شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آنتیگوا و باربودا آنتیگوا و باربودا
آنتیگوا و باربودا

آنتیگوا و باربودا

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 8,830.8
 • بالاترین قیمت روز : 8,980.5
 • پایین ترین قیمت روز : 8,817.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 26.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,895.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۸:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 8,889.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.67%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 59
 • نرخ فعلی : 1,557.47
 • بالاترین قیمت روز : 1,559.38
 • پایین ترین قیمت روز : 1,556.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,559.37
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 1,559.76
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.29
 • نرخ فعلی : 58.78
 • بالاترین قیمت روز : 58.8
 • پایین ترین قیمت روز : 58.67
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 58.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 58.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15
 • نرخ فعلی : 0.9018
 • بالاترین قیمت روز : 0.9018
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8965
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9016
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۴:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8965
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0053

شاخص‌های اقتصادی آنتیگوا و باربودا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 14608 9015 : 17793 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 112 44 : 113 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

23768.50 2018 12 22856 17473 : 26545 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

15061.59 2018 12 14483 5193 : 16821 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

1.62 2018 12 1.51 0.08 : 1.62 سالیانه USD - میلیارد

سرعت اینترنت

0 2017 03 2330 1094 : 2739 سه ماهه KBps

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

1.65 2018 12 1.76 1.65 : 12 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23768.50 25000 25000 25000 25000 25800 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 15061.59 16000 16000 16000 16000 16500 USD
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 USD - میلیارد
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 1.65 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 ٪