چه مدارکی برای تشکیل پرونده و اخذ جواز کسب لازم می باشد؟

می خواهم جوازکسب طلافروشی، جواهرفروشی، ... دریافت کنم از چه طریق باید اقدام کنم؟

می خواهم در دوره های تخصصی آموزش طلاسازی، جواهرسازی، گوهرشناسی و .... شرکت کنم کدام موسسات مورد تایید اتحادیه می باشند؟

از یکی از واحدهای صنفی شکایت دارم باید به کجا مراجعه نمایم ؟ و از چه طریق اقدام کنم؟

نسبت به صحت وزن، عیار یا سنگ های بکار رفته در جنسی که خریده ام دچار شک شده ام چگونه صحت آن را بررسی نمایم ؟

در بازگرداندن یک قطعه طلا به یک واحد طلافروشی، قانونا آن واحد چه میزان از فاکتور خرید می باید کسر نماید و آن قطعه را بازخرید کند؟

در بازگرداندن یک قطعه جواهر به یک واحد جواهرفروشی، قانونا آن واحد چه میزان از فاکتور خرید می باید کسر نماید و آن قطعه را بازخرید کند؟

از یکی از واحدهای صنفی خرید کرده ام اما حال که به همان واحد مراجعه کرده ام از پذیرفتن همان جنس سر باز می زند، چه کنم؟

در بازخرید و بازگرداندن جنس به واحدی که از آن خرید کرده ام به بهانه عدم موجود بودن نقدینگی، مکررا به روز دیگری ارجاع می دهد چه باید بکنم؟