شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بیلوروسی بیلوروسی
 • نرخ فعلی : 7,144.3
 • بالاترین قیمت روز : 7,313.3
 • پایین ترین قیمت روز : 7,115.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 29.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,250.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۲:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 7,248.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.46%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 104
 • نرخ فعلی : 1,683.63
 • بالاترین قیمت روز : 1,686.09
 • پایین ترین قیمت روز : 1,678.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,681.64
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,680.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.45
 • نرخ فعلی : 23.21
 • بالاترین قیمت روز : 23.73
 • پایین ترین قیمت روز : 23.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23.55
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 23.46
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
 • نرخ فعلی : 0.9144
 • بالاترین قیمت روز : 0.9158
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9139
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9153
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۲:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.9155
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0011

بازارهای ارزی بیلوروسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BYN Ask 1.5922 1.5933 1.5865 1.5935 0.01 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۴۲
EUR/BYN Ask 2.7476 2.7448 2.743 2.7476 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۴۲
GBP/BYN Ask 3.1309 3.1301 3.1263 3.1323 0.01 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۴۲
CHF/BYN Ask 2.6009 2.6005 2.5955 2.6009 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۴۲
CAD/BYN Ask 1.7996 1.797 1.7934 1.7996 0.01 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۴۲

شاخص‌های اقتصادی بیلوروسی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 860 1 : 1066 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 54 3 : 77 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 13 0 : 13 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 37 37 : 91 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1191073 56550 : 1452804 سه ماهه

افراد شاغل

0 2019 11 4339 4297 : 4690 ماهیانه 2019-11

افراد بیکار

0 2019 11 11 10.2 : 146 ماهیانه 2019-11

ارزش بودجه دولت

-558491.20 2020 02 1096207 -975561 : 1885464 ماهیانه 2020-02

استخراج معدن

-3.60 2020 01 0.4 -8.7 : 42.8 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 26

بدهی های دولت

0 2020 02 45053076 264580 : 46822560 ماهیانه 2020-02

بودجه دولت

4.00 2018 12 2.9 -2.6 : 4 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

26.90 2019 09 27.7 1.3 : 31.8 سه ماهه 2019-09

بدهی خارجی

0 2019 12 39673 1698 : 40802 سه ماهه 2019-12

پول

2.50 2020 04 2.54 0 : 2.64 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

4771.80 2019 09 792 104 : 4772 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

2021.30 2019 09 1793 256 : 2604 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

903.80 2019 09 919 83 : 1081 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

16112.50 2019 09 16250 1569 : 16250 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

226.00 2019 09 241 10.6 : 270 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

7228.90 2019 09 7404 827 : 7404 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

6744.50 2018 12 6536 2076 : 6817 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1949.70 2019 09 1888 208 : 1950 سه ماهه

تولیدات صنعتی

0 2019 12 1.5 -29.8 : 22.1 ماهیانه

تولید نفت خام

0 2019 11 34 26 : 42 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

17741.86 2018 12 17193 5460 : 17933 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

21055.60 2019 12 21327 17395 : 21626 سه ماهه 2019-12

تولید صنعتی

0 2020 01 1.3 -8.9 : 14.9 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1191.40 2019 09 1174 131 : 1253 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 11 2.2 -7.3 : 24.2 ماهیانه 2019-11

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

7536.70 2019 09 5148 3591 : 8861 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

5608.70 2020 01 5481 762 : 5609 ماهیانه 2020-01

ترازنامه بانک

0 2019 09 71443954 58869205 : 73198546 سه ماهه 2019-09

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2019 11 0.8 -28.5 : 27.2 ماهیانه 2019-11

تغییر قیمت تولید کننده

104.30 2020 02 104 6.3 : 149 ماهیانه 2020-02

تولید فولاد

0 2020 01 230 45 : 246 ماهیانه

تولید صنعتی

-3.30 2020 02 -5.8 -7.7 : 12.7 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

60.45 2019 12 59.66 12.14 : 78.81 سالیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

3.70 2020 02 4.1 2.3 : 22.9 ماهیانه 2020-02

تغییرات موجودی انبار

0 2019 09 -46.4 -285 : 1374 سه ماهه

جمعیت

9.48 2019 12 9.49 8.2 : 10.24 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 09 125 18.4 : 149 سه ماهه 2019-09

حداقل دستمزد

330.00 2019 01 305 0.2 : 330 سالیانه 2019-01

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.30 2018 12 -1.7 -14.5 : 5.4 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2019 12 482 -3284 : 728 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

589.00 2018 12 570 489 : 589 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

395.00 2018 12 376 323 : 395 سالیانه

دستمزد

1119.70 2020 02 1118 0 : 1239 ماهیانه 2020-02

درآمدهای دولت

0 2020 02 3781291 134940 : 4520125 ماهیانه 2020-02

ذخایر طلا

0 2019 12 48.56 3.11 : 48.78 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 02 9243 400 : 9394 ماهیانه 2020-02

رشد دستمزد

0 2019 11 12.4 -1.2 : 116 ماهیانه 2019-11

رتبه فساد مالی

0 2019 12 70 36 : 151 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

61.00 2018 12 60.5 60 : 61 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

56.00 2018 12 55.5 55 : 56 سالیانه 2018-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 09 -160 -298 : 2734 سه ماهه 2019-09

سرعت اینترنت

0 2017 03 9294 593 : 9757 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 4.03 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 44 20 : 48 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

-0.60 2020 02 -1.9 -4.3 : 12.3 ماهیانه

صادرات

1998.00 2020 01 2779 371 : 4572 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M2

0 2020 02 20386 0 : 21523 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M3

0 2020 02 47318 0 : 48510 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 9250 0 : 10275 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 3575 0 : 3708 ماهیانه 2020-02

فروش اسلحه

0 2018 12 50 6 : 452 سالیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 02 101 99.6 : 103 ماهیانه 2020-02

قیمت تولید

100.70 2020 02 101 92.7 : 121 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

0.83 2020 03 0.84 0.34 : 1.33 ماهیانه 2020-03

گردش سرمایه

0 2019 12 850 -3108 : 938 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

-43.10 2020 01 -1063 -1415 : 467 ماهیانه 2020-01

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

28.80 2015 12 27.1 26.7 : 49.2 سالیانه ٪

مخارج نظامی

0 2018 12 631 107 : 718 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.40 2019 09 0.5 -4.4 : 11.05 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات درآمد شخصی

13.00 2018 12 13 12 : 30 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

18.00 2018 12 18 18 : 24 سالیانه 2018-12

نسبت ذخیره نقدی

0 2020 01 4 4 : 16 ماهیانه 2020-01

نرخ وام

9.75 2020 02 10 9.75 : 110 ماهیانه 2020-02

نرخ تورم

1.00 2020 02 0.9 -0.8 : 61.33 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 18 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

8.75 2020 02 9 8.75 : 480 روزانه 2020-02

نرخ تورم

4.40 2020 02 4.7 4.1 : 2796 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره سپرده

7.75 2020 02 8 3 : 70 ماهیانه 2020-02

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

34.00 2019 12 34 34 : 35 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

0.20 2020 03 0.3 0.2 : 4 ماهیانه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

1.00 2019 12 1 1 : 1 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

35.00 2019 12 35 35 : 36 سالیانه 2019-12

واردات

2041.10 2020 01 3842 449 : 4326 ماهیانه 2020-01

ورود توریست

0 2018 12 282694 90811 : 365534 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

11827.30 2019 12 12245 9599 : 12245 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی خانواده

515.00 2018 12 500 500 : 515 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

265.00 2018 12 255 255 : 265 سالیانه

هزینه های دولت

2729.60 2019 12 2744 2690 : 2791 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2020 02 2685084 110341 : 4466619 ماهیانه 2020-02
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -558491.20 331509 506004 506004 331509 617962 2020-02
استخراج معدن -3.60 2.8 2.8 3.7 2.8 3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.90 28 28 28 28 30 2019-09
پول 2.50 2.57 2.58 2.59 2.56 2.62
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 903.80 905 905 908 1070 924
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16112.50 16006 16006 16055 14434 16343
تولید ناخالص داخلی از معادن 226.00 238 238 238 225 243
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7228.90 7293 7293 7315 6319 7447
تولید ناخالص داخلی سرانه 6744.50 6769 6769 6769 6769 7226
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1949.70 1859 1859 1865 1833 1899
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17741.86 17805 17805 17805 17805 19007
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1191.40 1157 1157 1160 1079 1181
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7536.70 5395 5411 5542 5071 5508
تولید صنعتی -3.30 -6.5 -6 -5.8 -5.4 2.5
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589.00 670 669 670 671 760
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395.00 449 449 449 450 509
شاخص اقتصادی مقدم -0.60 -2.6 -3 -3.5 -2.2 2
موازنه تجاری -43.10 -220 -940 -470 -160 -440 2020-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80 31.4 31.4 33 31.4 33 ٪
نرخ بهره 8.75 8.5 8.25 8 8.75 7 2020-02
نرخ تورم 4.40 4.5 4.8 5.1 4.2 4.2 2020-02
نرخ بیکاری 0.20 0.5 0.7 0.9 0.2 0.6 2020-03
هزینه زندگی خانواده 515.00 586 585 586 587 664
هزینه زندگی انفرادی 265.00 301 301 301 302 342
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی