 1424 705 : 1434 سه ماهه 2019-09

قیمت صادرات

0 2012 12 1259 319 : 1369 سالیانه نقاط شاخص

موازنه تجاری

-2740.00 2019 03 -2620 -2740 : 34060 سه ماهه 2019-03

مخارج نظامی

0 2018 12 10073 217 : 10637 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.20 2019 09 0.3 -0.4 : 6.7 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2020 12 19 17 : 19 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2020 12 35 35 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ مشارکت نیروی کار

41.80 2017 12 41.8 40 : 43.2 سالیانه 2017-12

نرخ مالیات شرکت

26.00 2020 12 26 19 : 26 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

1.40 2020 01 2.7 0.4 : 11.92 ماهیانه 2020-01

نرخ تورم

0.30 2020 01 -0.7 -2.7 : 2.8 ماهیانه 2020-01

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.00 2019 12 9 9 : 9 سالیانه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

26.00 2019 12 26 26 : 26 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

1.75 2020 01 1.75 1.75 : 17 ماهیانه 2

نرخ بهره

3.75 2020 02 3.75 2.75 : 21 روزانه 2020-02

نرخ بیکاری

11.40 2019 04 11.7 9.8 : 29.5 سه ماهه 2019-04

نرخ تامین اجتماعی

35.00 2019 12 35 35 : 35 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

26.90 2019 04 29.1 21.5 : 29.9 سه ماهه 2019-04

ورود توریست

0 2017 12 2039 1710 : 2733 سالیانه

واردات

12120.00 2019 03 13050 2310 : 26250 سه ماهه 2019-03

هزینه های دولت

527605.30 2018 12 529165 85907 : 712707 سالیانه 2018-12

هزینه های مصرف کننده

8568300.00 2018 12 8034200 1103082 : 8568300 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 1440.00 1720 1720 1720 1720 1740 2017-12
استخراج معدن -1.40 -8 -8 -8 -12.17 -11.51
افراد شاغل 10859.00 10875 10875 10875 10875 10900 2017-12
بودجه دولت -5.20 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 46 46 46 46 48 2018-12
پول 126.31 127 127 127 127 128
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2491.10 2504 2519 2523 2511 2561 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20189.60 20291 20412 20452 20351 20759 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2413.30 2425 2440 2445 2433 2481 2018-12
تولید نفت خام 1009.00 1150 1200 1250 1090 1190 2020-02
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5306.50 5333 5365 5375 5349 5456
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13886.13 13873 13873 13873 13873 14099
تولید ناخالص داخلی سرانه 4815.60 4811 4811 4811 4811 4890
تورم مواد غذایی -1.00 1.6 2 1.6 1.4 2 2020-01
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 2.5 2.3 2.3 2.8 2.6 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8202500.00 8243513 8292728 8309133 8268120 8433769
تولید صنعتی 5.00 3 2.2 2.2 1.8 3
تولید ناخالص داخلی 178.10 144 144 144 144 168 2019-12
تولید صنعتی 4.60 -2 -2.1 -2.1 -2.3 -1.9
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3025.50 3041 3059 3065 3050 3111
جمعیت 43.00 44 44 44.4 44 45.5 2019-12
حساب جاری -5.41 -5.7 -3.1 -4.64 -5.7 -4.64 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3 2018-12
ذخایر ارزی 62000.00 48600 50000 45000 54000 38000 2019-09
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.48 0.32 0.5 0.48 0.54 0.55 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214.57 216 218 221 216 228
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 220.20 224 228 226 222 233 2020-01
صادرات 9380.00 13000 13400 13000 12900 13500 2019-03
قیمت تولید 1434.40 1460 1457 1457 1454 1495 2019-09
موازنه تجاری -2740.00 1000 900 600 1500 1000 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 0.5 1.1 1.3 0.8 1.5 2019-09
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.80 41.5 41.5 41.5 41.5 41.6 2017-12
نرخ مالیات شرکت 26.00 26 26 26 26 26 2020-12
نرخ تورم 1.40 2.4 2.8 3 2.2 3.1 2020-01
نرخ تورم 0.30 -1.2 1.4 -0.3 0.4 1 2020-01
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.75 1.5 2 1.5 1.75 2 2
نرخ بهره 3.75 3.5 3.5 3.5 3.75 3.5 2020-02
نرخ بیکاری 11.40 13.5 13.8 14 13 14.5 2019-04
نرخ تامین اجتماعی 35.00 35 35 35 35 35 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 26.90 28.4 29.5 29.8 28.7 30.6 2019-04
واردات 12120.00 12000 12500 12400 11400 12500 2019-03
هزینه های دولت 527605.30 530243 533409 534464 531826 542481 2018-12
هزینه های مصرف کننده 8568300.00 8611142 8662551 8679688 8636846 8809883 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی