شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری افریقای مرکزی جمهوری افریقای مرکزی
 • نرخ فعلی : 8,808.4
 • بالاترین قیمت روز : 8,993.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,798
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 35.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.52%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,939.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 8,933.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 125.3
 • نرخ فعلی : 1,720.14
 • بالاترین قیمت روز : 1,735.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,718.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۹:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 1,728.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.51%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.83
 • نرخ فعلی : 34.22
 • بالاترین قیمت روز : 34.79
 • پایین ترین قیمت روز : 33.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.96%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۹:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 33.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.54%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.52
 • نرخ فعلی : 0.9111
 • بالاترین قیمت روز : 0.9182
 • پایین ترین قیمت روز : 0.911
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9176
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۲:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 0.9177
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0066

شاخص‌های اقتصادی جمهوری افریقای مرکزی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 05 479 1 : 552 روزانه 2020-05

Coronavirus Recovered

0 2020 05 18 0 : 18 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 05 0 0 : 0 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 183 182 : 188 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 556 309 : 827 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

2.40 2019 12 0.4 -6.3 : 9 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

48.50 2018 12 52.9 21.1 : 97.4 سالیانه 2018-12

پول

601.89 2020 05 602 407 : 795 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

774.70 2018 12 754 677 : 1063 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

384.80 2018 12 374 336 : 643 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

2.30 2019 12 2.38 0.11 : 2.51 سالیانه 2019-12

جمعیت

4.70 2019 12 4.67 1.5 : 4.7 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.20 2019 12 -8.3 -10.2 : -0.6 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-164.40 2018 12 -144 -164 : -7.6 سالیانه 2018-12

ذخایر طلا

0 2019 03 0 0 : 0.35 سه ماهه 2019-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 149 130 : 162 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 990 73.03 : 1445 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.72 0 : 6.72 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 26 20 : 26 سالیانه

صادرات

0 2014 06 2.4 1.7 : 114 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

موازنه تجاری

-29.80 2014 06 -18.4 -29.8 : 31.1 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

مخارج نظامی

0 2018 12 28 28 : 89 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.50 2019 12 3.8 -37 : 9.48 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2020 12 19 19 : 19 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

3.25 2020 04 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2020-04

نرخ تورم

0.44 2020 12 3 -10.67 : 51.73 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری

6.50 2019 12 6.5 6.4 : 7.7 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪

واردات

0 2014 06 20.8 11 : 86.4 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 2.40 -5 -5 -4.5 -5 -4.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 40 40 40 40 39 2018-12
پول 601.89 619 626 634 611 649
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 774.70 837 837 837 837 870
تولید ناخالص داخلی سرانه 384.80 416 416 416 416 432
تولید ناخالص داخلی 2.30 2.45 2.45 2.5 2.45 2.5 2019-12
جمعیت 4.70 4.75 4.81 4.86 4.75 4.88 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -7 -7 -6.8 -7 -6.8 2019-12
حساب جاری -164.40 -175 -175 -180 -175 -180 2018-12
موازنه تجاری -29.80 -25.68 -25.68 -25.68 -25.68 -25.69 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 -2 -2 1.5 -2 1.5 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19 2020-12
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2020-04
نرخ تورم 0.44 6 6 10 6 10 2020-12
نرخ بیکاری 6.50 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 1.9 1.9 1.9 ٪
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی